Yeremya 52

52
Yeruşalim'in Düşüşü
(2Kr.24:18-25:21; 2Ta.36:11-20; Yer.39:1-10)
1Sidkiya yirmi bir yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de on bir yıl krallık yaptı. Annesi Livnalı Yeremya'nın kızı Hamutal'dı. 2Yehoyakim gibi Sidkiya da RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. 3RAB Yeruşalim'le Yahuda'ya öfkelendiği için onları huzurundan attı.
Sidkiya Babil Kralı'na karşı ayaklandı. 4 Sidkiya'nın krallığının dokuzuncu yılında, onuncu ayın onuncu günü, Babil Kralı Nebukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelip ordugah kurdu. Kentin çevresine rampa yaptılar. 5Kral Sidkiya'nın krallığının on birinci yılına kadar kent kuşatma altında kaldı.
6Dördüncü ayın dokuzuncu günü kentte kıtlık öyle şiddetlendi ki, halk bir lokma ekmek bulamaz oldu. 7 Sonunda kentin surlarında bir gedik açıldı. Kildaniler kenti çepeçevre kuşatmış olmasına karşın, bütün askerler gece kral bahçesinin yolundan iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak Arava yoluna çıktılar. 8Ama Kildani ordusu Kral Sidkiya'nın ardına düşerek Eriha ovalarında ona yetişti. Sidkiya'nın bütün ordusu dağıldı. 9Kral Sidkiya yakalanıp Hama topraklarında, Rivla'da Babil Kralı'nın huzuruna çıkarıldı. Babil Kralı onun hakkında karar verdi. 10Sidkiya'nın gözü önünde oğullarını, sonra da bütün Yahuda önderlerini öldürttü. 11 Sidkiya'nın gözlerini oydu, zincire vurup Babil'e götürdü. Sidkiya öldüğü güne dek cezaevinde tutuldu.
12Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu yılında, beşinci ayın onuncu günü muhafız birliği komutanı, Babil Kralı'nın görevlisi Nebuzaradan Yeruşalim'e girdi. 13RAB'bin Tapınağı'nı, sarayı ve Yeruşalim'deki bütün evleri ateşe verip önemli yapıları yaktı. 14Muhafız birliği komutanı önderliğindeki Kildani ordusu Yeruşalim'i çevreleyen bütün surları yıktı. 15Komutan Nebuzaradan yoksullardan bazılarını, kentte sağ kalanları, Babil Kralı'nın safına geçen kaçakları ve zanaatçıları sürgün etti. 16Ancak bağcılık, çiftçilik yapsınlar diye bazı yoksulları orada bıraktı.
17 Kildaniler RAB'bin Tapınağı'ndaki tunç sütunları, ayaklıkları, tunç havuzu parçalayıp tunçları Babil'e götürdüler. 18Tapınak törenlerinde kullanılan kovaları, kürekleri, fitil maşalarını, çanakları, tabakları, bütün tunç eşyaları aldılar. 19Muhafız birliği komutanı saf altın ve gümüş tasları, buhurdanları, çanakları, kovaları, kandillikleri, tabakları, dökmelik sunu taslarını alıp götürdü.
20RAB'bin Tapınağı için Kral Süleyman'ın yaptırmış olduğu iki sütun, havuz ve altındaki on iki tunç boğa heykeliyle ayaklıklar için hesapsız tunç harcanmıştı. 21Her sütun on sekiz arşın[a] yüksekliğindeydi, çevresi on iki arşındı[b]. Her birinin kalınlığı dört parmaktı, içi boştu. 22Üzerinde tunç bir başlık vardı. Başlığın yüksekliği beş arşındı[c], çevresi tunçtan ağ ve nar motifleriyle bezenmişti. Öbür sütun da nar motifleriyle süslenmişti ve ötekine benziyordu. 23Yanlarda doksan altı nar motifi vardı. Başlığı çevreleyen ağ motifinin üzerinde toplam yüz nar motifi bulunuyordu.
Yahuda Halkı Babil'e Sürülüyor
(2Kr.25:18-21)
24Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan Başkâhin Seraya'yı, Başkâhin Yardımcısı Sefanya'yı ve üç kapı nöbetçisini tutsak aldı. 25Kentte kalan askerlerin komutanını, kralın yedi danışmanını, ayrıca ülke halkını askere yazan ordu komutanının yazmanını ve ülke halkından kentte bulunan altmış kişiyi tutsak etti. 26Hepsini Rivla'ya, Babil Kralı'nın yanına götürdü. 27Babil Kralı Hama ülkesinde, Rivla'da onları idam etti.
Böylece Yahuda halkı ülkesinden sürülmüş oldu.
28Nebukadnessar'ın sürgüne götürdüğü halkın sayısı şudur:
Yedinci yıl 3 023 Yahudi;
29Nebukadnessar'ın on sekizinci yılında Yeruşalim'den 832 kişi;
30yirmi üçüncü yılında, muhafız birliği komutanı Nebuzaradan'ın sürdüğü 745 Yahudi. Hepsi 4 600 kişiydi.
Kral Yehoyakin Serbest Bırakılıyor
(2Kr.25:27-30)
31Yahuda Kralı Yehoyakin'in sürgündeki otuz yedinci yılı Evil-Merodak Babil Kralı oldu. Evil-Merodak o yılın on ikinci ayının yirmi beşinci günü, Yahuda Kralı Yehoyakin'e lütfederek onu cezaevinden çıkardı. 32Kendisiyle tatlı tatlı konuştu ve ona Babil'deki öteki sürgün krallardan daha üstün bir yer verdi. 33Yehoyakin cezaevi giysilerini üstünden çıkardı. Yaşadığı sürece Babil Kralı'nın sofrasında yer aldı. 34Yaşamı boyunca Babil Kralı tarafından günlük yiyeceği sürekli karşılandı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

52:1-27,31-34 Bu son bölüm, kitabı derleyenin özel notlarıdır (bkz. 2Kr.24:18-25:21,27-30 ve ilgili notlar). 2Kr.52:4-27 ayetleri, 2Kr.39:1-10’da özetlenmektedir (bkz. ilgili notlar). Krallar kitaplarının yazarları ile Yeremya’nın son sözünü yazan derleyici (muhtemelen Baruk), yazılarını muhtemelen aynı kaynaktan alıntılamışlardı.
52:1 Sidkiya Bkz. 34, 37-38. bölümler ve ilgili notlar. Yeremya’nın Peygamber olan değil. Hamutal’dı Kral Yoşiya’nın karısı.
52:3 Eğer peygamberliklerin Yeruşalim’in düşüşüne ilişkin uyarıları verilmemiş veya herhangi bir yorum yapılmamış olsaydı, RAB’bin, halkını kurtarmak için sahte ilah Bel’in Babil’i kurtarmakta olduğu kadar çaresiz olduğu, Yeruşalim’in düşüşü ve tapınağın yerle bir edilmesiyle birlikte RAB’bin de yenilgiye uğratıldığı düşünülecekti. Bunun böyle olmadığı, RAB’bin Yeremya aracılığıyla yıllar boyunca ilettiği sözleriyle, lütufkar bir şekilde halkını eski gönencine kavuşturmasıyla, Mesih’in gelişiyle birlikte Egemenliği’nin başlayacağı vaadiyle doğrulanmaktadır.
52:12 onuncu günü Bkz. “yedinci gün”, 2Kr.25:8 ve ilgili not. 17-23. ayetlerden, tapınağın yakılmadan önce yağmalandığı anlaşı lmaktadır. Yağmalanan eşyalar özenle kaydedilmiştir (bkz. Ezr.1:7-11).
52:18-19 Bkz. 1Kr.7:40,1Kr.7:45,1Kr.7:50’ye ait notlar.
52:20 on iki tunç boğa heykeliyle Dökme tunçtan yapılma geniş havuzu destekleyen bu boğa heykelleri, yüzleri dışarıya dönük olarak ve havuzun her yönüne üçer tane olmak üzere yerleştirilmişti (bkz. 1Kr.7:23-26).
52:21-23 Bkz. 1Kr.7:15-23’e ait notlar.
52:22 beş Bkz. “üç”, 2Kr.25:17 ve ilgili not.
52:25 yedi Bkz. “beş”, 2Kr.25:19 ve ilgili not.
52:28 Yedinci yıl Nebukadnessar’ın krallığının yedinci yılı (bkz. Yer.52:29-30), yani İÖ 597. 3023 Yahudi Sadece yetişkin erkeklerin sayısı olduğu tahmin edilmektedir. 2Kr.24:14,2Kr.24:16’daki rakamlar önemli ölçüde yüksek ve yuvarlatılmış sayılar olup erkeklerin aileleriyle birlikte toplam sayısını gösterir.
52:29 on sekizinci yılında İÖ 586’da. Yer.52:12’de aynı yıl “on dokuzuncu yıl” olarak adlandırılmaktadır; bu fark, krallık yıllarının hesaplanma yöntemlerinin farklılığından kaynaklanır (bkz. Yer.25:1’e ait not).
52:30 yirmi üçüncü yılında İÖ 581’de. Nebuzaradan’ın sürdüğü Gedalya’nın öldürülmesi karşılığında yapılan gecikmiş bir misilleme (bkz. Yer.41:1-3). Yahudalılar’ın birçoğu bunun korkusuyla çoktan Mısır’a kaçmıştı (bkz. Yer.41:16-44:30).
52:31-34 Bkz. 2Kr.25:27-30 ve ilgili notlar. Yeremya ve Krallar kitapları aynı olayla sonlanır. Evil-Merodak (Amel Marduk) yalnızca bir yıldır kral olmasına rağmen, otuz yedi yıl süren tutsaklığının ardından sadece üç ay krallık yapan Yehoyakin’e gösterdiği cömertlik dikkate değerdir.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş