Yeremya 24

24
İki Sepet İncir
1 Babil Kralı Nebukadnessar Yahuda Kralı Yehoyakim oğlu Yehoyakin'le Yahuda önderlerini, zanaatçıları, demircileri Yeruşalim'den Babil'e sürdükten sonra, RAB bana tapınağının önüne konmuş iki sepet incir gösterdi. 2Sepetlerin birinde ilk ürüne benzer çok iyi incirler vardı; ötekindeyse çok kötü, yenmeyecek kadar çürük incirler vardı.
3RAB, “Yeremya, ne görüyorsun?” diye sordu.
“İncir” diye yanıtladım, “İyi incirler çok iyi, öbürleriyse çok kötü, yenmeyecek kadar çürük.”
4Bunun üzerine RAB bana şöyle seslendi: 5“İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Buradan Kildan ülkesine sürgüne gönderdiğim Yahuda sürgünlerini bu iyi incirler gibi iyi sayacağım. 6İyilik bulmaları için onları gözetecek, bu ülkeye geri getireceğim. Onları bina edeceğim, yıkmayacağım; onları dikeceğim, kökünden sökmeyeceğim. 7Benim RAB olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar, ben de onların Tanrısı olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler.
8“ ‘Ama Yahuda Kralı Sidkiya'yla önderlerini, Yeruşalim'den sağ çıkıp da bu ülkede ya da Mısır'da yaşayanları yenmeyecek kadar çürük incir gibi yapacağım’ diyor RAB, 9‘Onları bütün ülkelerin gözünde iğrenç, korkunç bir duruma düşüreceğim. Onları sürdüğüm her yerde ayıplanacak, ibret olacak, alaya alınacak, lanetlenecekler. 10Kendilerine ve atalarına verdiğim topraktan yok olana dek üzerlerine kılıç, kıtlık, salgın hastalık salacağım.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

21:1-24:10 1-20. bölümler boyunca olaylar çoğunlukla tarihsel sırayla aktarılmıştır. Buna karşın 21-52. bölümler arasındaki metin, tarihsel sıralamaya göre değil, konulara göre düzenlenmiştir (bkz. Yer.24:1; Yer.25:1; Yer.26:1; Yer.27:1; Yer.29:2; Yer.32:1; Yer.35:1; Yer.36:1; Yer.37:1; Yer.45:1; Yer.49:34; Yer.51:59; Yer.52:4). Peygamber Yeremya, 21-24. bölümlerde Yahuda krallarına (Yer.21:1-23:7), sahte peygamberlere (Yer.23:8-40) ve günahlı halka (24. bölüm) suçlarını bildirir.
24:1-10 Bkz. Amo.8:1-3. Yeremya, Yahuda Krallığı’nın önderlerine (Amo.21:1-23:8) ve sahte peygamberlere (Amo.23:9-40) suçlarını bildirdikten sonra, bu ayetlerde Yahuda halkı içinde iyi ve kötü olanlar olmak üzere iki kesim olduğunu (Amo.24:1-3) ve RAB’bin iyi olanları gönence kavuşturup (Amo.24:4-7) kötü olanları yok etme (Amo.24:8-10) kararlılığını açıklar.
24:1 Yehoyakin’le... önderlerini... sürdükten sonra İÖ 597’de. zanaatçıları, demircileri Bkz. Yer.29:2; 2Kr.24:14-16. Halkın yalnızca en yoksul ve zayıf kesimi Yahuda’da bırakılır (bkz. 2Kr.24:14; İÖ 586, krş. Yer.39:10). RAB bana... gösterdi Görümler Kutsal Kitap’ta çoğunlukla bu şekilde ifade edilir (bkz. Amo.7:1,Amo.7:4,Amo.7:7).
24:3 ne görüyorsun? Krş. Yer.1:11-14.
24:5-6 İyi incirlerin sahibi tarafından korunup saklanması gerektiği gibi, İÖ 597’de sürgün edilen Yahudalılar da (Yahuda’nın en iyi önderleri ve zanaatkârları; bkz. 2Kr.24:14-16) Tanrı tarafından gözetilecekti (bkz. Yer.29:4-14). Bu kişiler iyi yürekli insanlar oldukları için değil, Tanrı’nın onlar aracılığıyla gerçekleştireceği iyi tasarıları olduğu için (bkz. Yer.29:10-11) böyle tanımlanır.
24:7 anlayacak bir yürek Bkz. Yer.31:31-34. benim halkım... onların Tanrısı Bkz. Yer.7:23’e ait not; Yer.31:33; Yer.32:38; ayrıca bkz. Yar.17:7; Zek.Yar.8:8. bütün yürekleriyle Bkz. Yer.29:13. Tanrı, tövbe eden halkını, onların yüreklerini yenileyerek kutsayacaktır.
24:8 Mısır’da yaşayanları Muhtemelen, İÖ 609’da Yehoahaz’la birlikte sürgün edilenler (bkz. Yer.22:10-12 ve ilgili notlar; 2Kr.23:31-34) veya Babilliler’in İÖ 605’te Mısırlılar’ı bozguna uğrattığı Karkamış Savaşı’nın ardından Mısır’a kaçanlar (bkz. Yer.46:2).
24:9 bütün ülkelerin gözünde iğrenç Bkz. Yer.34:17. ayıplanacak... alaya alınacak Bkz. Yas.28:37.
24:10 topraktan yok olana dek İÖ 586’da (bkz. Yer.52:4-27). kılıç, kıtlık, salgın hastalık Bkz. Yer.14:12.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş