Yeremya 27

27
Yahuda Nebukadnessar'a Veriliyor
1 Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Sidkiya'nın krallığının başlangıcında RAB Yeremya'ya seslendi: 2RAB bana dedi ki, “Kendine sırımla bağlanmış tahta bir boyunduruk yap, boynuna geçir. 3Sonra Yeruşalim'e, Yahuda Kralı Sidkiya'ya gelen ulaklar aracılığıyla Edom, Moav, Ammon, Sur ve Sayda krallarına haber gönder. 4Efendilerine şunu bildirmelerini buyur: İsrail'in Tanrısı Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Efendilerinize söyleyin: 5Yeryüzünü de üstünde yaşayan insanlarla hayvanları da büyük gücümle, kudretli elimle ben yarattım. Onu uygun gördüğüm kişiye veririm. 6Şimdi bütün bu ülkeleri Babil Kralı kulum Nebukadnessar'a vereceğim. Yabanıl hayvanları da kulluk etsinler diye ona vereceğim. 7Ülkesi için saptanan zaman gelinceye dek bütün uluslar ona, oğluna, torununa kulluk edecek. Sonra birçok ulus, büyük krallar onu köle edecekler.
8“ ‘Hangi ulus ya da krallık Babil Kralı Nebukadnessar'a kulluk edip boyunduruğuna girmezse, o ulusu onun eline teslim edene dek[a] kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla cezalandıracağım, diyor RAB. 9Size gelince, peygamberlerinizi, falcılarınızı, düş görenlerinizi, medyumlarınızı, büyücülerinizi dinlemeyin! Onlar size, Babil Kralı'na kulluk etmeyeceksiniz diyorlar. 10Size yalan peygamberlik ediyorlar. Bunun sonucu sizi ülkenizden uzaklaştırmak oluyor. Sizi süreceğim, yok olacaksınız. 11Ama Babil Kralı'nın boyunduruğuna girip ona kulluk eden ulusu kendi toprağında bırakacağım, diyor RAB. O ulus toprağını işleyecek, orada yaşayacak.’ ”
12Yahuda Kralı Sidkiya'ya bütün bu sözleri ilettim. Dedim ki, “Boyunlarınızı Babil Kralı'nın boyunduruğu altına koyun. Ona ve halkına kulluk edin ki sağ kalasınız. 13RAB'bin Babil Kralı'na kulluk etmeyen her ulus için dediği gibi, niçin sen ve halkın kılıç, kıtlık, salgın hastalık yüzünden ölesiniz? 14Size, ‘Babil Kralı'na kulluk etmeyeceksiniz’ diyen peygamberlerin sözlerine kulak asmayın. Onlar size yalan peygamberlik ediyorlar. 15‘Onları ben göndermedim’ diyor RAB, ‘Adımla yalan peygamberlik ediyorlar. Bu yüzden sizi de size peygamberlik eden peygamberleri de süreceğim, hepiniz yok olacaksınız.’ ”
16Sonra kâhinlerle halka şöyle dedim: “RAB diyor ki, ‘İşte RAB'bin Tapınağı'nın eşyaları yakında Babil'den geri getirilecek’ diyen peygamberlerinize kulak asmayın. Onlar size yalan peygamberlik ediyorlar. 17Onları dinlemeyin. Sağ kalmak için Babil Kralı'na kulluk edin. Bu kent neden viraneye çevrilsin? 18Eğer bunlar peygamberse ve RAB'bin sözü onlardaysa, RAB'bin Tapınağı'nda, Yahuda Kralı'nın sarayında ve Yeruşalim'de kalan eşyalar Babil'e götürülmesin diye Her Şeye Egemen RAB'be yalvarsınlar.
19-20“Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar Yahuda Kralı Yehoyakim oğlu Yehoyakin'i Yahuda ve Yeruşalim soylularıyla birlikte Yeruşalim'den Babil'e sürdüğünde alıp götürmediği sütunlar, havuz, ayaklıklar ve kentte kalan öbür eşyalar için Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor. 21Evet, RAB'bin Tapınağı'nda, Yahuda Kralı'nın sarayında ve Yeruşalim'de kalan eşyalar için İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: 22‘Bunlar Babil'e alınıp götürülecek, aldıracağım güne dek de orada kalacaklar’ diyor RAB, ‘O zaman onları alacak, yeniden buraya yerleştireceğim.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1-29:32 25-29. bölümlerin ana teması, İÖ 586’da Yeruşalim’in yıkımı ve ardından gelen Babil sürgünüdür (Yer.24:10).
27:1-29:32 Peygamber Yeremya, Babil’in sonu yakın olduğu için Nebukadnessar’a başkaldırmanın doğru ve hayırlı olacağını iddia eden sahte peygamberlerin telkinlerine karşı gelir ve öbür uluslara (Yer.27:3-11), Kral Sidkiya’ya (Yer.27:12-15), kâhinlere ve Yahuda halkına (Yer.27:16-22) Babil boyunduruğuna girmelerini tavsiye eder (bkz. Giriş).
27:1 krallığının başlangıcında İÖ 594-593.
27:2 boyunduruk Yeremya, siyasi anlamda teslimiyetin bir simgesi olarak (bkz. Yer.27:8,Yer.27:11-12; Lev.26:13) boyunduruk takarak bir süre halk arasında dolaşır (Lev.28:10,Lev.28:12).
27:3 Sidkiya’ya gelen ulaklar Bu kişiler, muhtemelen Babil’e karşı başkaldırma konusu hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelmişlerdi. Muhtemelen, bir yıl önce (İÖ 594) Mısır firavunu olan II. Psamtik’in desteğine güveniyorlardı. Kral Sidkiya bir süre sonra (İÖ 593’te) muhtemelen Nebukadnessar tarafından sorgulanmak üzere Babil’e götürülecek (bkz. Yer.51:59) ve Sidkiya’nın öbür ülke krallarıyla yaptığı bu görüşme ayaklanma olarak kabul edilecektir (bkz. Yer.52:3). Edom, Moav, Ammon Bkz. Yer.25:21 ve ilgili not. Sur ve Sayda Bkz. Yer.25:22 ve ilgili not. haber gönder Bkz. Yer.1:5.
27:6 kulum Nebukadnessar’a Bkz. Yer.25:9’a ait not.
27:7 Ülkesi için saptanan zaman gelinceye Babil de yargılanıp cezalandırılacaktır (bkz. Yer.25:26’ya ait not). ona, oğluna, torununa Doğrudan doğruya babadan oğula geçip geçmediği bilinmese de, ülke üç kuşak kral tarafından yönetilmiştir (bkz. Dan.5:1’e ait not). birçok ulus, büyük krallar Bkz. Yer.25:14’e ait not.
27:9 Bkz. Yer.29:8. falcılarınızı... medyumlarınızı, büyücülerinizi Bütün bu faaliyetler Kutsal Yasa’da yasaklanmıştır (bkz. Lev.19:26; Yas.18:10-11). düş görenlerinizi Bkz. Yer.23:25-28; Yer.29:8.
27:12 Boyunlarınızı... kulluk edin... sağ kalasınız Kral Sidkiya’yla birlikte Yahuda halkının da Babil Kralı’na boyun eğmesi gerekiyordu.
27:13 Bkz. Yer.27:8. kılıç, kıtlık, salgın hastalık Bkz. Yer.14:12’ye ait not.
27:15 Bkz. Yer.23:21 ve ilgili not.
27:16-22 Yeremya, krala ve hanedanlık üyelerine bildirdiklerinin aynısını kâhinlere ve halka da iletmektedir.
27:16 RAB’bin Tapınağı’nın eşyaları Bunlardan bazıları İÖ 605’te (bkz. Dan.1:1-2), bazıları da İÖ 597’de (bkz. 2Kr.24:13) Nebukadnessar tarafından Babil’e götürüldü; bir kısmı da İÖ 586’da götürülecekti (bkz. Yer.27:21-22; Yer.52:17-23). yakında... diyen peygamberlerinize Sahte peygamber Hananya’nın söylediği sözlerdi (bkz. Yer.28:1-3).
27:18 Eğer bunlar peygamberse... yalvarsınlar Peygamberler halk için yakardığında RAB’bin, vereceği cezalardan vazgeçtiği görülmüştür, ancak sahte peygamberlerin RAB’be yakarmasının faydası olmayacaktır.
27:19-20 İÖ 597. sütunlar, havuz, ayaklıklar Bkz. Yer.52:17; 1Kr.7:23-37.
27:22 Bunlar alınıp Babil’e götürülecek İÖ 586’da (bkz. Yer.52:17-23). O zaman onları alacak İÖ 538 ve sonrasında (bkz. Ezr.1:7-11).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş