Yeremya 1:5

5“Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni.
Doğmadan önce seni ayırdım,
Uluslara peygamber atadım.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:5 İnsan Tanrı tarafından yaratılmıştır (bkz. Yar.2:7; Mez.119:73); bundan ötürü Tanrı’nın insanı belirlediği amaç doğrultusunda hizmetine çağırma hakkı vardır (bkz. Yer.18:4-6; Yar.1:26-28; Yar.2:7). sana biçim vermeden Bkz. Yşa.49:5. tanıdım seni Burada kullanılan İbranice fiil, ‘seçmek’ anlamına da gelir (bkz. Yar.18:19; krş. Amo.3:2). seni ayırdım Kendi hizmetine (krş. Hak.13:5; “çağırmak”, Rom.1:1; Gal.1:15-16 ve ilgili not). Uluslara İfade, Yahuda Krallığı’nın komşularına yönelik olsa da (bkz. Yer.25:8-38; 46-51. bölümler), Yahuda’nın kendisi de bu uluslara dâhildir. peygamber Bkz. Çık.7:1-2; Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267. atadım Fiilin İbranicesi (Yer.1:10’da olduğu gibi), Yeremya’nın peygamber olarak görevlendirildiğini ifade eder (krş. İbr.5:1-10).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş