Yeremya 1:10

10“Bak, ulusların ve ülkelerin kökünden sökülmesi, yıkılıp yok olması, yerle bir edilmesi, kurulup dikilmesi için bugün sana yetki verdim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:10 Burada söz edilen uluslar ve ülkelere, İsrail de dâhildir. RAB, İsrailliler’i, aralarındaki ilişkinin dayanağı olan antlaşmayı bozdukları için, öbür ulusları ise hem putperestliklerinden hem de İsrail’e besledikleri düşmanlıktan ötürü yargılayacaktır (bkz. Yer.12:14-15,Yer.12:17; Yer.18:7-10; Yer.24:6; Yer.31:28; Yer.42:10; Yer.45:4; ayrıca bkz. Giriş). Bu ayete göre, Yeremya, Tanrı’nın sözünü duyururken İsrail’i ve öbür ulusları yargılamaktaydı; ancak İsrail’i yargılaması, onu eski gönencine kavuşturmak amacını taşıyordu. İlk fiil olan “kökünden sökmek”, sonuncu “dikmek” fiilinin tam karşıtıdır; öbür fiiller (“yıkılmak”, “yok olmak”, “yerle bir etmek”) ise “kurmak” fiiliyle karşıt anlamlıdır. yetki verdim Bkz. Yer.1:5’e ait not.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş