Yeremya 26

26
Halk Yeremya'nın Öldürülmesini İstiyor
1 Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in krallığının başlangıcında RAB şöyle seslendi: 2“RAB diyor ki, RAB'bin Tapınağı'nın avlusunda dur, tapınmak için Yahuda kentlerinden oraya gelen herkese seslen. Sana buyurduğum her şeyi tek söz eksiltmeden onlara bildir. 3Belki dinler de kötü yollarından dönerler. O zaman ben de yaptıkları kötülükler yüzünden başlarına getirmeyi tasarladığım felaketten vazgeçerim. 4Onlara de ki, ‘RAB şöyle diyor: Size verdiğim yasa uyarınca yürümez, beni dinlemez, 5size defalarca gönderdiğim kullarım peygamberlerin sözlerine kulak vermezseniz, ki kulak vermiyorsunuz, 6 bu tapınağa Şilo'dakine yaptığımın aynısını yapar, bu kenti bütün dünya ulusları arasında lanetlik ederim.’ ”
7Kâhinler, peygamberler ve bütün halk Yeremya'nın RAB'bin Tapınağı'nda söylediği bu sözleri duydular. 8Yeremya Tanrı'nın halka iletmesini buyurduğu sözleri bitirince, kâhinlerle peygamberler ve halk onu yakalayıp, “Ölmen gerek!” dediler, 9“Neden bu tapınak Şilo'daki gibi olacak, bu kent de içinde kimsenin yaşamayacağı bir viraneye dönecek diyerek RAB'bin adıyla peygamberlik ediyorsun?” Bütün halk RAB'bin Tapınağı'nda Yeremya'nın çevresinde toplanmıştı.
10Yahuda önderleri olup bitenleri duyunca, saraydan RAB'bin Tapınağı'na gidip tapınağın Yeni Kapı girişinde yerlerini aldılar. 11Bunun üzerine kâhinlerle peygamberler, önderlere ve halka, “Bu adam ölüm cezasına çarptırılmalı” dediler, “Çünkü bu kente karşı peygamberlik etti. Kendi kulaklarınızla işittiniz bunu.”
12Bunun üzerine Yeremya önderlerle halka, “Bu tapınağa ve kente karşı işittiğiniz peygamberlik sözlerini iletmem için beni RAB gönderdi” dedi, 13“Şimdi yollarınızı, davranışlarınızı düzeltin, Tanrınız RAB'bin sözüne kulak verin. O zaman RAB başınıza getireceğini söylediği felaketten vazgeçecek. 14Bana gelince, işte elinizdeyim! Gözünüzde iyi ve doğru olan neyse, bana öyle yapın. 15Ancak şunu kesinlikle bilin ki, eğer beni öldürürseniz, siz de bu kent ve içinde yaşayanlar da suçsuz birinin kanını dökmekten sorumlu tutulacaksınız. Çünkü bütün bu sözleri bildirmem için beni gerçekten RAB size gönderdi.”
16Bunun üzerine önderlerle halk, kâhinlerle peygamberlere, “Bu adam ölüm cezasına çarptırılmamalı” dediler, “Çünkü bizimle Tanrımız RAB'bin adına konuştu.”
17Halkın ileri gelenlerinden birkaçı öne çıkıp orada toplanmış halka, 18 “Moreşetli Mika Yahuda Kralı Hizkiya döneminde peygamberlik etti” dediler, “Yahuda halkına dedi ki, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor,
“ ‘Siyon tarla gibi sürülecek,
Taş yığınına dönecek Yeruşalim,
Tapınağın kurulduğu dağ
Çalılarla kaplanacak.’
19“Yahuda Kralı Hizkiya ya da Yahuda halkından biri onu öldürdü mü? Bunun yerine Hizkiya RAB'den korkarak O'nun lütfunu diledi. RAB de onlara bildirdiği felaketten vazgeçti. Bizse, üzerimize büyük bir yıkım getirmek üzereyiz.”
Kral Yehoyakim Uriya'yı Öldürüyor
20Kiryat-Yearimli Şemaya oğlu Uriya adında peygamberlik eden bir adam daha vardı. Tıpkı Yeremya gibi o da RAB'bin adına bu kente ve ülkeye karşı peygamberlik etti. 21Kral Yehoyakim'le askerleri ve komutanları Uriya'nın sözlerini duydular. Kral onu öldürmek istedi. Bunu duyan Uriya korkuya kapılarak kaçıp Mısır'a gitti. 22Bunun üzerine Kral Yehoyakim peşinden adamlarını –Akbor oğlu Elnatan'la başkalarını– Mısır'a gönderdi. 23Uriya'yı Mısır'dan çıkarıp Kral Yehoyakim'e getirdiler. Kral onu kılıçla öldürtüp cesedini sıradan halk mezarlığına attırdı.
24Ancak Şafan oğlu Ahikam Yeremya'yı korudu. Böylece Yeremya öldürülmek üzere halkın eline teslim edilmedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1-29:32 25-29. bölümlerin ana teması, İÖ 586’da Yeruşalim’in yıkımı ve ardından gelen Babil sürgünüdür (Yer.24:10).
26:1-24 Yeremya’nın tapınakla ilgili bir başka bildirisi (bkz. 7. bölüm ve ilgili notlar).
26:1 krallığının başlangıcında Muhtemelen Yehoyakim’in krallığının birinci yılı (İÖ 609-608).
26:3 Bkz. Yer.7:3,Yer.7:5-7. vazgeçerim Bkz. Yer.26:13,Yer.26:19; ayrıca bkz. Yer.18:7-10’a ait notlar.
26:6 Şilo’dakine Bkz. Yer.7:12’ye ait not. bu kenti Yeruşalim’i. lanetlik Bkz. Yer.24:9; Yer.25:18.
26:8 Ölmen gerek Yeremya’nın, halkına ihanet ettiğini düşündükleri için böyle diyorlardı.
26:10 Yahuda önderleri Tapınak alanında meydana gelen anlaşmazlıkları yasal yönden çözmekle sorumlu olan kişiler. Yeni Kapı Muhtemelen “Yukarı Benyamin Kapısı”dır (bkz. Yer.20:2 ve ilgili not).
26:13 yollarınızı, davranışlarınızı düzeltin Bkz. Yer.18:11; Yer.35:15. vazgeçecek Bkz. Yer.26:3,Yer.26:19; ayrıca bkz. Yer.18:7-10’a ait notlar.
26:15 suçsuz birinin kanını Bkz. Yas.21:8-9; Mat.27:4,Mat.27:24-25.
26:16 Krş. Pilatus’un İsa hakkında söyledikleri, Yu.19:4.
26:18 Moreşetli Mika İÖ sekizinci yüzyılın ortalarından yedinci yüzyılın başlarına dek Yahuda’da peygamberlik yapmıştır (bkz. Mika: Giriş). Halkın ileri gelenleri bu sözleri Peygamber Mika’dan çocuk yaştayken duymuş olmalıdırlar. Siyon... sürülecek... Çalılarla kaplanacak Bkz. Mik.3:12 ve ilgili not.
26:18-19 RAB sonunda, halka önceden verdiği vaatleri yerine getirir, kralın ve peygamberlerin dualarını yanıtlar ve İÖ 701’de Yeruşalim ve tapınak işgalden kurtulur (bkz. Yşa.37:33-37).
26:19 Mika’nın bildirisinin, Kral Hizkiya döneminde gerçekleştirilen reformlarda önemli bir rolü olduğu görülüyor (bkz. 2Kr.18:1-6; 2Ta.29-31). vazgeçti Bkz. Yer.26:3,Yer.26:13; ayrıca bkz. Yer.18:7-10’a ait notlar.
26:21 Uriya... kaçıp Mısır’a gitti İhanet ve isyana teşvik etmekle suçlanmaya yol açabilecek bir davranıştır.
26:22 Akbor oğlu Elnatan’la Akbor, Kral Yoşiya’nın görevlilerinden biriydi (bkz. 2Kr.22:12,2Kr.22:14). Elnatan da, muhtemelen Yehoyakim’in kayınbabasıydı ve Kral Yehoyakim’in üst düzey görevlilerinden biriydi (bkz. 2Kr.24:6,2Kr.24:8; krş. Yer.36:12,Yer.36:16,Yer.36:19,Yer.36:25).
26:23 Uriya’yı Mısır’dan çıkarıp Suçluların karşılıklı olarak iadesi yasası, Yehoyakim, Mısır Firavunu II. Neko’ya tâbi olduğu zaman Yahuda Kralı olarak krallık adına kabul etmek durumunda kaldığı anlaşmanın bir parçasıydı (bkz. 2Kr.23:34-35). sıradan halk mezarlığına Sıradan halk Yeruşalim’in doğusundaki Kidron Vadisi’ne gömülürdü (bkz. 2Kr.23:6).
26:24 Şafan oğluAhikam 22. ayette söz edilen Elnatan’ın (bkz. ilgili not) babası olan Akbor’la birlikte Kral Yoşiya’nın görevlilerinden biriydi (bkz. 2Kr.22:12,2Kr.22:14). Yeremya’yı korudu Ahikam’ın Yehoyakim’in sarayında sahip olduğu yüksek konumun, peygamberin yaşamını kurtarmakta etkisi olduğu tahmin edilir.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş