Yeremya 41

41
1 O yılın yedinci ayında kral soyundan ve kralın baş görevlilerinden Elişama oğlu Netanya oğlu İsmail, on adamıyla birlikte Mispa'ya, Ahikam oğlu Gedalya'nın yanına gitti. Orada, Mispa'da birlikte yemek yerlerken, 2Netanya oğlu İsmail'le yanındaki on adam ayağa kalkıp Babil Kralı'nın ülkeye vali atadığı Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya'yı kılıçla öldürdüler. 3İsmail Mispa'da Gedalya'yla birlikte olan bütün Yahudiler'i ve oradaki Kildan askerlerini de öldürdü.
4Gedalya öldürüldükten bir gün sonra, ölüm haberi duyulmadan önce 5Şekem'den, Şilo'dan, Samiriye'den sakallarını tıraş etmiş, giysilerini yırtmış, bedenlerinde yaralar açmış seksen adam geldi. RAB'bin Tapınağı'nda sunmak için yanlarında tahıl, günnük getirmişlerdi. 6Netanya oğlu İsmail Mispa'dan ağlaya ağlaya onları karşılamaya çıktı. Onları görünce, “Ahikam oğlu Gedalya'ya gelin” dedi. 7Kente girince, Netanya oğlu İsmail ve yanındakiler onları öldürüp bir sarnıca attılar. 8Ancak onlardan on kişi İsmail'e, “Bizi öldürme!” dediler, “Tarlada saklı buğdayımız, arpamız, zeytinyağımız ve balımız var.” Böylece İsmail vazgeçip onları öbürleriyle birlikte öldürmedi. 9İsmail'in öldürdüğü adamların bedenlerini atmış olduğu sarnıç büyüktü[a]. Kral Asa, bu sarnıcı İsrail Kralı Baaşa'dan korunmak için kazmıştı. Netanya oğlu İsmail orayı ölülerle doldurdu.
10İsmail, muhafız birliği komutanı Nebuzaradan'ın Ahikam oğlu Gedalya'nın sorumluluğuna bıraktığı Mispa'daki bütün halkı ve kral kızlarını tutsak aldı. Netanya oğlu İsmail tümünü tutsak alıp Ammonlular'a sığınmak üzere yola çıktı.
Yohanan Halkı Kurtarıyor
11Kareah oğlu Yohanan ve yanındaki ordu komutanları, Netanya oğlu İsmail'in işlediği cinayetleri duyunca, 12bütün adamlarını alıp Netanya oğlu İsmail'le savaşmaya gittiler. Givon'daki büyük havuzun yakınında ona yetiştiler. 13İsmail'in yanındaki adamlar, Kareah oğlu Yohanan ve yanındaki ordu komutanlarını görünce sevindiler. 14İsmail'in Mispa'dan tutsak olarak götürdüğü herkes geri dönüp Kareah oğlu Yohanan'a katıldı. 15Netanya oğlu İsmail ve sekiz adamıysa Yohanan'dan kaçıp Ammonlular'a sığındılar.
16Kareah oğlu Yohanan'la yanındaki ordu komutanları sağ kalanların hepsini –Ahikam oğlu Gedalya'yı öldüren Netanya oğlu İsmail'den kurtarıp Givon'dan geri getirdiği yiğit askerleri, kadınları, çocukları, saray görevlilerini– Mispa'dan alıp götürdüler. 17-18Kildaniler'den kaçmak için Mısır'a doğru yola çıktılar. Beytlehem yakınında, Gerut-Kimham'da durdular. Kildaniler'den korkuyorlardı. Çünkü Netanya oğlu İsmail, Babil Kralı'nın ülkeye vali atadığı Ahikam oğlu Gedalya'yı öldürmüştü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

39:1-45:5 Yeruşalim’in Babilliler tarafından işgali ve sonrasındaki gelişmeler hakkında EskiAntlaşma’daki en ayrıntılı kayıttır.
40:1-44:30 Yeruşalim’in düşüşünün yarattığı sonuçlar hakkında canlı bir anlatım. Bu bölümler tarihsel olarak kitabın en ileri tarihe ait bölümleridir (Yer.52:31-34’de anlatılanlar daha sonraki bir tarihte geçse de kitabın kendisine dâhil olmayıp kitabın ekinin bir parçasıdır).
41:1 yedinci ayında Gedalya’nın valilik görevi yaklaşık üç ay sürdü. kral soyundan Bkz. Yer.40:14’e ait not. birlikte yemek yerlerken Gedalya muhtemelen konukseverlikle ilgili eski geleneklere göre konuklarının kendisine zarar vermeyeceğini varsayıyordu (bkz. Hak.4:21’e ait not).
41:5 Şekem’den, Şilo’dan Kuzeydeki eski tapınma merkezleri (bkz. Yer.7:12; Yar.12:6; ayrıca bkz. Yşu.24:25-26). Samiriye’den Kuzeydeki İsrail Krallığı’nın eski başkenti. Kuzeydeki krallık İÖ 722-721’de yıkıldıktan sonra, geri kalan az sayıdaki İsrailli, özellikle Hizkiya’nın (bkz. 2Ta.30:11) ve Yoşiya’nın (bkz. 2Ta.34:9) dönemindeki yenilik hareketleri sırasında, Yeruşalim’e dini ziyaretlerde bulunmuşlardı. sakallarını tıraş etmiş, giysilerini yırtmış, bedenlerinde yaralar açmış Muhtemelen Yeruşalim’in yıkılmasından ötürü tutulan yasın göstergesi olarak (bkz. Yer.16:6). geldi Çardak Bayramı’nı (bkz. Lev.23:34) kutlamak üzere yedinci ayda (Lev.41:1). RAB’bin Tapınağı’nda Tapınak yıkıntı halindeyken de bulunduğu yer hâlâ kutsal sayılıyordu. sunmak için... tahıl, günnük Yeruşalim’deki tapınağın sunağı yıkıldığı için kurban sunulmuyordu.
41:7 Kente Mispa’ya. sarnıca Bkz. Yer.37:16; Yer.38:6 ve ilgili not.
41:9 sarnıç... KralAsa... kazmıştı Sarnıçlar kuşatma sırasında su depolamak için kullanıldığından, muhtemelen Asa’nın Mispa’da yaptığı onarımların bir parçasıdır (bkz. 1Kr.15:22). Eski Mispa Kenti’nin (günümüzde Kudüs’ün 12 km kuzeyindeki Tel enNasbe) yıkıntıları arasında yapılan kazılarda birçok sarnıç ortaya çıkarılmıştır. büyüktü Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Gedalya’nın aracılığıyla” diye geçer.
41:10 kral kızlarını Kral Sidkiya’nın sarayında yaşayan kadınları ifade eder (bkz. Yer.36:26’ya ait not). Ammonlular’a Bkz. Yer.40:14 ve ilgili not.
41:11 Kareah oğlu Yohanan Bkz. Yer.40:13.
41:12 Givon’daki büyük havuzun Muhtemelen 2Sa.2:13’te söz edilen havuzdur.
41:15 sekiz adamıysa... kaçıp İsmail, Yohanan’la yaptığı savaşta yalnızca iki adamını kaybetmiştir (bkz. Yer.41:2).
41:17 Gerut-Kimham’da ‘Kimham’ın konak yeri’ anlamına gelmektedir (bkz. 2Sa.19:37-40).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş