Yeremya 49

49
Ammon'a İlişkin Bildiri
1 RAB Ammonlular'a ilişkin şöyle diyor:
“İsrail'in çocukları yok mu?
Yok mu mirasçısı?
Öyleyse neden ilah Molek Gad'ı mülk edindi?
Neden onun halkı Gad kentlerinde oturuyor?
2İşte bu nedenle” diyor RAB,
“Ammonlular'ın Rabba Kenti'ne karşı
Savaş narasını işittireceğim günler geliyor.
Rabba ıssız bir höyük olacak,
Köyleri ateşe verilecek.
Böylece İsrail, kendisini mülk edinenleri
Mülk edinecek” diyor RAB.
3“Haykır, ey Heşbon!
Ay Kenti yıkıldı!
Feryat edin, ey Rabba kızları!
Çul sarınıp yas tutun.
Duvarların arasında oraya buraya koşuşun.
Çünkü Molek kâhinleri ve görevlileriyle birlikte
Sürgüne gönderilecek.
4Verimli vadilerinle ne kadar övünüyorsun,
Ey dönek kız!
Servetine güvenerek,
‘Bana kim saldırabilir?’ diyorsun.
5Bütün çevrenden
Dehşet saçacağım üzerine”
Diyor Rab, Her Şeye Egemen RAB.
“Her biriniz apar topar sürülecek,
Kaçkınları toplayan olmayacak.
6Ama sonra Ammonlular'ı
Eski gönencine kavuşturacağım” diyor RAB.
Edom'a İlişkin Bildiri
(Ova.1-6)
7 Her Şeye Egemen RAB Edom'a ilişkin şöyle diyor:
“Teman Kenti'nde bilgelik kalmadı mı artık?
Akıllı kişilerde öğüt tükendi mi?
Bilgelikleri yozlaştı mı?
8Kaçın, geri dönün, derinliklere sığının,
Ey Dedan'da yaşayanlar!
Çünkü Esav'ı cezalandırdığımda
Başına felaket getireceğim.
9Üzüm toplayanlar bağına girseydi,
Birkaç salkım bırakmazlar mıydı?
Gece hırsızlar gelselerdi,
Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı?
10Oysa ben Esav'ı çırılçıplak soyacak,
Gizli yerlerini açığa çıkaracağım,
Gizlenemeyecek.
Çocukları, akrabaları, komşuları
Yıkıma uğrayacak.
Kendisi de yok olacak!
11Öksüz çocuklarını bırak,
Ben yaşatırım onları.
Dul kadınların da bana güvensinler.”
12RAB diyor ki,
“Hak etmeyenler bile kâseyi içmek zorundayken,
Sen mi cezasız kalacaksın?
Hayır, cezasız kalmayacaksın,
Kesinlikle içeceksin kâseyi.
13Adım üzerine ant içerim ki” diyor RAB,
“Bosra dehşet konusu olacak, yerilecek,
Viraneye dönecek, aşağılanacak.
Bütün kentleri sonsuza dek yıkık kalacak.”
14RAB'den bir haber aldım:
Uluslara gönderdiği haberci,
“Edom'a saldırmak için toplanın,
Savaşa hazırlanın!” diyor.
15“Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim,
İnsanlar seni hor görecek.
16Saçtığın dehşet ve yüreğindeki gurur
Seni aldattı.
Sen ki, kaya[a] kovuklarında yaşıyor,
Tepenin doruğunu elinde tutuyorsun.
Yuvanı kartal gibi yükseklerde kursan da,
Oradan indireceğim seni” diyor RAB.
17“Edom dehşet konusu olacak,
Oradan geçen herkes şaşkın şaşkın bakıp
Başına gelen belalardan ötürü
Onunla alay edecek.
18 Sodom'la Gomora'yı ve çevredeki köyleri
Nasıl yerle bir ettimse” diyor RAB,
“Orada da kimse oturmayacak,
İnsan oraya yerleşmeyecek.
19“Şeria çalılıklarından
Sulak otlağa çıkan aslan gibi
Edom'u bir anda yurdundan kovacağım.
Seçeceğim kişiyi ona yönetici atayacağım.
Var mı benim gibisi?
Var mı bana dava açacak biri,
Bana karşı duracak çoban?”
20Bu yüzden RAB'bin Edom'a karşı ne tasarladığını,
Teman'da yaşayanlara karşı ne amaçladığını işitin:
“Sürünün küçükleri bile sürülecek,
Halkı yüzünden Edom otlakları çöle dönüştürülecek.
21Yıkılışlarının gürültüsünden yeryüzü titreyecek,
Çığlıkları Kamış Denizi'ne dek duyulacak.
22Düşman kartal gibi üzerlerine çullanacak,
Kanatlarını Bosra'ya karşı açacak.
O gün Edomlu askerlerin yüreği,
Doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi olacak.”
Şam'a İlişkin Bildiri
23 Şam'a ilişkin:
“Hama ve Arpat utanacak,
Çünkü kötü haber işittiler.
Korkudan eridiler,
Sessiz duramayan deniz gibi
Kaygıyla sarsıldılar.
24“Şam güçsüz düştü,
Kaçmak için döndü;
Telaşa kapıldı,
Doğuran kadın gibi
Sancı ve acılar sardı onu.
25Nasıl oldu da sevinç bulduğum ünlü kent
Terk edilmedi?
26Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek,
Bütün savaşçıları susturulacak o gün”
Diyor Her Şeye Egemen RAB.
27“Şam surlarını ateşe vereceğim,
Yakıp yok edecek Ben-Hadat'ın saraylarını.”
Kedar ve Hasor'a İlişkin Bildiri
28Babil Kralı Nebukadnessar'ın bozguna uğrattığı Kedar ve Hasor krallıklarına ilişkin RAB şöyle diyor:
“Kalkın, Kedar'a saldırın,
Doğu halkını yok edin.
29Çadırlarıyla sürüleri alınacak,
Çadır perdeleri,
Eşyalarıyla develeri alınıp götürülecek.
İnsanlar, ‘Her yer dehşet içinde!’ diye bağıracaklar onlara.
30Kaçın, uzaklaşın!
Derinliklere sığının,
Ey Hasor'da oturanlar!” diyor RAB.
“Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar
Size düzen kurdu;
Sizin için bir tasarısı var.
31Kalkın, tasasız ve güvenlik içinde
Yaşayan ulusa saldırın” diyor RAB.
“Onun kent kapıları, sürgüleri yok,
Halkı tek başına yaşıyor.
32Develeri yağma edilecek,
Sayısız sürüleri çapul malı olacak.
Zülüflerini[b] kesenleri
Dört yana dağıtacağım,
Her yandan felaket getireceğim başlarına” diyor RAB.
33“Çakalların uğrağı Hasor,
Sonsuza dek viran kalacak,
Orada kimse oturmayacak,
İnsan oraya yerleşmeyecek.”
Elam'a İlişkin Bildiri
34Yahuda Kralı Sidkiya'nın krallığının başlangıcında RAB'bin Peygamber Yeremya'ya bildirdiği Elam'a ilişkin söz şudur:
35Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“Bakın, Elam'ın yayını,
Asıl gücünü kıracağım.
36 Üzerine göğün dört ucundan
Dört rüzgarı gönderecek,
Halkını bu rüzgarlara dağıtacağım.
Elam sürgünlerinin gitmediği
Bir ulus kalmayacak.
37Düşmanlarının önünde,
Can düşmanlarının önünde
Elam'ı darmadağın edeceğim.
Başlarına felaket gönderecek,
Şiddetli öfkemi yağdıracağım” diyor RAB,
“Onları büsbütün yok edene dek
Peşlerine kılıcı salacağım.
38Elam'da tahtımı kuracak,
Elam Kralı'yla önderlerini
Yok edeceğim” diyor RAB.
39“Ama son günlerde
Elam'ı eski gönencine kavuşturacağım” diyor RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

46:1-51:64 Bkz. Yer.25:1-38 ve ilgili notlar. Bu bölümler, Yeremya’nın hizmeti sırasında Yahuda’ya hükmetmek için mücadele eden iki büyük güç olan Mısır (46. bölüm) ve Babil’le ilgili önbildirilerle (50-51. bölümler) başlayıp sona erer. Peygamberliklerin hitap sırası genel olarak batıdan doğuya şeklindedir (bkz. Yşa.13-23 ve Hez.25-32. bölümlere ait notlar ; Amo.1-2. bölümler; Sef.2:4-15).
49:1 Ammonlular’a ilişkin Bkz. Yar.19:36-38.Ammon, Şeria Irmağı’nın doğusunda, Gad’ın güneyi ve Moav’ın kuzeyindeydi. İsrail’in çocukları yok mu? Bkz. Gadlılar’a ait topraklar, Say.32:34-36.Ammonlular, Gadlılar’a ait toprakları ele geçirmekle Tanrı’nın toprak dağılımıyla ilgili kararını hiçe saymış oldular. Molek Ammonlular’ın Milkom olarak da bilinen baş ilahı (bkz. Yer.32:35’e ait not; Yas.12:31). Gad’ı mülk edindi? Muhtemelen III. Tiglat Pileser’in İÖ 734-732’de Şeria Irmağı’nın karşı yakasını ele geçirmesinin sonuçları kastedilmektedir (bkz. Gilat’ın ‘Gad’anlamına geldiği, 2Kr.15:29).Anlaşılan bu fethin ardındanAmmonlular, İsrailli Gad oymağına ait toprakların bir kısmını işgal etmiştir.
49:2 Ammonlular’ın Rabba Kenti’ne Günümüzde Ürdün’ün başkenti Amman. ı ssız bir höyük Bkz. Yer.30:18 ve ilgili not.
49:3 Heşbon Bkz. Yer.48:45’e ait not. Ay Kenti Yşu.8. bölümde adı geçen Ay Kenti değildir. Duvarların İbranicesi, ‘üzüm bağlarını birbirinden ayıran duvar’ anlamında kullanılır (bkz. Say.22:24; Yşa.5:5). Molek Bkz. Yer.49:1’e ait not.
49:4 dönek kız Ammonlular için kullanılmıştır; aynı ifade Yer.31:22’de Yahuda halkı için kullanılır. Bana kim saldırabilir? Tarihçi Josefus, Nebukadnessar’ın, krallığının yirmi üçüncü yılında (İÖ 582’de) Ammon’u yok ettiğini belirtir (Josefus’un Yahudiler’in Tarihi kitabı, 10.9.7).
49:6 Bkz. Yer.48:47 ve ilgili not.
49:7-22 Krş. Ovadya Kitabı.
49:7 Edom’a ilişkin Bkz. Yşa.21:11-12; Hez.25:12-14; Ovadya Kitabı. Edom, Moav’ın güneyinde ve Lut Gölü’nün güneydoğusunda, Zered Vadisi’ndenAkabe Körfezi’ne kadar uzanan bir bölgeyi içine alıyordu. Edomlular Yakup’un ikiz kardeşi Esav’ın soyundan geliyordu. Seir olarak da bilinen Edom (bkz. Yar.32:3; Say.24:18) İsrail’in ezeli düşmanlarındandı (bkz. örn. Ova.11-14; Hez.25:12-14). Teman Kenti’nde Lut Gölü’nün güneyinde yer alan önemli bir Edom kenti (krş. Yer.49:20). bilgelik Bkz. Eyü.2:11 ve ilgili not.
49:8 derinliklere Kayaların ve vadilerin içlerine. Dedan’da Bkz. Yer.25:23; ayrıca bkz. Yşa.21:13 ve Hez.25:13’e ait notlar. Esav’ın soyunun, kardeşi Yakup’un soyuna düşman olması, onu daha da suçlu hale getirmektedir (bkz. Ova.10).
49:9-11 Bkz. Ova.5-6 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Rut.2:2.
49:12 Bkz. Yer.25:28-29. İsrailliler putlara taptıkları için cezalandırıldığına göre, Edomlu akrabaları da cezalandırılmalıdır.
49:13 Adım üzerine ant içerim Bkz. Yar.22:16; Yşa.45:23; ayrıca bkz. Yer.22:5; Yer.51:14. Bosra Yer.48:24’te adı geçen (Moavlılar’a ait Beser Kenti’ne gönderme yapılan) Bosra değildir. Edomlular’a ait Bosra Kenti, Yeremya’nın zamanında Edom’un önemli kentlerindendi (bkz. Yer.49:22). Tıpkı Petra (Sela) gibi yüksek kayalık bir bölgede kuruluydu (krş. Yer.49:16).
49:14-16 Bkz. Ova.1-4. Edomlular’a akraba göçebe birArap oymağı olan Nebatiler, onları yerlerinden edeceklerdir (krş. Yer.49:22’ye ait not).
49:16 gurur Edom’un günahı (bkz. Yer.49:4; Ova.11-13; krş. Yer.48:29-30). kaya İbranicesi “Sela”dır. Sela, Edom’un başkentinin adıydı. Burada, Edom’un ünlü yüksek kaleleri arasında en dikkat çekici olan Petra’dan söz ediliyor olmalıdır.
49:18 Sodom’la Gomora’yı... yerle bir ettimse Bkz. Yar.19:24-25; krş. Yer.20:16’ya ait not; Yer.50:40; Amo.1:3,Amo.1:5; ayrıca Rom.9:29.
49:19-21 Babil’e karşı bildirilen peygamberlik sözlerinde neredeyse birebir olarak tekrarlanır (bkz. Yer.50:44-46).
49:19 Şeria çalılıklarından Bkz. Yer.12:5 ve ilgili not. çoban Yönetici, önder anlamında.
49:20 Teman’da Bkz. Yer.49:7’ye ait not.
49:22 Bkz. Yer.48:40-41. kartal Muhtemelen Nebukadnessar’ı simgeler (bkz. Yer.48:40’a ait not).Ancak Edomlular, yaklaşık İÖ 550’den başlamak üzere bedeviler (muhtemelen Mal.1:3’teki “kırın çakalları”) karşısında, Babilliler’in saldırılarıyla kıyaslandığında, tam bir bozguna uğrayacaklardır. Bosra’ya Bkz. Yer.49:13’e ait not. Yer.49:16’daki “kartal” sonunda bozguna uğrayacaktır.
49:23 Şam’a Aram’ın (Suriye) başkenti. Hama ve Arpat Suriye eyaletleri. Hama, Âsi Irmağı üzerinde bir ticaret merkeziydi; Arpat ise Halep’in kuzeybatısında bir kentti. Yaklaşık İÖ sekizinci yüzyılda Asurlular’ın eline geçen kentler, İÖ yedinci yüzyılın sonlarında bu kez Karkamış’a doğru hareket eden Nebukadnessar’ın kurbanı oldular. kötü haber Babil tehdidi.
49:27 Suriye krallarının birçoğu Ben-Hadat adıyla anılır (krş. 1Kr.15:18).
49:28 Bu halklar çöllerde yaşıyordu (bkz. Yer.49:29,Yer.49:32). Nebukadnessar’ın bozguna uğrattığı İÖ 599-598. Kedar... ilişkin Bkz. Yer.2:10’a ait not. İsmail soyundan gelen güçlü bir göçebe Arap oymağı (bkz. Yşa.21:13-17; Yşa.60:7; Hez.27:21). Hasor krallıklarına Bkz. Yer.49:30,Yer.49:33. Celile Gölü’nün kuzeyindeki Hasor değildir (bkz. Yşu.11:1). Bu krallıklar muhtemelen Dedan, Tema, Bûz ve öbür Arap bölgelerini kapsıyordu (bkz. Yer.25:23-24 ve ilgili notlar). Doğu halkını Bkz. örn. Hak.6:3.
49:29 Her yer dehşet içinde Bkz. Yer.6:25’e ait not.
49:30 Derinliklere Çölün içlerine (krş. Yer.49:8).
49:33 Çakalların uğrağı Bkz. Yer.9:11’e ait not.
49:34 RAB’bin... ilişkin Bkz. Yer.46:1’e ait not. Bu peygamberlik sözü İÖ 597’de bildirilmiştir. Elam’a Babil’in doğusunda, Basra Körfezi’nin başında kurulmuş eski bir medeniyet.
49:35 yayını Elamlılar yetenekli okçulardı (bkz. Yşa.22:6).
49:36-37 Dört rüzgarı Asurlular İÖ 640’ta Elamlılar’ı yenilgiye uğratacak ve bir kısmını Samiriye’ye süreceklerdir (bkz. Ezr.4:9-10). Elam daha sonra Persler’in yönetiminde bir satraplık (Pers vilayeti) haline gelecektir.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş