Yeremya 38

38
Yeremya Sarnıca Atılıyor
1Mattan oğlu Şefatya, Paşhur oğlu Gedalya, Şelemya oğlu Yehukal ve Malkiya oğlu Paşhur Yeremya'nın halka söylediği şu sözleri duydular: 2“RAB diyor ki, ‘Bu kentte kalan kılıçtan, kıtlıktan, salgından ölecek. Kildaniler'e gidense sağ kalacak, canını kurtarıp yaşayacak.’ 3RAB diyor ki, ‘Bu kent kesinlikle Babil Kralı'nın ordusuna teslim edilecek, Babil Kralı onu ele geçirecek.’ ”
4Önderler krala, “Bu adam öldürülmeli” dediler, “Çünkü söylediği bu sözlerle kentte kalan askerlerin ve halkın cesaretini kırıyor. Bu adam halkın yararını değil, zararını istiyor.”
5Kral Sidkiya, “İşte o sizin elinizde” diye yanıtladı, “Kral size engel olamaz ki.”
6Böylece Yeremya'yı alıp kralın oğlu Malkiya'nın muhafız avlusundaki sarnıcına halatlarla sarkıtarak indirdiler. Sarnıçta su yoktu, yalnız çamur vardı. Yeremya çamura battı.
7Sarayda görevli hadım Kûşlu Ebet-Melek Yeremya'nın sarnıca atıldığını duydu. Kral Benyamin Kapısı'nda otururken, 8Ebet-Melek saraydan çıkıp kralın yanına gitti ve ona şöyle dedi: 9“Efendim kral, bu adamların Peygamber Yeremya'ya yaptıkları kötüdür. Onu sarnıca attılar, orada açlıktan ölecek. Çünkü kentte ekmek kalmadı.”
10Bunun üzerine kral, “Buradan yanına üç[a] adam al, Peygamber Yeremya'yı ölmeden sarnıçtan çıkarın” diye ona buyruk verdi.
11Ebet-Melek yanına adamları alarak saray hazinesinin alt odasına gitti. Oradan eski bezler, yırtık pırtık giysiler alıp halatlarla sarnıca, Yeremya'ya sarkıttı. 12Sonra Yeremya'ya, “Bu eski bezleri, yırtık giysileri halatlarla bağlayıp koltuklarının altına geçir” diye seslendi. Yeremya söyleneni yaptı. 13Onu halatlarla çekip sarnıçtan çıkardılar. Yeremya muhafız avlusunda kaldı.
Sidkiya Yeremya'ya Yine Danışıyor
14Kral Sidkiya Peygamber Yeremya'yı RAB'bin Tapınağı'nın üçüncü girişine getirterek, “Sana bir şey soracağım” dedi, “Benden bir şey gizleme.”
15Yeremya, “Sana bir şey bildirirsem, beni öldürmeyecek misin?” diye karşılık verdi, “Üstelik öğüt versem bile beni dinlemeyeceksin.”
16Kral Sidkiya, “Bize yaşam veren RAB'bin varlığı hakkı için seni öldürmeyeceğim, canının peşinde olan bu adamların eline seni teslim etmeyeceğim” diyerek gizlice ant içti.
17Bunun üzerine Yeremya Sidkiya'ya şu karşılığı verdi: “İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB Tanrı diyor ki, ‘Babil Kralı'nın komutanlarına teslim olursan, canın bağışlanacak, bu kent de ateşe verilmeyecek. Sen de ailen de sağ kalacaksınız. 18Ama Babil Kralı'nın komutanlarına teslim olmazsan, kent Kildaniler'e teslim edilecek, onu ateşe verecekler. Sen de onlardan kaçıp kurtulamayacaksın.’ ”
19Kral Sidkiya, “Kildaniler'in tarafına geçen Yahudiler'den korkuyorum” dedi, “Kildaniler beni onların eline verebilir, onlar da bana kötü davranırlar.”
20“Vermezler” diye yanıtladı Yeremya, “Lütfen sana aktardığım RAB'bin sözünü işit. O zaman sağ kalır, iyilik görürsün. 21Ama teslim olmak istemezsen, RAB bana şunu açıkladı: 22Yahuda Kralı'nın sarayında kalan bütün kadınlar Babil Kralı'nın komutanlarına çıkarılacak. O kadınlar sana,
“ ‘Güvendiğin insanlar
Seni aldatıp yenilgiye uğrattı;
Çamura battı ayakların,
Güvendiğin insanlar seni bırakıp gitti’
diyecekler.
23“Bütün karıların, çocukların Kildaniler'e teslim edilecek. Sen de onlardan kaçıp kurtulamayacak, Babil Kralı'nın eliyle yakalanacaksın. Bu kent ateşe verilecek.”
24Sidkiya, “Ölmek istemiyorsan, konuştuklarımızı kimse duymasın” dedi, 25“Görevliler seninle konuştuğumu duyup da gelir, ‘Krala ne söyledin, kral sana ne dedi, açıkla bize, bizden gizleme! Yoksa seni öldürürüz’ derlerse, 26‘Beni Yonatan'ın evine geri gönderme, yoksa orada ölürüm diye krala yalvardım’ dersin.”
27Bütün görevliler gelip Yeremya'yı sorguya çektiler. Yeremya kralın kendisine söylemesini buyurduğu her şeyi onlara anlattı. Sorguyu bıraktılar. Çünkü kralla yaptığı konuşma duyulmamıştı.
28 Yeremya Yeruşalim'in ele geçirildiği güne dek muhafız avlusunda kaldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

36:1-38:28 Yeremya’nın çektiği acılar ve uğradığı zulümler, bu üç bölümün ana konusudur.
37:1-38:28 Kral Sidkiya’nın Yeremya’yla olan ilişkisi ve peygamberin yetkililerce tutuklanmasıyla ilgili (bkz. Yer.20:2 ve ilgili not) olaylar, Sidkiya’nın krallığının son iki yılında (İÖ 588-586) yaş anmıştır.
38:1 Paşhur Bkz. Yer.20:1’e ait not. Şelemya oğlu Yehukal Bkz. Yer.37:3’e ait not. Malkiya oğlu Paşhur Bkz. Yer.21:1’e ait not. Yeremya’nın halka söylediği şu sözleri Muhafız avlusunda tutuklu olmasına rağmen (bkz. Yer.37:21) ziyaretçi kabul ederek onlarla özgürce konuşmasına izin verilmişti (bkz. Yer.32:8,Yer.32:12).
38:2 Bkz. Yer.21:9 ve ilgili not.
38:4 Önderler Yer.38:1’de adları belirtilenler.
38:5 Kral size engel olamaz ki Kralın cesareti yoktu, kendi adamlarından bile korkuyordu (bkz. Yer.38:25-26; ayrıca bkz. Yer.37:17 ve ilgili not).
38:6 kralın oğlu Bkz. Yer.36:26’ya ait not.
38:7 Kral Benyamin Kapısı’nda otururken Bkz. kent kapısının işlevi, Yer.20:2 ve ilgili not; Yar.19:1; Rut.4:1 ve ilgili notlar. Kral Sidkiya muhtemelen çeşitli şikayetleri dinlemek üzere oradaydı (bkz. 2Sa.15:2-4).
38:9 kentte ekmek kalmadı Bkz. Yer.37:21 ve ilgili not.
38:10 üç İbranice elyazmalarının birinde bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “otuz” diye geçer.
38:11 saray hazinesinin alt odasına Muhtemelen dolap olarak kullanılan bir odadır (bkz. 2Kr.10:22).
38:12 Bu eski bezleri... halatlarla bağlayıp Ebet-Melek’in Yeremya’ya yaptığı iyilik, onun RAB’be duyduğu güvenin bir göstergesiydi; RAB bu yüzden onu ödüllendirdi (bkz. 39 :15-18).
38:13 muhafız avlusunda kaldı Bkz. Yer.32:2’ye ait not.
38:14-26 Yeremya’nın Kral Sidkiya’yla yaptığı son görüşme.
38:14 üçüncü girişine Kutsal Kitap’ta yalnızca burada bu girişten söz edilir; muhtemelen kralın tapınağa özel girişidir.
38:16 RAB’bin varlığı hakkı için Bkz. Yar.47:15’e ait not. canının peşinde olan bu adamların Kral Sidkiya’nın adamları.
38:17-18 Bkz. Yer.38:2-3; Yer.21:9-10; Yer.32:3-4; Yer.34:2-5. Son anda bile Tanrı bir kaçış yolu sunmaktadır.
38:19 Kildaniler’in tarafına geçen Bkz. Yer.37:13 ve ilgili not. korkuyorum Bkz. Yer.38:5 ve ilgili not. Eğer Sidkiya RAB’be güvenmiş olsaydı, ne kendi adamlarından ne de taraf değiştirenlerden korkacaktı (bkz. Özd.29:25).
38:22 bütün kadınlar... komutanlarına çıkarılacak Yenilgiye uğratılan kralın haremindeki kadınlar, galip gelen önderlere ait olurdu (krş. 2Sa.16:21-22). Güvendiğin insanlar seni aldatıp yenilgiye uğrattı Bkz. Ova.7. Sidkiya’nın sözde arkadaşları, önderler (bkz. Yer.38:4) ve sahte peygamberlerdi (bkz. Yer.37:19). Çamurabattı ayakların Bkz. Mez.69:14.
38:26 Bkz. Yer.37:20. Yonatan’ın evine Bkz. Yer.37:15 ve ilgili not.
38:28 muhafız avlusunda kaldı Bkz. Yer.38:13; ayrıca bkz. Yer.32:2’ye ait not.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş