Yeremya 39

39
Yeruşalim'in Düşüşü
(2Kr.25:1-12; Yer.52:4-16)
1Yahuda Kralı Sidkiya'nın dokuzuncu yılının onuncu ayında Babil Kralı Nebukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelerek kenti kuşattı. 2Sidkiya'nın krallığının on birinci yılında, dördüncü ayın dokuzuncu günü kent surlarında gedik açıldı. 3Yeruşalim ele geçirilince[a] Babil Kralı'nın bütün komutanları –Samgarlı Nergal-Sareser, askeri danışman Nebo– Sarsekim, baş görevli Nergal-Sareser ve bütün öteki görevliler– içeri girip Orta Kapı'da oturdular.
4Yahuda Kralı Sidkiya'yla askerler onları görünce kaçtılar. Gece kral bahçesinin yolundan iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak Arava yoluna çıktılar. 5Ama artlarına düşen Kildani ordusu Eriha ovalarında Sidkiya'ya yetişti, onu yakalayıp Hama topraklarında, Rivla'da Babil Kralı Nebukadnessar'ın huzuruna çıkardılar. Nebukadnessar onun hakkında karar verdi: 6Rivla'da Sidkiya'nın gözü önünde oğullarını, sonra da bütün Yahuda ileri gelenlerini öldürttü. 7Sidkiya'nın gözlerini oydu, zincire vurup Babil'e götürdü. 8Kildaniler sarayla halkın evlerini ateşe verdiler, Yeruşalim surlarını yıktılar. 9Komutan Nebuzaradan kentte sağ kalanları, kendi safına geçen kaçakları ve geri kalan halkı Babil'e sürgün etti. 10Ancak hiçbir şeyi olmayan bazı yoksulları Yahuda'da bıraktı, onlara bağ ve tarla verdi.
Yeremya Özgür Bırakılıyor
11Babil Kralı Nebukadnessar, muhafız birliği komutanı Nebuzaradan aracılığıyla Yeremya'yla ilgili şu buyruğu verdi: 12“Onu sorumluluğun altına al, ona iyi bak, hiç zarar verme, senden ne dilerse yap.” 13Bunun üzerine muhafız birliği komutanı Nebuzaradan, askeri danışman Nebuşazban, baş görevli Nergal-Sareser ve Babil Kralı'nın öbür görevlileri 14adam gönderip Yeremya'yı muhafız avlusundan getirttiler. Evine geri götürmesi için Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya'nın koruyuculuğuna verdiler. Böylece Yeremya halkı arasında yaşamını sürdürdü.
15Yeremya daha muhafız avlusunda tutukluyken RAB ona şöyle seslenmişti: 16“Git, Kûşlu Ebet-Melek'e de ki, ‘İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: Bu kent üzerine yarar değil, zarar verecek sözlerimi yerine getirmek üzereyim. O gün olanları sen de göreceksin. 17Ama o gün seni kurtaracağım diyor RAB. Korktuğun adamların eline teslim edilmeyeceksin. 18Seni kesinlikle kurtaracağım, kılıçla öldürülmeyeceksin. Hiç değilse canını kurtarmış olacaksın. Çünkü bana güvendin, diyor RAB.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

39:1-45:5 Yeruşalim’in Babilliler tarafından işgali ve sonrasındaki gelişmeler hakkında EskiAntlaşma’daki en ayrıntılı kayıttır.
39:1-10 Yeruşalim’in kuşatılması, düşüşü ve halkın sürgün edilmesi hakkında bir özet (bkz. Yer.52:4-27; 2Kr.25:1-12).
39:1-2 Bkz. Yer.52:4-7.
39:1 Sidkiya’nın dokuzuncu yılının onuncu ayında Babilliler’in Yeruşalim’i son kuşatması ayın onuncu günü (İÖ 588’in Ocak ortasında; bkz. Yer.52:4; 2Kr.25:1; Hez.24:1-2) başlamıştı.
39:2 on birinci yılında, dördüncü ayın dokuzuncu günü İÖ 586 Temmuz ayının ilk iki haftası içinde (bkz. Yer.52:5-6; 2Kr.25:2-3). Kuş atma yaklaşık iki buçuk yıl sürecekti.
39:3 Yer.38:28’den buraya aktarılmıştır. Nergal-Sareser Aynı adla anılan iki kişiden biri (bkz. Yer.39:13), muhtemelen Nebukadnessar’dan sonra Babil kralı olan (İÖ 560-556) Neriglissar’dır (ayrıca bkz. Yer.39:13). baş görevli İbranicesi (Rabmag) Babil dilinde “rab mungi”den alınmıştır. Bu, yabancı yöneticilere elçi olarak gönderilen yüksek rütbeli askeri görevliydi. Orta Kapı’daoturdular Böylece Yer.1:15’teki sözler yerine gelmiştir.
39:4-7 Bkz. Yer.52:7-11. Kral muhtemelen Moav’a veya Ammon’a kaçmaya kalkışır.
39:4 Arava Lut Gölü’nün kuzeyinde Eriha çevresindeki ıssız topraklar.
39:5 ovalarında Bu sözcüğün İbranicesi, “Arava” için kullanılan sözcüğün çoğuludur (Yer.39:4). Hama... Rivla’da Suriye bölgesinde.
39:8-10 Bkz. Yer.52:12-16; ayrıca bkz. 2Kr.25:8-12 ve ilgili notlar; krş. Yer.39:8 ile Yer.21:10. Sürgün, savaş sırasında hem siyasal (ayaklanmayı engellemek için) hem de ekonomik (kölelere sahip olmak için) amaçla kullanılan bir taktikti.
39:12 ona iyi bak Bkz. Yer.40:4’e ait not. Tanrı sadık peygamberiyle bizzat Kral Nebukadnessar’ın aracılığıyla ilgilenmektedir.
39:14 Evine Vali sarayına. Şafan oğluAhikam oğlu Gedalya’nın Bkz. “Ahikam”, Yer.26:24’e ait not. Lakiş’te keşfedilen İÖ altıncı yüzyılın ilk kısmına ait bir mühür izinde “Sarayı yöneten Gedalya’ya ait” sözleri bulunur.
39:15-18 Bkz. Yer.38:12’ye ait not.
39:16 Git... de ki Anlaşılan, Yeremya’nın bu tutukluluğunda ziyaretçilere izin veriliyordu (bkz. Yer.38:1’e ait not). Bu kent üzerine... sözlerimi yerine getirmek üzereyim Bkz. Yer.19:15.
39:17 Korktuğun adamların Saray görevlileri (bkz. Yer.38:1,Yer.38:9).
39:18 bana güvendin Ebet-Melek, Yeremya’yı sarnıçtan kurtararak Tanrı’ya olan güvenini göstermişti (bkz. Yer.38:7-13 ve ilgili notlar).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş