2. Krallar 25:27-30

Yehoyakin Serbest Bırakılıyor
(Yer.52:31-34)
27Yahuda Kralı Yehoyakin'in sürgündeki otuz yedinci yılı Evil-Merodak Babil Kralı oldu. Evil-Merodak o yılın on ikinci ayının yirmi yedinci günü, Yahuda Kralı Yehoyakin'i cezaevinden çıkardı. 28Kendisiyle tatlı tatlı konuştu ve ona Babil'deki öteki sürgün krallardan daha üstün bir yer verdi. 29Yehoyakin cezaevi giysilerini üstünden çıkardı. Yaşadığı sürece Babil Kralı'nın sofrasında yer aldı. 30Yaşamı boyunca kral tarafından günlük yiyeceği sürekli karşılandı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:27 otuz yedinci yılı... on ikinci ayının yirmi yedinci günü İÖ 22 Mart 561. Evil-Merodak o yılın Nebukadnessar’dan sonra tahta geçen oğlu Evil-Merodak, Babil’i İÖ 562-560 yıllarında yönetti. Yehoyakin’i cezaevinden çıkardı Babil’de tutsaklara dağıtılan yağ ve arpanın kayıtlarının tutulduğu Babil tabletlerinde, Yahuda Kralı Yehoyakin ve beş oğlundan söz edilir (krş. 2Kr.24:15). Yehoyakin’in serbest bırakılmasının nedeni belli değildir. Muhtemelen Evil-Merodak’ın krallığının başlangıcında ilan edilen genel aftan faydalanmıştır.
25:28 tatlı tatlı konuştu... üstün bir yer verdi 2. Krallar Kitabı, umut verici bir sözle bitirilir. Sürgün cezası, ne İsrail halkını ne de Davut soyunu yok edecektir. Tanrı’nın Davut soyuyla ilgili vaadi hâlâ geçerliliğini korumaktadır (bkz. 2Sa.7:14-16).

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş