2. Krallar 13

13
Yehoahaz'ın İsrail Krallığı
1Yahuda Kralı Ahazya oğlu Yoaş'ın krallığının yirmi üçüncü yılında Yehu oğlu Yehoahaz Samiriye'de İsrail Kralı oldu ve on yedi yıl krallık yaptı. 2Yehoahaz RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlara katıldı. Bu günahlardan ayrılmadı. 3İşte bu yüzden RAB'bin İsrail'e karşı öfkesi alevlendi ve RAB onları uzun süre Aram Kralı Hazael'le oğlu Ben-Hadat'ın egemenliği altına soktu. 4Bunun üzerine Yehoahaz RAB'be yakardı. RAB onun yakarışını kabul etti. Çünkü İsrail'in çektiği sıkıntıyı, Aram Kralı'nın onlara neler yaptığını görüyordu. 5RAB İsrail'e bir kurtarıcı gönderdi. Böylece halk Aramlılar'ın egemenliğinden kurtuldu ve önceki gibi evlerinde yaşamaya başladı. 6Ne var ki Yarovam ailesinin İsrail'i sürüklediği günahları izlediler, bu günahlardan ayrılmadılar. Aşera putu da Samiriye'de dikili kaldı.
7Yehoahaz'ın elli atlı, on savaş arabası, on bin de yaya asker dışında gücü kalmamıştı. Çünkü Aram Kralı ötekileri harman tozu gibi ezip yok etmişti. 8Yehoahaz'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. 9Yehoahaz ölüp atalarına kavuşunca, Samiriye'de gömüldü ve yerine oğlu Yehoaş kral oldu.
Yehoaş'ın İsrail Krallığı
10Yahuda Kralı Yoaş'ın krallığının otuz yedinci yılında Yehoahaz oğlu Yehoaş Samiriye'de İsrail Kralı oldu ve on altı yıl krallık yaptı. 11RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı; onun yolunu izledi. 12Yehoaş'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları, Yahuda Kralı Amatsya ile savaşırken gösterdiği başarılar İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. 13Yehoaş ölüp atalarına kavuşunca, Samiriye'de İsrail krallarının yanına gömüldü ve tahtına Yarovam[a] geçti.
Elişa'nın Ölümü
14 Elişa ölümcül bir hastalığa yakalandı. İsrail Kralı Yehoaş gidip onu ziyaret etti, “Baba, baba, İsrail'in arabası ve atlıları!” diyerek ağladı.
15Elişa ona, “Bir yayla birkaç ok al” dedi. Kral yayla okları aldı. 16Elişa, “Yayı hazırla” dedi. Kral yayı hazırlayınca, Elişa ellerini kralın elleri üzerine koydu. 17“Doğuya bakan pencereyi aç” dedi. Kral pencereyi açtı. Elişa, “Oku at!” dedi. Kral oku atınca, Elişa, “Bu ok Aramlılar'a karşı sizi zafere ulaştıracak RAB'bin kurtarış okudur” dedi, “Afek'te onları kesin bozguna uğratacaksınız.”
18Sonra, “Öbür okları al” dedi. İsrail Kralı okları alınca, Elişa, “Onları yere vur” dedi. Kral okları üç kez yere vurdu ve durdu. 19Buna öfkelenen Tanrı adamı Elişa, “Beş altı kez vurmalıydın, o zaman Aramlılar'a karşı kesin bir zafer kazanırdın” dedi, “Ama şimdi Aramlılar'ı ancak üç kez bozguna uğratacaksın.”
20Elişa öldü ve gömüldü.
Her ilkbaharda Moav akıncıları İsrail topraklarına girerlerdi. 21Bir keresinde İsrailliler, ölü gömerken akıncıların geldiğini görünce, ölüyü Elişa'nın mezarına atıp kaçtılar. Ölü Elişa'nın kemiklerine dokununca dirilip ayağa kalktı.
İsrail ile Aram Arasındaki Savaş
22Aram Kralı Hazael Yehoahaz'ın krallığı boyunca İsrailliler'e baskı yaptı. 23Ama RAB, İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmadan ötürü, İsrailliler'e iyilik etti. Onlara acıyıp yardım etti. Yok olmalarına izin vermedi. Onları şimdiye kadar huzurundan atmadı.
24Aram Kralı Hazael ölünce yerine oğlu Ben-Hadat kral oldu. 25Bunun üzerine İsrail Kralı Yehoaş, babası Yehoahaz'ın krallığı döneminde Hazael oğlu Ben-Hadat'ın savaşta ele geçirmiş olduğu kentleri geri aldı. Onu üç kez bozguna uğratıp İsrail kentlerine yeniden sahip oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
13:1 Yoaş’ın krallığının yirmi üçüncü yılında İÖ 814. on yedi yıl İÖ 814-798.
13:2 Yarovam’ın... günahlara Bkz. 1Kr.12:26-32; 1Kr.13:33-34; 1Kr.14:16.
13:3 Hazael’le Bkz. 2Kr.8:12-13,2Kr.8:15; 2Kr.10:32-33. Ben-Hadat’ın Bkz. 2Kr.13:24. Tahta geçiş yılı İÖ 806 veya İÖ 796’ dır.
13:4 RAB onun yakarışını kabul etti RAB, İsrailliler’iAramlılar’ın baskısından hâlâ kurtarmadı (bkz. 2Kr.13:22), ama onlara, İbrahim, İshak ve Yakup’la yaptığı antlaşmaya dayalı olarak, günahlarına rağmen merhamet gösterdi ( 2Kr.13:23).
13:5 İsrail’e bir kurtarıcı Muhtemelen, İÖ 806-804 yıllarında Aram’a düzenlediği seferlerle, İsrailliler’e baskı yapan Aram’ın gücünü zayıflatmaya (2Kr.13:25; 2Kr.14:25) yardımcı olanAsur Kralı III. Adadnirari’dir (İÖ 810-783). Bazı uzmanlar, bu kişinin Yehoahaz oğlu Yehoaş ( 2Kr.13:17,2Kr.13:19,2Kr.13:25) veya Asurlular’ın Aram’ı zayıflatmasının ardından İsrail’in sınırlarını kuzey yönünde genişleten II. Yarovam (bkz. 2Kr.14:25,2Kr.14:27) olabileceğini ileri sürer.
13:6 Aşera putu... dikili kaldı Ahav tarafından dikilen bu put (bkz. 1Kr.16:33) ya Yehu’nun Samiriye’de Baal’la ilgili her şeyi yok ettiği sırada şu ya da bu şekilde yıkılmaktan kurtulmuştu (bkz. 2Kr.10:27-28) ya da yıkılmış ve Yehoahaz döneminde yeniden yapılmıştı.
13:7 on savaş arabası Kral Ahav’ın Karkar Savaşı’nda çarpış an iki bin savaş arabalık birliğiyle karşılaştırıldığında çok küçük bir kuvvet (bkz. 1Kr.22:1’e ait not).
13:10 Yoaş’ın krallığının otuz yedinci yılında İÖ 798. on altı yıl İÖ 798-782.
13:11 Yarovam’ın... günahlardan Bkz. 1Kr.12:26-32; 1Kr.13:33-34; 1Kr.14:16.
13:12 Amatsya ile savaşırken Bkz. 2Kr.14:8-14; 2Ta.25:17-24.
13:13 Yarovam geçti Bkz. 2Kr.14:23-29.
13:14 Bkz. 2Kr.2:11-12 ve ilgili not. Elişa, İlyas’ın yerine geçecek ve onun Baal’ı ve Baal’la ilgili her şeyi ortadan kaldırmak üzere yürüttüğü savaşı sürdürecektir.
13:16 ellerini kralın elleri üzerine koydu Elişa bu simgesel hareketiyle, Yehoaş’ın Aram’la RAB’bin kutsaması sayesinde savaşabileceğini gösterdi.
13:17 Doğuya Şeria Irmağı’nın doğu yakasında, Aramlılar’ın kontrolündeki topraklara (bkz. 2Kr.10:32-33). Afek’te Yaklaşık altmış yıl önce Ahav, Aramlılar’ı ve II. Ben-Hadat’ı Afek’te büyük yenilgiye uğratmıştı (bkz. 1Kr.20:26-30; 1Kr.20:26’ya ait not).
13:18 üç kez yere vurdu ve durdu Yehoaş’ın Elişa’nın buyruğuna verdiği isteksiz tepki, onun sözlerine güvenmediğini gösteriyor.
13:19 Aramlılar’ı mutlak bir zaferle bozguna uğratacak kişi, Yehoaş’ın oğlu II. Yarovam olacaktır (bkz. 2Kr.14:25,2Kr.14:28).
13:21 Tanrı’nın gücünün Elişa’nın ölümünden sonra bile etkin olduğunu gösteren bu mucize, kral için güven ve umut verici bir belirtiydi ; çünkü Elişa’nın gerçek bir peygamber olduğunu kanıtlıyordu.
13:23 Yok olmalarına izin vermedi... huzurundan atmadı Sabırlı, merhametli ve lütufkar olan RAB, halkını bütünüyle Kenan topraklarından sürmedi (bkz. 2Kr.10:32-33’ e ait not); böylelikle İsrailliler, tövbe edip tekrar RAB’bin antlaşmasına uymaya başlama fırsatına kavuştular.
13:25 Yehoahaz’ın krallık döneminde... kentleri geri aldığı Şeria’nın doğusundaki kentler Yehu’nun krallığı döneminde kaybedilmiş olduğuna göre (bkz. 2Kr.10:32-33), burada muhtemelen Şeria’nın batısındaki kentler kastedilir. Şeria’nın doğusunda kalan bölge, II. Yarovam’ın dönemine kadar bütünüyle geri alınamamıştır (bkz. 2Kr.14:25). üç kez Böylece Elişa’nın peygamberliği gerçekleşti (2Kr.13:19).

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş