2. Tarihler 25:17-24

17Yahuda Kralı Amatsya, danışmanlarıyla konuştuktan sonra Yehu oğlu Yehoahaz oğlu İsrail Kralı Yehoaş'a, “Gel, yüz yüze görüşelim” diye haber gönderdi.
18İsrail Kralı Yehoaş da karşılık olarak Yahuda Kralı Amatsya'ya şu haberi gönderdi: “Lübnan'da dikenli bir çalı, sedir ağacına, ‘Kızını oğluma eş olarak ver’ diye haber yollar. O sırada oradan geçen yabanıl bir hayvan basıp çalıyı çiğner. 19İşte Edomlular'ı bozguna uğrattın diye böbürleniyorsun. Otur evinde! Niçin bela arıyorsun? Kendi başını da, Yahuda halkının başını da derde sokacaksın.”
20Ne var ki, Amatsya dinlemek istemedi. Bunun böyle olması Tanrı'nın isteğiydi. Edom'un ilahlarına taptıkları için Tanrı onları düşmanın eline teslim etmeye karar vermişti. 21Derken İsrail Kralı Yehoaş Yahuda Kralı Amatsya'nın üzerine yürüdü. İki ordu Yahuda'nın Beytşemeş Kenti'nde karşılaştı. 22İsrailliler'in önünde bozguna uğrayan Yahudalılar evlerine kaçtı. 23İsrail Kralı Yehoaş, Yehoahaz[a] oğlu Yoaş oğlu Yahuda Kralı Amatsya'yı Beytşemeş'te yakalayıp Yeruşalim'e götürdü. Efrayim Kapısı'ndan Köşe Kapısı'na kadar Yeruşalim surlarının dört yüz arşınlık[b] bölümünü yıktırdı. 24Tanrı'nın Tapınağı'nda Ovet-Edom soyunun gözetimi altındaki altını, gümüşü, eşyaları, sarayın hazinelerini ve bazı adamları da rehine olarak yanına alıp Samiriye'ye döndü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
25:1-28 Amatsya’nın krallık dönemi başlıca iki kısma ayrılır: (1) itaat, kutsanma ve zaferle kendini gösteren iyi yıllar (2Ta.25:1-13) ve (2) putperestlik, yenilgiler ve nihayetinde ölümle sonuçlanan kötü yıllar (2Ta.25:14-28). Tarihler kitaplarında kralların önce iyi dönemleri, ardından kötülüğe yöneldikleri dönemler anlatılır. Bu yüzden, genelde kitap içinde krallarla ilgili olumsuz yorumlar metnin ikinci yarısında yer alırken, Krallar kitaplarında krallar ve puta tapınma yerleri hakkında özet yoruma en başta yer verilir (bkz. 2Kr.14:1-20’ye ait notlar).
25:14-25 2. Krallar’daki anlatıma (2Kr.14:8-14), “yaptığının karşı lığını alma” teması da eklenir (bkz. 1. Tarihler: Giriş).
25:18 Krş. Hak.9:7-15.
25:23 Yehoahaz Bkz. 2Ta.21:17’ye ait not. Efrayim Kapısı’ndan Köşe Kapısı’na kadar Efrayim Kapısı kuzeybatıda, Köşe Kapısı kuzeydoğuda olmak üzere her iki kapı da kentin kuzey surlarında yer alıyordu.
25:24 Tapınak ambarının bakımı, Levili Ovet-Edom ailesine emanet edilmiştir (1Ta.26:15; krş. 2Sa.6:10 ve ilgili not).

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş