2. Tarihler 21

21
1Yehoşafat ölüp atalarına kavuştu ve Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yehoram kral oldu.
Yehoram'ın Yahuda Krallığı
(2Kr.8:17-24)
2Yehoşafat oğlu Yehoram'ın kardeşleri şunlardı: Azarya, Yehiel, Zekeriya, Azaryahu, Mikael, Şefatya. Bunların tümü İsrail[a] Kralı Yehoşafat'ın oğullarıydı. 3Babaları onlara çok miktarda altın, gümüş, değerli eşyalar armağan etmiş, ayrıca Yahuda'da surlu kentler vermişti. Ancak, Yehoram ilk oğlu olduğundan, krallığı ona bırakmıştı.
4Babasının yerine geçen Yehoram güçlenince, bütün kardeşlerini ve bazı İsrail önderlerini kılıçtan geçirtti. 5Yehoram otuz iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de sekiz yıl krallık yaptı. 6Karısı Ahav'ın kızı olduğu için, o da Ahav'ın ailesi gibi İsrail krallarının yolunu izledi ve RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. 7 Ama RAB Davut'la yaptığı antlaşmadan ötürü onun soyunu yok etmek istemedi. Çünkü Davut'a ve soyuna sönmeyen bir ışık vereceğine söz vermişti.
8 Yehoram'ın krallığı döneminde Edomlular Yahudalılar'a karşı ayaklanarak kendi krallıklarını kurdular. 9Yehoram komutanları ve bütün savaş arabalarıyla oraya gitti. Edomlular onu ve savaş arabalarının komutanlarını kuşattılar. Ama Yehoram gece kalkıp kuşatmayı yararak kaçtı. 10Edomlular'ın Yahuda'ya karşı başkaldırması bugün de sürüyor.
O sırada Livna Kenti de ayaklandı. Çünkü Yehoram atalarının Tanrısı RAB'bi bırakmıştı. 11Yahuda tepelerinde puta tapılan yerler bile yapmış, Yeruşalim halkının putlara bağlanmasına önayak olmuş, Yahuda halkını günaha sürüklemişti.
12Yehoram Peygamber İlyas'tan bir mektup aldı. Mektup şöyleydi:
“Atan Davut'un Tanrısı RAB şöyle diyor: ‘Baban Yehoşafat'ın ve Yahuda Kralı Asa'nın yollarını izlemedin. 13İsrail krallarının yolunu izledin. Ahav'ın ailesinin yaptığı gibi Yahuda ve Yeruşalim halkının putlara bağlanmasına önayak oldun. Üstelik kendi ailenden, senden daha iyi olan kardeşlerini öldürttün. 14Bu yüzden RAB halkını, oğullarını, karılarını ve senin olan her şeyi büyük bir yıkımla vuracak. 15Sen de korkunç bir bağırsak hastalığına yakalanacaksın. Bu hastalık yüzünden bağırsakların dışarı dökülene dek günlerce sürüneceksin.’ ”
16RAB Filistliler'i ve Kûşlular'ın yanında yaşayan Araplar'ı Yehoram'a karşı kışkırttı. 17Saldırıp Yahuda'ya girdiler. Sarayda bulunan her şeyi, kralın oğullarıyla karılarını alıp götürdüler. Kralın en küçük oğlu Yehoahaz'dan[b] başka oğlu kalmadı.
18Sonra RAB Yehoram'ı iyileşmez bir bağırsak hastalığıyla cezalandırdı. 19Zaman geçti, ikinci yılın sonunda hastalık yüzünden bağırsakları dışarı döküldü. Şiddetli acılar içinde öldü. Halkı ataları için ateş yaktığı gibi onun onuruna ateş yakmadı.
20Yehoram otuz iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de sekiz yıl krallık yaptı. Ölümüne kimse üzülmedi. Onu Davut Kenti'nde gömdülerse de, kralların mezarlığına gömmediler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
17:1-21:3 1. Tarihler Kitabı’nda Yehoşafat’ın krallık döneminden, 1. Krallar kitabındakinden daha çok yer verilir (1Kr.22:1-46); Ahav ve İlyas’a ise Krallar kitabında daha geniş yer verilmiştir. 2. Tarihler Kitabı’nda Yehoşafat’ın krallığından söz edilirken, kitabın üslubuna uygun olarak ‘yaptığının karşılığını alma’ ilkesi öne çıkar (1Kr.19:2-3; 1Kr.20:35-37). İÖ 872-848 yıllarında krallık yapan Yehoşafat, muhtemelen İÖ 872-869 yıllarında krallığı babası Asa’yla birlikte yönetmiştir (bkz. 2Ta.20:31 ve ilgili not). Krallığı ile ilgili ayrıntılar genelde tarihsel sıra gözetilmeden verilir; örneğin, 2Ta.17:7-9’da söz edilen, Yasa’yı halka öğretme hareketi muhtemelen 2Ta.19:4-11’de söz edilen yenilikler arasında yer alır. Kitapta, Yehoşafat’ın krallığı ile Süleyman’ın krallığı arasında benzerlik kurulmaya çalışılmış, bu şekilde Yehoşafat’ın Süleyman kadar başarılı bir kral olduğu vurgulanmak istenmiştir.
21:2,4 İsrail Yahuda (bkz. 2Ta.11:1-36 :23’e ait not).
21:2 Yehoşafat’ın oğullarıydı Bkz. 2Ta.21:17; 2Ta.11:18-22; 1Ta.25:5 ve ilgili notlar.
21:3 Krş. 2Ta.11:23.
21:4-20 Bkz. 2Kr.8:16-24’e ait notlar.
21:4 Tüm rakiplerin katledildiği bu kanlı eylem, kuzey (İsrail) krallarının benzer eylemlerini hatırlatır (bkz. 2Ta.21:6).
21:8-10 Tarihler kitaplarının “yaptığının karşılığını alma” teması bir kere daha görülür (bkz. 1. Tarihler: Giriş). Tanrı’ya bağlı kalan Yehoşafat Edom karşısında zafer kazanırken (2Ta.20:1-30), kötü olan Yehoram Edomlular’a boyun eğdirme çabalarında başarısız olur (bkz. 2Ta.20:30’a ait not).
21:10 Livna Kenti Yahuda ile Filist arasında yer alır. Çünkü Yehoram atalarının Tanrısı RAB’bi bırakmıştı Bkz. 2Ta.12:1-14; 2Ta.12:2’ye ait not.
21:11 Bkz. Çık.34:15 ve ilgili not.
21:12-15 Krallar kitaplarında bu peygamberden detaylıca söz edilirken (1Kr.17-2Kr.2. bölümler), Tarihler kitaplarında yer alan tek kayıt İlyas’tan gelen bu mektuptur. İlyas mektubunda, Yehoram’ın itaatsizliğinin sonuçlarını bildirir.
21:17 Yehoahaz Ahazya adıyla da bilinir.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş