2. Tarihler 5

5
1 RAB'bin Tapınağı'nın yapımı tamamlanınca Süleyman, babası Davut'un adadığı altın, gümüş ve öbür eşyaları getirip Tanrı'nın Tapınağı'nın hazine odalarına yerleştirdi.
Antlaşma Sandığı'nın Tapınağa Getirilmesi
(1Kr.8:1-11)
2 Süleyman RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı Davut Kenti olan Siyon'dan getirmek üzere İsrail halkının ileri gelenleriyle bütün oymak ve boy başlarını Yeruşalim'e çağırdı. 3Hepsi yedinci aydaki bayramda kralın önünde toplandı. 4İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanınca, Levililer Antlaşma Sandığı'nı yerden kaldırdılar. 5Sandığı, Buluşma Çadırı'nı ve çadırdaki bütün kutsal eşyaları Levili kâhinler tapınağa taşıdılar. 6Kral Süleyman ve bütün İsrail topluluğu Antlaşma Sandığı'nın önünde sayısız davar ve sığır kurban etti.
7Kâhinler RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı tapınağın iç odasına, En Kutsal Yer'e taşıyıp Keruvlar'ın kanatlarının altına yerleştirdiler. 8Keruvlar'ın kanatları sandığın konduğu yerin üstüne kadar uzanıyor ve sandığı da, sırıklarını da örtüyordu. 9Sırıklar öyle uzundu ki, uçları iç odanın önünden görünüyordu. Ancak dışarıdan görünmüyordu. Bunlar hâlâ oradadır. 10 Sandığın içinde Musa'nın Horev Dağı'nda koyduğu iki levhadan başka bir şey yoktu. Bunlar Mısır'dan çıkışlarında RAB'bin İsrailliler'le yaptığı antlaşmanın levhalarıydı.
11Kâhinler Kutsal Yer'den çıktılar. Orada bulunan kâhinlerin hepsi, bölüklerinin sırasını beklemeden, kendilerini kutsamışlardı. 12Bütün Levili ezgiciler –Asaf, Heman, Yedutun, oğullarıyla kardeşleri– zillerle, çenk ve lirlerle, ince keten kuşanmış olarak sunağın doğusunda yerlerini almışlardı. Borazan çalan yüz yirmi kâhin onlara eşlik ediyordu. 13 Borazan çalanlarla ezgiciler tek ses halinde RAB'be şükredip övgüler sunmaya başladılar. Borazan, zil ve çalgıların eşliğinde seslerini yükselterek RAB'bi şöyle övdüler:
“RAB iyidir;
Sevgisi sonsuza dek kalıcıdır.”
O anda RAB'bin Tapınağı'nı bir bulut doldurdu. 14Bu bulut yüzünden kâhinler görevlerini sürdüremediler. Çünkü RAB Tanrı'nın görkemi tapınağı doldurmuştu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
1:1-9:31 Süleyman’ın krallık döneminin anlatıldığı bu kısımda en çok tapınağın yapımından söz edilir (2-7. bölümler). RAB Süleyman’a bilgelik armağanını özellikle bu iş için vermiştir.
5:1 babası Davut’un adadığı Bkz. 1Ta.11:1-20 :8; 1Ta.22:2-16; 1Ta.29:2-5’e ait notlar; ayrıca bkz. 1Ta.26:26 ve ilgili not.
5:2-14 Bkz. 1Kr.8:1-11’e ait not.
5:2 Antlaşma Sandığı’nı Antlaşma Sandığı, kırk yıl önce Davut’un onu Yeruşalim’e taşımasından beri, bir çadırda duruyordu (1Ta.15:1-16:6).
5:3 yedinci aydaki bayramda Çardak Bayramı’nda. Bu ay, 1Kr.8:2’de Kenan dilindeki adıyla (Etanim) geçer; İbranice’deki adı Tişri’dir. 1Kr.6:38’de, tapınağın Süleyman’ın krallığının on birinci yılının sekizinci ayında, yani İÖ 959 yılı, yaklaşık eylülün ikinci yarısı ile ekimin ilk yarısını kapsayan ayda tamamlandığı belirtilir. Tapınağın RAB’be adanma töreni, inşaatın tamamlanmasından on bir ay sonra yapılmıştır (bkz. 1Kr.8:2’ye ait not).
5:5 Buluşma Çadırı’nı... taşıdılar Buluşma Çadırı Givon’daydı (bkz. 2Ta.1:13; ayrıca bkz. 1Ta.16:39’a ait not).
5:6 Krş. Davut’un Antlaşma Sandığı’nı Yeruşalim’e taşıması, 1Ta.15:26; 1Ta.16:1-3.
5:9 hâlâ oradadır Bkz. 1Kr.8:8’e ait not.
5:10 iki levhadan Bkz. Çık.31:18 ve ilgili not; ayrıca bkz. Çık.32:15-16. Antlaşma Sandığı’nın içinde altın man testisi (Çık.16:32-34) ile Harun’un değneği de (Say.17:10-11; İbr.9:4) bulunuyordu. Bunlar muhtemelen Antlaşma Sandığı’nın Filistliler’in elinde olduğu sırada kaybolmuştu (1Sa.4-6. bölümler).
5:12 ince keten Bkz. 1Ta.15:27 ve ilgili not.
5:14 bulut... Tanrı’nın görkemi Krş. 2Ta.7:1-3; ayrıca bkz. Say.9:15’e ait not.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş