1. Tarihler 15:1-16

15
Antlaşma Sandığı'nın Yeruşalim'e Getirilişi
(2Sa.6:12-19)
1Davut kendisine Davut Kenti'nde evler yaptı. Ardından Tanrı'nın Antlaşma Sandığı için bir yer hazırlayıp çadır kurdu. 2 Sonra, “Tanrı'nın Antlaşma Sandığı'nı yalnız Levililer taşıyacak” dedi, “Çünkü sandığı taşımak ve sonsuza dek kendisine hizmet etmek için RAB Levililer'i seçti.”
3Davut RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı hazırlamış olduğu yere getirmek için bütün İsrailliler'i Yeruşalim'de topladı. 4Sonra Harunoğulları'yla Levililer'i bir araya getirdi:
5Kehatoğulları'ndan: Önder Uriel'le 120 yakını,
6Merarioğulları'ndan: Önder Asaya'yla 220 yakını,
7Gerşonoğulları'ndan: Önder Yoel'le 130 yakını,
8Elisafanoğulları'ndan: Önder Şemaya'yla 200 yakını,
9Hevronoğulları'ndan: Önder Eliel'le 80 yakını,
10Uzzieloğulları'ndan: Önder Amminadav'la 112 yakını.
11Bundan sonra Davut Kâhin Sadok'la Kâhin Aviyatar'ı, Levili Uriel'i, Asaya'yı, Yoel'i, Şemaya'yı, Eliel'i, Amminadav'ı yanına çağırdı. 12Onlara şöyle dedi: “Siz Levili boyların başlarısınız. Levili kardeşlerinizle birlikte kendinizi kutsayın, sonra İsrail'in Tanrısı RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı hazırlamış olduğum yere getirin. 13Çünkü geçen sefer sandığı siz taşımadığınız ve biz de kurala uygun davranmadığımız için Tanrımız RAB bize öfkelendi.”
14Böylece kâhinlerle Levililer İsrail'in Tanrısı RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı getirmek için kendilerini kutsadılar. 15 RAB'bin sözü uyarınca ve Musa'nın onlara buyurduğu gibi, Tanrı'nın Sandığı'nın sırıklarını omuzları üzerinde taşıdılar.
16Davut Levili önderlere, kardeşlerinden çenk, lir ve zil gibi çalgılar eşliğinde yüksek sesle sevinçli ezgiler okuyacak ezgiciler atamalarını söyledi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
15:1-16:3 2Sa.6 :12-19’da anlatılanların büyük ölçüde genişletilmiş halidir.
15:1 kendisine... evler yaptı Bkz. 1Ta.13:1-14 ve 1Ta.14:1-2’ye ait notlar.
15:2-3 Bkz. 1Ta.13:10’a ait not.
15:4-10 Üç Levi boyu (Kehat, Merari, Gerşon) ve Kehatoğulları’na ait üç ayrı aileden (Elisafan, Hevron ve Uzziel) olan toplam 862 kişiden söz edilir.
15:12 kendinizi kutsayın EskiAntlaşma’da bu, dinsel gereklere göre temizlenmek ve murdar sayılanlardan kaçınmak anlamına gelirdi (bkz. Çık.29:1-37; Çık.30:19-21; Çık.40:31-32; Lev.8:5-35; Lev.11:44 ve ilgili not).
15:13-15 Bkz. 1Ta.13:10’a ait not.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş