1. Tarihler 5

5
Ruben Soyu
1 İsrail'in ilk oğlu Ruben'in oğulları. –Ruben ilk doğandır. Babasının yatağına yatıp onu kirlettiği için ilk oğulluk hakkı İsrail oğlu Yusuf'un oğullarına verildi. Bu yüzden Ruben soy kütüğüne ilk oğulluk hakkına göre yazılmadı. 2 Yahuda kardeşleri arasında en güçlü olandı, önderlik hep onun soyundan çıktı. Ama ilk oğulluk hakkı Yusuf'a aitti.–
3İsrail'in ilk oğlu Ruben'in oğulları: Hanok, Pallu, Hesron, Karmi.
4-6 Yoel'in soyu:
Şemaya Yoel'in,
Gog Şemaya'nın,
Şimi Gog'un,
Mika Şimi'nin,
Reaya Mika'nın,
Baal Reaya'nın,
Beera Baal'ın oğluydu.
Asur Kralı Tiglat-Pileser'in sürgüne gönderdiği Beera Rubenliler'in önderiydi. 7Boylarına göre aile soy kütüğüne yazılan akrabaları şunlardır: Önder Yeiel, Zekeriya, 8Yoel oğlu Şema oğlu Azaz oğlu Bala. Bunlar Aroer'de, Nevo ve Baal-Meon'a kadar uzanan topraklarda yaşadılar. 9Doğuda Fırat'tan çöle kadar uzanan topraklara yayıldılar. Çünkü Gilat bölgesinde sığırları çoğalmıştı.
10Rubenliler Saul döneminde Hacerliler'e karşı savaş açtı. Onları yenilgiye uğratıp Gilat'ın doğusunda kalan topraklardaki çadırlarını ele geçirdiler.
Gad Soyu
11Gadlılar, Başan'da, Selka'ya kadar uzanan topraklarda Rubenliler'in karşısında yaşadılar. 12Önderleri Yoel'di; ikinci derecede önemli Şafam, Başan'da ise Yanay ve Şafat'tı.
13Boylarına göre akrabaları şunlardır: Mikael, Meşullam, Şeva, Yoray, Yakan, Zia, Ever. Toplam yedi kişiydi. 14Bunlar Bûz oğlu Yahdo oğlu Yeşişay oğlu Mikael oğlu Gilat oğlu Yaroah oğlu Huri oğlu Avihayil'in oğullarıydı.
15Guni oğlu Avdiel oğlu Ahi bu boyların başıydı. 16Gadlılar Gilat'ta, Başan'da, çevredeki köylerde ve Şaron'un bütün otlaklarında yaşadılar. 17Bunların hepsi Yahuda Kralı Yotam'ın ve İsrail Kralı Yarovam'ın döneminde soy kütüğüne yazıldılar.
18Rubenliler'in, Gadlılar'ın ve Manaşşe oymağının yarısının kalkan ve kılıç kullanabilen, ok atabilen, savaş için eğitilmiş 44 760 yiğit askeri vardı. 19Hacerliler'e, Yetur'a, Nafiş'e, Nodav'a karşı savaş açtılar. 20Onlarla savaşırken yardım gördüler. Tanrı Hacerliler'i ve onlarla birlikte olanları ellerine teslim etti. Çünkü savaş sırasında Tanrı'ya yalvarmışlar, O'na güvenmişlerdi. Bu yüzden Tanrı yalvarışlarını yanıtladı. 21Hacerliler'in hayvanlarını ele geçirdiler: Elli bin deve, iki yüz elli bin davar, iki bin eşek. Tutsak olarak da yüz bin kişi aldılar. 22Savaş Tanrı'nın isteğiyle olduğu için düşmandan birçok kişiyi öldürdüler. Sürgün dönemine dek Hacerliler'in topraklarında yaşadılar.
Manaşşe Oymağının Yarısı
23Manaşşe oymağının yarısı Başan'dan Baal-Hermon'a, Senir, yani Hermon Dağı'na kadar uzanan topraklarda yaşadı ve sayıca çoğaldı. 24Boy başları şunlardı:
Efer, Yişi, Eliel, Azriel, Yeremya, Hodavya, Yahdiel. Bunlar yiğit savaşçılar, ünlü kişiler ve boy başlarıydı. 25Ne var ki atalarının Tanrısı'na bağlı kalmadılar. Tanrı'ya ihanet ederek önlerinden yok ettiği ulusların ilahlarına yöneldiler. 26 Bu yüzden İsrail'in Tanrısı, Tiglat-Pileser diye bilinen Asur Kralı Pûl'u harekete geçirdi. Asur Kralı Rubenliler'i, Gadlılar'ı, Manaşşe oymağının yarısını tutsak edip Halah'a, Habur'a, Hara'ya, Gozan Irmağı'na sürdü. Onlar bugün de oralarda yaşıyorlar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
5:1-26 Şeria Irmağı’nın doğusunda yaşayan oymakların (Ruben, Gad, Manaşşe oymağının yarısı) soy ağaçları (bkz. Say.32:33-42). Tarihler kitaplarında, İsrail halkının bir bütün olduğu düşüncesini vurgulamak amacıyla, Asur’un fethi sonucunda tutsak edildikleri için İsrail’de saygınlıklarını yitiren bu oymakların soy ağaçları da dâhil edilir.
5:1-10 Krş. Say.26:5-11 ; bkz. Yar.35:22; Yar.49:4 ; Yas.21:15-17’ye ait notlar. Tarihler kitaplarının Yahuda’nın soyunu özellikle ele alması burada da göze çarpar. Burada “önder” ( Yas.1:2) olarak çevrilen sözcüğün İbranicesi, Yas.11:2, Yas.17:7, 2Sa.5:2, 2Sa.6:21 ve 2Sa.7:8’de Davut için kullanılır. Metnin amacı dışında kaldığından, Korah’ın başkaldırısına katıldıkları için ölen Eliav ile üç oğlundan söz edilmez (bkz. Say.26:8-10).
5:6 Tiglat-Pileser Bu Asur Kralı (İÖ 745-727) İsrail’e saldırıp (1Ta.1:26; 2Kr.15:29) Yahuda Kralı Ahaz’ı haraca bağlamıştır (2Ta.28:19-20; 2Kr.16:7-10).
5:10 Hacerliler’e Bkz. 1Ta.5:19-22 ; ayrıca bkz. Mez.83:6’ya ait not. İsrailliler’in düşmanları arasında sayılan bu oymak (Mez.83:6), İsmail’in annesi Hacer’in soyundandı (Yar.16. bölüm).
5:11-22 Bkz. Yas.3:12. Gadlılar’a ilişkin öbür soy listeleri Gad’ın yedi oğluna göre düzenlenmiştir (Yar.46:16; Say.26:15-18); burada öbür listelerde bulunmayan dört ada daha yer verilir.Askeri unvanlardan ve aktarılan bilgilerden (Say.1:12,Say.1:18-22), bu soy kütüğünün bir ordu sayımı sonucunda oluşturulduğu anlaşılır.
5:18-22 Tarihler kitaplarının ana temalarından biri olan “yaptığı nın karşılığını alma” temasının ilk örneğidir (bkz. Giriş).Ayrıca, savaşta kazandıkları başarının temelinin Tanrı’ya yakarışlarına dayandığı özellikle belirtilir (1Ta.1:20; krş. 2Ta.6:24-25,2Ta.6:34-39; 2Ta.12:7-12; 2Ta.13:13-16; 2Ta.14:9-15; 2Ta.18:31; 2Ta.20:1-30; 2Ta.32:1-23).
5:23-26 Bkz. 1Ta.7:14-19. Oymakların soy kütüklerinin toplamının on iki olarak kalması amacıyla (bkz. 1Ta.2:1-2’ye ait not), Ruben ile Gad oymaklarıyla birlikte Şeria Irmağı’nın doğusuna yerleşen Manaşşe oymağının yarısı burada ele alınır. Bir kere daha “yaptığının karşılığını alma” teması işlenmektedir (bkz. Giriş): Tanrı’ya güven duymanın sonucu zafer ( 1Ta.5:18-22), ihanet etmenin sonucu ise yenilgidir (1Ta.5:25-26).
5:25 ihanet ederek... yöneldiler Bkz. Çık.34:15 ve ilgili not.
5:26 Pûl’u Babilliler’in Tiglat-Pileser’e verdiği ad.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş