1. Tarihler 6

6
Levi Soyu
1Levi'nin oğulları: Gerşon, Kehat, Merari.
2Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel.
3Amram'ın çocukları: Harun, Musa, Miryam.
Harun'un oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar.
4Pinehas Elazar'ın oğluydu.
Avişua Pinehas'ın,
5Bukki Avişua'nın,
Uzzi Bukki'nin,
6Zerahya Uzzi'nin,
Merayot Zerahya'nın,
7Amarya Merayot'un,
Ahituv Amarya'nın,
8Sadok Ahituv'un,
Ahimaas Sadok'un,
9Azarya Ahimaas'ın,
Yohanan Azarya'nın,
10Azarya Yohanan'ın oğluydu.
–Süleyman'ın Yeruşalim'de yaptığı tapınakta kâhinlik eden oydu.–
11Amarya Azarya'nın,
Ahituv Amarya'nın,
12Sadok Ahituv'un,
Şallum Sadok'un,
13Hilkiya Şallum'un,
Azarya Hilkiya'nın,
14Seraya Azarya'nın,
Yehosadak Seraya'nın oğluydu.
15RAB Nebukadnessar aracılığıyla Yahuda ve Yeruşalim halkını sürdüğünde Yehosadak da sürgüne gitmişti.
16 Levi'nin oğulları: Gerşon, Kehat, Merari.
17Gerşon'un oğulları: Livni, Şimi.
18Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel.
19Merari'nin oğulları: Mahli, Muşi.
Soylarına göre yazılan Levi oymağının boyları şunlardır:
20Gerşon'un soyu:
Livni Gerşon'un,
Yahat Livni'nin,
Zimma Yahat'ın,
21Yoah Zimma'nın,
İddo Yoah'ın,
Zerah İddo'nun,
Yeateray Zerah'ın oğluydu.
22Kehat'ın soyu:
Amminadav Kehat'ın,
Korah Amminadav'ın,
Assir Korah'ın,
23Elkana Assir'in,
Evyasaf Elkana'nın,
Assir Evyasaf'ın,
24Tahat Assir'in,
Uriel Tahat'ın,
Uzziya Uriel'in,
Şaul Uzziya'nın oğluydu.
25Elkana'nın öbür oğulları: Amasay, Ahimot.
26Elkana Ahimot'un,
Sofay Elkana'nın,
Nahat Sofay'ın,
27Eliav Nahat'ın,
Yeroham Eliav'ın,
Elkana Yeroham'ın,
Samuel[a] Elkana'nın oğluydu.
28Samuel'in oğulları: İlk oğlu Yoel[b], ikincisi Aviya.
29Merari'nin soyu:
Mahli Merari'nin,
Livni Mahli'nin,
Şimi Livni'nin,
Uzza Şimi'nin,
30Şima Uzza'nın,
Hagiya Şima'nın,
Asaya Hagiya'nın oğluydu.
Tapınağın Ezgicileri
31Antlaşma Sandığı RAB'bin Tapınağı'na taşındıktan sonra Davut'un orada görevlendirdiği ezgiciler şunlardır. 32Bunlar Süleyman Yeruşalim'de RAB'bin Tapınağı'nı kurana dek Buluşma Çadırı'nda ezgi okuyarak hizmet eder, belirlenmiş kurallar uyarınca görevlerini yerine getirirlerdi.
33-38Oğullarıyla birlikte görev yapan kişiler şunlardır:
Kehatoğulları'ndan: Ezgici Heman. Heman, İsrail oğlu Levi oğlu Kehat oğlu Yishar oğlu Korah oğlu Evyasaf oğlu Assir oğlu Tahat oğlu Sefanya oğlu Azarya oğlu Yoel oğlu Elkana oğlu Amasay oğlu Mahat oğlu Elkana oğlu Suf oğlu Toah oğlu Eliel oğlu Yeroham oğlu Elkana oğlu Samuel oğlu Yoel'in oğluydu. 39-43Heman'ın sağ yanında görev yapan akrabası Asaf. Asaf, Levi oğlu Gerşon oğlu Yahat oğlu Şimi oğlu Zimma oğlu Etan oğlu Adaya oğlu Zerah oğlu Etni oğlu Malkiya oğlu Baaseya oğlu Mikael oğlu Şima oğlu Berekya'nın oğluydu. 44-47Heman'ın solunda görev yapan kardeşleri Merarioğulları'ndan: Etan. Etan, Levi oğlu Merari oğlu Muşi oğlu Mahli oğlu Şemer oğlu Bani oğlu Amsi oğlu Hilkiya oğlu Amatsya oğlu Haşavya oğlu Malluk oğlu Avdi oğlu Kiyşi'nin oğluydu.
48Bunların Levili akrabaları, çadırın, Tanrı'nın Tapınağı'nın bütün görevlerini yerine getirmek üzere atandılar. 49Ancak, Tanrı kulu Musa'nın buyruğu uyarınca, yakmalık sunu sunağında ve buhur sunağında sunu sunanlar Harun'la oğullarıydı. En Kutsal Yer'de yapılan hizmetlerden ve İsrailliler'in bağışlanması için sunulan kurbanlardan onlar sorumluydu.
Harun'un Soyu
50Harunoğulları şunlardır: Harun'un oğlu Elazar, onun oğlu Pinehas, onun oğlu Avişua, 51onun oğlu Bukki, onun oğlu Uzzi, onun oğlu Zerahya, 52onun oğlu Merayot, onun oğlu Amarya, onun oğlu Ahituv, 53onun oğlu Sadok, onun oğlu Ahimaas.
Levililer'in Yaşadığı Kentler
(Yşu.21:4-39)
54İlk kurayı çeken Kehat boyundan Harunoğulları'nın sınırlarına göre yerleşim yerleri şunlardır: 55Yahuda topraklarındaki Hevron'la çevresindeki otlaklar onlara verildi. 56Kentin tarlalarıyla köyleri ise Yefunne oğlu Kalev'e verildi.
57-59Sığınak kent seçilen Hevron, Livna, Yattir, Eştemoa, Hilen, Devir, Aşan, Yutta[c], Beytşemeş kentleriyle bunların otlakları Harunoğulları'na verildi. 60Benyamin oymağından da Givon[ç], Geva, Alemet, Anatot ve bunların otlakları verildi. Kehat boylarına verilen bu kentlerin toplam sayısı on üçtü.
61Geri kalan Kehatoğulları'na Manaşşe oymağının yarısına ait boylardan alınan on kent kurayla verildi.
62Gerşonoğulları'na boy sayısına göre İssakar, Aşer, Naftali ve Başan'daki Manaşşe oymağından alınan on üç kent verildi.
63Merarioğulları'na boy sayısına göre Ruben, Gad ve Zevulun oymaklarından alınan on iki kent kurayla verildi.
64İsrailliler bu kentleri otlaklarıyla birlikte Levililer'e verdiler. 65Yahuda, Şimon, Benyamin oymaklarından alınan ve yukarıda adları sayılan kentler kurayla verildi.
66Kehat boyundan bazı ailelere Efrayim oymağından alınan kentler verildi. 67-69Efrayim dağlık bölgesinde sığınak kent seçilen Şekem, Gezer, Yokmoam, Beythoron, Ayalon, Gat-Rimmon ve bunların otlakları verildi.
70İsrailliler Manaşşe oymağının yarısından alınan Aner, Bilam ve bunların otlaklarını Kehat boyunun öbür ailelerine verdiler.
71Aşağıdaki kentler Gerşonoğulları'na verildi: Manaşşe oymağının yarısına ait Başan'daki Golan, Aştarot ve bunların otlakları.
72-73İssakar oymağından Kedeş, Daverat, Ramot, Anem ve bunların otlakları.
74-75Aşer oymağından Maşal, Avdon, Hukok, Rehov ve bunların otlakları.
76Naftali oymağından Celile'deki Kedeş, Hammon, Kiryatayim ve bunların otlakları.
77Merarioğulları'na –geri kalan Levililer'e– aşağıdaki kentler verildi:
Zevulun oymağından Rimmono, Tavor ve bunların otlakları.
78-79Ruben oymağından Eriha'nın ötesinde, Şeria Irmağı'nın doğusundaki kırda bulunan Beser, Yahsa, Kedemot, Mefaat ve bunların otlakları.
80-81Gad oymağından Gilat'taki Ramot, Mahanayim, Heşbon, Yazer ve bunların otlakları.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
6:1-3 Burada, başkâhinlerin soyu Elazar’ın soyuyla (1Ta.6:4-15) sınırlandırılır. Levi’nin oğulları ( 1Ta.1:1), her yerde yaş sırasına göre listelenir (1Ta.1:16; Yar.46:11; Çık.6:16; Say.3:17; Say.26:57). Harun’un dört oğlunun ( Say.1:3) ilk ikisi Nadav ileAvihu, Tanrı’nın kutsallığına saygısızlık ettikleri için öldüğüne göre (Lev.10:1-2; Say.26:61) kâ-hinler, ya Elazar’ın ya da İtamar’ın soyundan olacaktır.
6:4-15 Elazar’ın döneminden Babil sürgününe kadarki süre içinde görev yapan başkâhinlerin listesi kısaltılmıştır. Başkâhinler Eli (1Sa.1:9; 1Sa.14:3),Aviyatar (2Sa.8:17), Yehoyada (2Kr.12:2) ve Uriya’nın (2Kr.16:10-16) dâhil olmadığı bu liste, bir takım farklılıklarla Ezr.7:1-6’ da da yer alır (bkz. ilgili not).
6:8 SadokAhituv’un... oğluydu Sadok, Davut’un iki kâhininden biriydi (1Ta.18:16; 2Sa.8:17). Adoniya’nın ayaklanmasına destek olan kâhin Aviyatar’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından (1Kr.2:26-27) Sadok kâhinliği tek başına yürüttü (1Ta.29:22) ve kâhin hizmeti onun soyuyla devam etti (1Kr.4:2). Burada adı geçen Ahituv, Eli’nin torunu (1Sa.14:3) ve Aviyatar’ın büyükbabası (1Sa.22:20) kâhin Ahituv değildir; Sadok’un soyu, Eli soyunun yerini almıştır (1Sa.2:27-36; 1Kr.2:26-27; bkz. Hez.40:46; Hez.43:19; Hez.44:15; Hez.48:11). Ezra’nın kâhinliği de bu soya dayanır (Ezr.7:1-5).
6:13 Hilkiya Yoşiya’nın döneminde, tapınakta Yasa Kitabı’nı bulan kişidir (2Kr.22. bölüm; 2Ta.34. bölüm).
6:14 Seraya Yeruşalim’in İÖ 586’da ele geçirilmesinin ardından Babilliler tarafından idama mahkûm edilmiştir (2Kr.25:18-21). Yehosadak Yeşu’nun babası (bkz. Ezr.2:2’ye ait not). Babil sürgününden sonraki ilk neslin başkâhinliğini yaptı (bkz. Hag.1:1; Hag.2:2; Zek.Hag.6:11). Adı “Yosadak” olarak da geçer (Ezr.3:2; Ezr.5:2; Ezr.10:18).
6:22-23 Assir... Elkana... Evyasaf Çık.6:24’te bu kişilerden Korah’ın oğulları olarak söz edilirken, burada birbirlerini izleyen nesiller olarak tanıtılır (bkz. 1Ta.6:20-21,1Ta.6:25-26,1Ta.6:29-30).
6:22 Amminadav 33-38. ayetlerdeki listede Amminadav’ın yerini Yishar alır.Amminadav, ya Yishar’ın sık kullanılmayan başka bir adıdır ya da iyi tanınmayan bir oğludur.
6:24 Uriel Muhtemelen, Davut’un döneminde Kehatoğulları’nın önderiydi (1Ta.15:5).
6:26-27 Sofay... Nahat... Eliav Suf, Toah ve Eliel adlarının değişik biçimleridir ( 1Ta.6:34-35).
6:27 Samuel Bu ad, bazı Septuaginta elyazmalarında bu şekilde geçerken, Masoretik metinde geçmez. Samuel’in soy ağacı 1Sa.1:1’de de belirtilir ve ailesinin Efrayimli olduğundan söz edilir (bkz. ilgili not). Samuel’in Levililer arasında sayılmasının nedeni, ya tapınak hizmetinde kâhinlik görevini yerine getirmiş olmasıdır (bkz. 1Ta.9:22; 1Sa.2:18; 1Sa.3:1) ya da 1Sa.1:1’de “Efrayim” sözcüğü ile Efrayim oymağı değil, Efrayim bölgesi anlatılmak istenmektedir (bkz. 1Sa.1:1’e ait not).
6:28 Yoel Bu ad, bazı Septuaginta elyazmalarında ve Peş itta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde geçmez.
6:31-48 Levi boylarının üçünden de tapınak ezgicileri çıkmıştır: Kehatoğulları’ndan Heman, Gerşonoğulları’ndanAsaf ve Merarioğulları’ndan Etan (bkz. 1Ta.15:16,1Ta.15:27; 1Ta.25:1-31; 2Ta.29:25-26; Neh.12:45-47). Sürgünden dönüşün ardından Levililer’in belirlenmesinde bu soy kayıtlarından yararlanıldı (bkz. Ezr.2:40-41; Neh.7:43-44; Neh.10:9-13, 28-29; Neh.11:15-18; Neh.12:24-47).
6:50-53 4-8. ayetlerin tekrarıdır, ancak muhtemelen Süleyman’ın döneminden beri Sadok soyunun sunuları sunmaya yetkili tek Levi ailesi olduğunun tescil edilmesi amacıyla burada da yer alır.
6:54-81 Levililer’e ait mülklerin sıralandığı bu liste, küçük farklılıklarla Yşu.21. bölümden alıntılanmıştır (bkz. ilgili notlar). Kendilerine toprak verilmeyen Levililer, İsrail’in dört bir yanına dağıtıldıkları için geçimlerini yerleştikleri topraklardan değil, halkın elde ettiği ürünlerden verdiği bağışlarla sağlıyordu (bkz. Say.18:21-32).
6:57-59 Yutta Bu ad, Peşitta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde geçmez (bkz. Yşu.21:16).
6:60 Givon Masoretik metinde geçmez (bkz. Yşu.21:17).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş