1. Tarihler 25:1-31

25
Ezgiciler
1Davut'la ordu komutanları hizmet için Asaf'ın, Heman'ın, Yedutun'un bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çenk ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu:
2Asaf'ın oğullarından: Zakkur, Yusuf, Netanya, Aşarela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asaf'ın yönetimi altındaydılar.
3Yedutun'un oğullarından: Gedalya, Seri, Yeşaya, Şimi, Haşavya, Mattitya. Toplam altı kişiydi. Lir eşliğinde peygamberlikte bulunan, RAB'be şükür ve övgü sunan babaları Yedutun'un sorumluluğu altındaydılar.
4Heman'ın oğullarından: Bukkiya, Mattanya, Uzziel, Şevuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziot. 5Hepsi kralın bilicisi Heman'ın oğullarıydı. Tanrı'nın sözü uyarınca bu oğullar Heman'ı güçlendirmek için ona verilmişti. Tanrı Heman'a on dört oğulla üç kız verdi. 6Bunların tümü babalarının sorumluluğu altında RAB Tanrı'nın Tapınağı'nda hizmet etmek için zil, çenk ve lirler eşliğinde ezgi söylerdi. Asaf, Yedutun, Heman kralın sorumluluğu altındaydı. 7RAB'be ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililer'in toplamı 288 kişiydi. 8Bunların her biri, büyük küçük, öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın, görev dağıtımı için kura çekti.
9Birinci kura Asaf soyundan Yusuf'a düştü; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi[a].
İkincisi Gedalya'ya; kendisi, kardeşleri ve oğullarıyla birlikte 12 kişi.
10Üçüncüsü Zakkur'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
11Dördüncüsü Yisri'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
12Beşincisi Netanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
13Altıncısı Bukkiya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
14Yedincisi Yesarela'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
15Sekizincisi Yeşaya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
16Dokuzuncusu Mattanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
17Onuncusu Şimi'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
18On birincisi Azarel'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
19On ikincisi Haşavya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
20On üçüncüsü Şuvael'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
21On dördüncüsü Mattitya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
22On beşincisi Yeremot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
23On altıncısı Hananya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
24On yedincisi Yoşbekaşa'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
25On sekizincisi Hanani'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
26On dokuzuncusu Malloti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
27Yirmincisi Eliata'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
28Yirmi birincisi Hotir'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
29Yirmi ikincisi Giddalti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
30Yirmi üçüncüsü Mahaziot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
31Yirmi dördüncüsü Romamti-Ezer'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
22:1-29:30 Bu bölümlerde, Tarihler kitaplarının vurgulamayı amaçladığı konular bulunur:tapınağın yapımı için yapılan hazırlıklar, kâhinlerin ve Levililer’in belirlenip onaylanması ve krallığın devredilmesi. Davut ve Süleyman’ın krallığı, geleceği bildirilen Mesih’in krallığında görülecek teokratik yönetimin birer habercisi niteliğindedir. Davut’un tapınağın inşası için temin ettiklerinin miktarı “ölçülemez” olarak tanımlanmıştır (1Ta.22:16); sürgünden dönenler de tapınağı onarırken, Davut’un bu isteğini ve adanmışlığını örnek alacaklardı.
23:1-27:34 Kral Davut, hem tapınağın yapımında kullanılacak malzemelerin toplanmasını sağladı hem de tapınağın idaresi ile ibadet düzenini oluşturdu. Davut’un yaptığı bu düzenlemeler, sürgünden sonra Yeruşalim’e dönen İsrailliler’in eski düzeni yeniden oturtmaları için bir temel sağladı. Tarihler kitaplarının ana konularından biri olan (bkz. 1Ta.21:1-29 :30’a ait not) teokratik düzenle (Tanrı’nın buyruklarına uygun yönetilen krallıkla) ilgili ayrıntılar, kitabın yazıldığı dönemde büyük bir öneme sahipti; bu yüzden kitapta kutsallıkla ve dinle ilgili meselelere (23-26. bölümler), siyasal ve dünyevi olanlardan (27. bölüm) önce yer verilmişti.
25:1 Bkz. 1Sa.16:23; 1Sa.18:10; 1Sa.19:9; 2Sa.1:17-27; 2Sa.6:5,2Sa.6:15. ordu komutanları Davut, komutanların görüşlerine dini meseleler hakkında da (1Ta.13:1; 1Ta.15:25) sıklıkla başvururdu (1Ta.11:10; 1Ta.28:1). Asaf’ın,Heman’ın, Yedutun’un Bkz. 1Ta.6:31-48’e ait not. peygamberlikte bulunacaklardı Tapınak görevlileri sadece Tarihler Kitabı’nda peygamberler olarak nitelendirilir (2Ta.20:14-17; krş. 2Kr.23:2). Açıkça belirtilmemesine karşın, Kâhin Zekeriya’nın da bir peygamber olarak hizmet ettiği görülür (2Ta.24:19-22). Tarihler kitaplarında, peygamberlik eden kâhinlerin yanı sıra, kâhinlik yapan krallardan da söz edilir (bkz. 1Ta.15:27; 1Ta.16:1-3’e ait notlar). Bunun amacı, Mesih’in peygamberkâhinkral olacağı ile ilgili beklentiyi ima etmek olabilir.
25:5 on dört oğulla üç kız Çok çocuk sahibi olmak Tanrı’nın kutsamasının bir göstergesi olarak görülüyordu (bkz. Eyü.1:2; Eyü.42:13).
25:9 oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi Bu tümce Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde geçmez.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş