1. Tarihler 21:1-29

21
Davut Sayım Yapıyor
(2Sa.24:1-25)
1Şeytan İsrailliler'e karşı çıkıp İsrail'de sayım yapması için Davut'u kışkırttı. 2Davut Yoav'la halkın önderlerine, “Gidin, Beer-Şeva'dan Dan'a dek İsrailliler'i sayın” dedi, “Sonra bana bilgi verin ki, halkın sayısını bileyim.”
3Ama Yoav, “RAB halkını yüz kat daha çoğaltsın” diye karşılık verdi, “Ey efendim kral, bunlar hepsi senin kulların değil mi? Efendim neden bunu istiyor? Neden İsrail'i suça sürüklüyor?”
4Gelgelelim kralın sözü Yoav'ın sözünden baskın çıktı. Böylece Yoav kralın yanından ayrılıp İsrail'in her yanını dolaşmaya gitti. Sonra Yeruşalim'e dönerek 5sayımın sonucunu Davut'a bildirdi: İsrail'de kılıç kuşanabilen bir milyon yüz bin, Yahuda'daysa dört yüz yetmiş bin kişi vardı.
6Yoav Levililer'le Benyaminliler'i saymadı; çünkü kralın bu konudaki buyruğunu benimsememişti. 7Tanrı da yapılanı uygun görmedi ve bu yüzden İsrailliler'i cezalandırdı.
8Davut Tanrı'ya, “Bunu yapmakla büyük günah işledim!” dedi, “Lütfen kulunun suçunu bağışla. Çünkü çok akılsızca davrandım.”
9RAB Davut'un bilicisi Gad'a şöyle dedi: 10“Gidip Davut'a de ki, ‘RAB şöyle diyor: Önüne üç seçenek koyuyorum. Bunlardan birini seç de sana onu yapayım.’ ”
11Gad Davut'a gidip şöyle dedi: “RAB diyor ki, ‘Hangisini istiyorsun? 12Üç yıl kıtlık mı? Yoksa kılıçla seni kovalayan düşmanlarının önünde üç ay kaçıp yok olmak mı? Ya da RAB'bin kılıcının ve RAB'bin meleğinin bütün İsrail ülkesine üç gün salgın hastalık salmasını mı?’ Beni gönderene ne yanıt vereyim, şimdi iyice düşün.”
13Davut, “Sıkıntım büyük” diye yanıtladı, “İnsan eline düşmektense, RAB'bin eline düşeyim. Çünkü O'nun acıması çok büyüktür.”
14Bunun üzerine RAB İsrail ülkesine salgın hastalık gönderdi. Yetmiş bin İsrailli öldü. 15Tanrı Yeruşalim'i yok etmek için bir melek gönderdi. Ama melek yıkıma başlayacağı sırada RAB onu gördü. Göndereceği yıkımdan vazgeçerek halkı yok eden meleğe, “Yeter artık! Elini çek” dedi. RAB'bin meleği Yevuslu Ornan'ın harman yerinde duruyordu.
16Davut başını kaldırıp baktı. Elinde yalın bir kılıç olan RAB'bin meleğini gördü. Melek elini Yeruşalim'in üzerine uzatmış, yerle gök arasında duruyordu. Çula sarınmış Davut'la halkın ileri gelenleri yüzüstü yere kapandılar.
17Davut Tanrı'ya şöyle seslendi: “Halkın sayılmasını buyuran ben değil miydim? Günah işleyen benim, kötülük yapan benim. Ama bu koyunlar ne yaptı ki? Ya RAB Tanrım, ne olur beni ve babamın soyunu cezalandır. Bu salgın hastalığı halkın üzerinden kaldır.”
18RAB'bin meleği Gad'a, Davut'un Yevuslu Ornan'ın harman yerine gidip RAB'be bir sunak kurmasını buyurdu. 19Davut RAB'bin adıyla konuşan Gad'ın sözü uyarınca oraya gitti. 20Harman yerinde buğday döverken, Ornan arkasına dönüp meleği gördü. Yanındaki dört oğlu gizlendi. 21Davut'un yaklaştığını gören Ornan, harman yerinden çıktı, varıp Davut'un önünde yüzüstü yere kapandı.
22Davut Ornan'a, “RAB'be bir sunak kurmak üzere harman yerini bana sat” dedi, “Öyle ki, salgın hastalık halkın üzerinden kalksın. Harman yerini bana tam değerine satacaksın.”
23Ornan, “Senin olsun!” diye karşılık verdi, “Efendim kral uygun gördüğünü yapsın. İşte yakmalık sunular için öküzleri, odun olarak düvenleri, tahıl sunusu olarak buğday veriyorum. Hepsini veriyorum.”
24Ne var ki, Kral Davut, “Olmaz!” dedi, “Tam değerini ödeyip alacağım. Çünkü senin olanı RAB'be vermem. Karşılığını ödemeden yakmalık sunu sunmam.”
25Böylece Davut harman yeri için Ornan'a altı yüz şekel[a] altın ödedi. 26Davut orada RAB'be bir sunak kurup yakmalık sunuları ve esenlik sunularını sundu. RAB'be yakardı. RAB yakmalık sunu sunağında gökten gönderdiği ateşle onu yanıtladı.
27Bundan sonra RAB meleğe kılıcını kınına koymasını buyurdu. Melek buyruğa uydu. 28RAB'bin kendisine Yevuslu Ornan'ın harman yerinde yanıt verdiğini gören Davut, orada kurbanlar kesti. 29Musa'nın çölde RAB için yaptığı çadırla yakmalık sunu sunağı o sırada Givon'daki tapınma yerindeydi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
21:1-22:1 Bkz. 2Sa.24. bölüm ve ilgili notlar. Davut’un yaptığı sayım, iki kitapta da benzer biçimde anlatılmasına rağmen farklı amaçlarla yazılmıştır. Samuel Kitabı’nda bu olaydan, RAB’bin İsrail krallarının (2Sa.21. bölümde Saul’un, 24. bölümde Davut’un) yaptıkları yüzünden İsrailliler’e duyduğu öfkenin anlatıldığı sırada söz edilir (bkz. 2Sa.21:1-24 :25’e ait not). Burada ise, tapınağın kurulacağı arazinin nasıl satın alındığını açıklamak amacıyla anlatılır. Sayım, Davut’un tapınak için yaptığı hazırlıkların (22-29. bölümler) ilk adımıdır.
21:1 Bkz. 2Sa.24:1’e ait not. Şeytan Bkz. Eyü.1:6; Zek.Eyü.3:1 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Mat.16:23; 2Ko.4:4; 1Se.3:5; 1Yu.3:8.
21:5 İsrail’de... kişi 2Sa.24:9’da daha büyük bir rakam verilir. Bu farklılığın nedeni, sayımın gayri resmi ve tamamlanmamış oluşundan ileri geliyor olabilir (bkz. 1Ta.27:23-24). Ayrıca, bazı toplulukların sayıma dâhil edilmemiş olması (krş. 1Ta.21:6) da mümkündür.
21:6 Bu ek bilgi, Tarihler kitaplarını kaleme alan kişinin Levililer’e ve İsrailliler’in ibadetine olan ilgisinin bir göstergesidir. Hem Buluşma Çadırı’nın bulunduğu Givon hem de Antlaşma Sandığı’nın bulunduğu Yeruşalim, Benyaminoğulları’na ait toprakların sınırları içindeydi.
21:9 Gad’a Davut’a Saul’dan kaçtığı dönemlerde yandaşlık etmişti (1Sa.22:3-5; krş. 1Ta.29:29; 2Ta.29:25).
21:12 Üç yıl kıtlık mı? Bkz. 2Sa.24:13’e ait not.
21:20-21 Bu bilgi, 2Sa.24:20’de yer almaz.
21:25 altı yüz şekel altın 2Sa.24:24’te harman yeri ve öküzler için sadece 0,6 kg (575 gr) gümüş ödendiği belirtilir. Burada ise sadece harman yeri değil, tüm arazinin değeri (yaklaşık 7 kg) verilir.
21:26 gökten gönderdiği ateşle RAB bu şekilde sunuyu kabul ettiğini ve toprağı kutsadığını göstermiştir (bkz. 2Ta.7:1; Lev.9:24; 1Kr.18:37-38).
21:28-22:1 Tarihler kitaplarında tapınakla ilgili olaylara verilen önemden ötürü, 2Sa.24. bölümde söz edilmeyen bu hazırlık burada yer alır.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş