1. Tarihler 22

22
1Davut, “RAB Tanrı'nın Tapınağı ve İsrail için yakmalık sunu sunağı burada olacak” dedi.
Tapınak için Hazırlıklar
2Davut İsrail'de yaşayan yabancıların toplanmasını buyurdu. Tanrı'nın Tapınağı'nı kurmak için onları yontma taşlar hazırlamakla görevlendirdi. 3Giriş kapılarının çivileri ve kenetleri için çok miktarda demir, tartılamayacak kadar çok tunç sağladı. 4Ayrıca sayısız sedir tomruğu da sağladı. Çünkü Saydalılar'la Surlular Davut'a çok sedir tomruğu getirmişlerdi.
5Davut, “Oğlum Süleyman genç ve deneyimsiz” dedi, “RAB için kurulacak tapınak bütün ulusların gözünde çok büyük, ünlü ve görkemli olmalı. Onun için hazırlık yapmalıyım.” Böylece, ölmeden önce, tapınağın yapımı için büyük hazırlık yaptı.
6Davut, oğlu Süleyman'ı yanına çağırdı. Onu İsrail'in Tanrısı RAB için bir tapınak kurmakla görevlendirdi. 7 Sonra Süleyman'a şöyle dedi: “Oğlum, Tanrım RAB'bin adına bir tapınak kurmak istedim. 8Ama RAB bana, ‘Sen çok kan döktün, büyük savaşlara katıldın’ dedi, ‘Benim adıma tapınak kurmayacaksın. Çünkü yeryüzünde gözümün önünde çok kan döktün. 9Ama barışsever bir oğlun olacak. Onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Adı Süleyman[a] olacak. Onun döneminde İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacağım. 10Adıma bir tapınak kuracak olan odur. O bana oğul olacak, ben de ona baba olacağım. Onun krallığının tahtını İsrail'de sonsuza dek sürdüreceğim.’
11“Şimdi, oğlum, RAB seninle olsun; Tanrın RAB kendisine tapınak kurman için verdiği söz uyarınca, seni başarılı kılsın. 12Tanrın RAB seni İsrail'e önder atadığı zaman yasasını yerine getirmen için sana sağgörü ve anlayış versin. 13 RAB'bin İsrail'e Musa aracılığıyla verdiği kurallara, ilkelere dikkatle uyarsan, başarılı olacaksın. Güçlü ve yürekli ol! Korkma, yılma!
14“İşte sıkıntılar içinde RAB'bin Tapınağı için yüz bin talant[b] altın, bir milyon talant[c] gümüş, tartılamayacak kadar çok miktarda tunç, demir, tomruk ve taş sağladım. Sen de bunlara ekleyebilirsin. 15Birçok işçin var. Taşçıların, duvarcıların, marangozların ve her tür işte hünerli adamların var. 16Ölçülemeyecek kadar altının, gümüşün, tuncun, demirin de var. Haydi, işi başlat. RAB seninle olsun!”
17Davut bütün İsrail önderlerine oğlu Süleyman'a yardım etmelerini buyurdu. 18Onlara, “Tanrınız RAB sizinle değil mi?” dedi, “Her yanda sizi rahata kavuşturmadı mı? Çünkü bu ülkede yaşayanları elime teslim etti. Bu yüzden ülke RAB'bin ve halkının yönetimi altındadır. 19Şimdi yüreğinizi ve canınızı Tanrınız RAB'be adayarak O'na yönelin. RAB Tanrı'nın Tapınağı'nı yapmaya başlayın. Öyle ki, RAB'bin adına kuracağınız tapınağa RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı ve Tanrı'ya ait kutsal eşyaları getiresiniz.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
21:1-22:1 Bkz. 2Sa.24. bölüm ve ilgili notlar. Davut’un yaptığı sayım, iki kitapta da benzer biçimde anlatılmasına rağmen farklı amaçlarla yazılmıştır. Samuel Kitabı’nda bu olaydan, RAB’bin İsrail krallarının (2Sa.21. bölümde Saul’un, 24. bölümde Davut’un) yaptıkları yüzünden İsrailliler’e duyduğu öfkenin anlatıldığı sırada söz edilir (bkz. 2Sa.21:1-24 :25’e ait not). Burada ise, tapınağın kurulacağı arazinin nasıl satın alındığını açıklamak amacıyla anlatılır. Sayım, Davut’un tapınak için yaptığı hazırlıkların (22-29. bölümler) ilk adımıdır.
21:28-22:1 Tarihler kitaplarında tapınakla ilgili olaylara verilen önemden ötürü, 2Sa.24. bölümde söz edilmeyen bu hazırlık burada yer alır.
22:1-29:30 Bu bölümlerde, Tarihler kitaplarının vurgulamayı amaçladığı konular bulunur:tapınağın yapımı için yapılan hazırlıklar, kâhinlerin ve Levililer’in belirlenip onaylanması ve krallığın devredilmesi. Davut ve Süleyman’ın krallığı, geleceği bildirilen Mesih’in krallığında görülecek teokratik yönetimin birer habercisi niteliğindedir. Davut’un tapınağın inşası için temin ettiklerinin miktarı “ölçülemez” olarak tanımlanmıştır (1Ta.22:16); sürgünden dönenler de tapınağı onarırken, Davut’un bu isteğini ve adanmışlığını örnek alacaklardı.
22:1 Bkz. 1Ta.21:18-30; Mez.30’un başlığına ait not.
22:2-19 Davut’un görevi Süleyman’a devretmesi, tıpkı Musa’nın görevi Yeşu’ya devretmesi gibi (bkz. Giriş), iki yönlü gerçekleştirilir: (1) Davut ve bazı önderlerin hazır bulunduğu özel bir toplantı düzenlenir (1Ta.21:17-19) ve (2) halka bir bildiri ile açıklanır (28. bölüm).
22:2 yabancıların Süleyman, onurlu bir iş olan tapınağın yapımında yabancıların yanı sıra İsrailliler’i de angarya işlerde çalıştırır (1Kr.5:13-18; 1Kr.9:15-23; 1Kr.11:28; 2Ta.8:7-10; ayrıca bkz. 2Sa.20:24). O çağda yabancılar, özgürce yaşayabilmelerine rağmen, siyasi haklarından yoksun oldukları için kolaylıkla istismar edilebiliyordu. Eski Antlaşma’da yabancılara baskı yapılmaması konusunda birçok uyarı yer alır (Çık.22:21; Çık.23:9; Lev.19:33; Yas.24:14; Yer.7:6; Zek.Yer.7:10). Peygamber Yeşaya, gelecekte yabancıların Yeruşalim’in surlarının onarımına da katılacaklarına dair peygamberlikte bulunur (Yşa.60:10-12).
22:5 genç İÖ 970’te tahta çıktığı zaman Süleyman’ın kaç yaşı nda olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bununla beraber, büyük ihtimalle yaklaşık İÖ 991’de doğmuştur.
22:7 adına bir tapınak Bkz. 1Kr.3:2 ve ilgili not.
22:8-9 Bkz. 1Ta.17:1’e ait not. 1Kr.5:3’te Süleyman, babası Davut’un bitmek bilmeyen savaşlar yüzünden tapınağı yaptıramadığını söyler. Ancak sebep, Davut’un savaşlardan ötürü zaman bulamaması değil, kan dökerek dinsel açıdan kirlenmiş olmasıdır.Ayrıca RAB, Davut’a ve Süleyman’a farklı görevler vermiştir; Davut’un kurduğu hanedanlık Süleyman ile sürecek, Süleyman da adının anlamına uygun olarak (bkz. 1Ta.22:9’a ait not), refaha kavuşmuş, savaşsız geçen bir dönemde krallık edip tapınağı kuracaktır.
22:9 Süleyman Bu ad, İbranice’de ‘barış’, ‘esenlik’ anlamına gelen sözcükle aynı kökten gelir.
22:10 Bkz. 1Ta.17:12-14’e ait not.
22:12-13 Bkz. Giriş. Süleyman, RAB’bin verdiği sağgörü ve anlayış sayesinde tapınağın inşasıyla ilgili çalışmaları başarıyla yürütecektir.
22:19 tapınağa RAB’binAntlaşma Sandığı’nı... getiresiniz Bkz. 2Ta.5:2-7. Buluşma Çadırı, ilk olarak Gilgal’a (Yşu.4:19), sonra Şilo’ya (Yşu.18:1), ardından Nov’a (1Sa.21:1-6) ve son olarak da Givon’a (2Ta.1:3) taşınmıştı. Davut’un Buluşma Çadırı ile Antlaşma Sandığı’nın aynı yerde olması arzusu, Süleyman tapınağı inşa ettirdikten sonra Buluşma Çadırı’nın ve Antlaşma Sandığı’nın tapınağa getirilmesiyle gerçekleşir (2Ta.5. bölüm).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş