1. Tarihler 3

3
Davut'un Çocukları
(2Sa.3:2-5; 5:14-16; 1Ta.14:4-7)
1Davut'un Hevron'da doğan oğulları şunlardı: İlk oğlu Yizreelli Ahinoam'dan Amnon, ikincisi Karmelli Avigayil'den Daniel, 2üçüncüsü Geşur Kralı Talmay'ın kızı Maaka'dan Avşalom, dördüncüsü Hagit'ten Adoniya, 3beşincisi Avital'dan Şefatya, altıncısı karısı Egla'dan Yitream. 4 Davut'un bu altı oğlu Hevron'da doğdular. Davut orada yedi yıl altı ay, Yeruşalim'de de otuz üç yıl krallık yaptı.
5 Davut'un Yeruşalim'de doğan oğulları: Şima, Şovav, Natan, Süleyman. Bu dördü Ammiel'in kızı Bat-Şeva'dan doğdular. 6Öbür oğulları: Yivhar, Elişama, Elifelet, 7Nogah, Nefek, Yafia, 8Elişama, Elyada, Elifelet. Toplam dokuz kişiydiler. 9Bütün bunlar, Davut'un cariyelerinden doğanlar dışındaki oğullarıydı. Tamar onların kızkardeşidir.
Yahuda Krallarının Soyu
10Rehavam Süleyman'ın oğluydu.
Aviya Rehavam'ın,
Asa Aviya'nın,
Yehoşafat Asa'nın,
11Yehoram Yehoşafat'ın,
Ahazya Yehoram'ın,
Yoaş Ahazya'nın,
12Amatsya Yoaş'ın,
Azarya Amatsya'nın,
Yotam Azarya'nın,
13Ahaz Yotam'ın,
Hizkiya Ahaz'ın,
Manaşşe Hizkiya'nın,
14Amon Manaşşe'nin,
Yoşiya Amon'un oğluydu.
15Yoşiya'nın oğulları:
İlk oğlu Yohanan,
İkincisi Yehoyakim,
Üçüncüsü Sidkiya,
Dördüncüsü Şallum.
16Yehoyakim'in oğulları: Yehoyakin ve Sidkiya.
17Sürgün edilen Yehoyakin'in torunları: Şealtiel, 18Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yekamya, Hoşama, Nedavya.
19Pedaya'nın oğulları: Zerubbabil, Şimi.
Zerubbabil'in çocukları: Meşullam, Hananya ve kızkardeşleri Şelomit. 20Zerubbabil'in beş oğlu daha vardı: Haşuva, Ohel, Berekya, Hasadya, Yuşav-Heset.
21Hananya'nın oğulları: Pelatya, Yeşaya.
Yeşaya Refaya'nın,
Refaya Arnan'ın,
Arnan Ovadya'nın,
Ovadya Şekanya'nın babasıydı.
22Şekanya'nın oğlu: Şemaya.
Şemaya'nın oğulları: Hattuş, Yigal, Bariah, Nearya, Şafat. Toplam altı kişiydi.
23Nearya'nın oğulları: Elyoenay, Hizkiya, Azrikam. Toplam üç kişiydi.
24Elyoenay'ın oğulları: Hodavya, Elyaşiv, Pelaya, Akkuv, Yohanan, Delaya, Anani. Toplam yedi kişiydi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
2:10-3:24 Yahudaoğulları arasında özellikle Davut soyu vurgulanır. Bu vurgu bundan sonra sözü edilecek tarihsel olaylarda Davut’a özellikle yer verilmesiyle bağlantılıdır (bkz. 1Ta.4:1-23’e ait not).
3:1-24 Bkz. 1Ta.2:10-3:24’e ait not.
3:1-9 Davut’un çocuklarının listesi büyük ölçüde, 2Sa.3:2-5; 2Sa.5:13-16; 2Sa.13:1’den alıntılanmıştır (bkz. ilgili notlar). Davut’un hayatında çeşitli olumsuzlukların yaşandığı dönemlerdeki kişiler (Avşalom, Tamar, Adoniya, Amnon ve Bat-Şeva) hakkındaki bilgi ve olaylara Tarihler kitaplarında yer verilmez (bkz. 2Sa. 11-15,17-18. bölümler; 1Kr.1. bölüm).
3:10 Rehavam Bkz. 2Ta. 10-12. bölümler; 1Ta.11:1-23’e ait not. Aviya Bkz. 2Ta.11:1-14 :1’e ait not. Asa Bkz. 2Ta.11:2-16 :14’e ait not. Yehoşafat Bkz. 2Ta.11:1-21 :3’e ait not.
3:11 Yehoram Bkz. 2Ta.21. Ahazya Bkz. 2Ta.22:1-9’a ait not. Yoaş Bkz. 2Ta.23:1-24:27’ye ait not.
3:12 Amatsya Bkz. 2Ta.25:1-28’e ait not. Azarya Uzziya diye de bilinir (bkz. 2Ta.26:1-23’e ait not). Yotam Bkz. 2Ta.27. bölüm; ayrıca bkz. 2Kr.15:32-38 ve ilgili notlar.
3:13 Ahaz Bkz. 2Ta.28:1-27 ve ilgili notlar. Hizkiya Bkz. 2Ta.21:1-32:3 3’e ait not. Manaşşe Bkz. 2Ta.33:1-20’ye ait not.
3:14 Amon Bkz. 2Ta.33:21-25’e ait not. Yoşiya Bkz. 2Ta.31:1-36 :1’e ait not.
3:15 İlk oğlu Yohanan Yohanan, muhtemelen Yoşiya’dan önce ölmüştür. Yoşiya’nın öbür üç oğlunun hepsi tahta geçtiğine göre, krallık düzenli bir biçimde babadan oğula geçmemiştir. Yehoahaz’ın (Şallum, 2Ta.36:2-4; 2Kr.23:30-35) yerine Yehoyakim kral oldu (2Ta.36:5-8; 2Kr.23:34-24:6); Yehoyakim’in yerine oğlu Yehoyakin geçti (2Ta.36:9-10; 2Kr.24:8-16). Yehoyakin’in Nebukadnessar tarafından Babil’e tutsak olarak götürülmesinin ardından Yoşiya’nın oğlu Sidkiya, Yahuda’nın son kralı oldu (2Ta.36:11-14; 2Kr.24:17-25:7).
3:17-20 Yehoyakin’in yedi oğlundan hiçbiri onun yerine tahta geçmemiştir (bkz. 1Ta.1:15-16 ve Yer.22:30’a ait notlar). Babil’de ortaya çıkarılan, Nebukadnessar’ın krallığının onuncu ile otuz beş inci yıllarına ait (İÖ 595-570) tabletlerde ve erzak dağıtım listelerinde, öbür Yahudalılar’la birlikte Yehoyakin ile beş oğlunun adı geçer. Yehoyakin, Nebukadnessar’dan gördüğü cömertliği, kendisinden sonra tahta geçen Evil-Merodak’tan da görür (İÖ 562-560; bkz. 2Kr.25:27-30).
3:18 Şenassar Muhtemelen Şeşbassar’ın (Ezr.1:11) adının başka bir yazılışıdır. Eğer öyleyse, tapınağın hazineleri, Yahuda’ya geri götürüldüğü sırada ona emanet edilmiştir. Bunun yanı sıra, kısa bir süreliğine sürgünden dönüş zamanında valilik yapmış ve tapınağın temelini atmıştır (Ezr.5:14-16). Yerine, Ezra, Hagay ve Zekeriya kitaplarında önemli bir yer tutan yeğeni Zerubbabil geçer (ancak bkz. Ezr.1:7-8’e ait not).
3:19 Pedaya Zerubbabil’in babası, Ezr.3:2,Ezr.3:8, Neh.12:1, Hag.1:12,Hag.1:14 ve Hag.2:2,Hag.2:23’te Şealtiel (Hag.3:17) olarak geçer. Ya Şealtiel genç yaşta ölmüş ve Pedaya ailenin başına geçmiş ya da Pedaya’nın Şealtiel’in çocuksuz dulu ile evlenmesi sonucunda kardeşlerin evlilik yasasına göre (Yas.25:5-6) Zerubbabil Şealtiel’in oğlu sayılmıştır. Luk.3:27’de Şealtiel’in babası olarak Yehoyakin (Luk.1:17) yerine Neri’nin adı geçer.
3:21 Refaya... Şekanya’nın babasıydı Muhtemelen Zerubbabil ya da Pelatya ve Yeşaya’nın zamanında yaşayan, Davut soyundan gelen öbür aileler. Eğer Zerubbabil’le aynı zamanda yaşadılarsa, Zerubbabil’in soyu sadece iki kuşak sürmüştür (oğulları ve torunları). Bu da bazı araştırmacılara, Tarihler Kitabı’nın yazılışının İÖ 450’ ye uzandığını düşündürür.
3:22 altı Listede Şemaya’nın beş oğlu sıralanırken, toplam sayı altı olarak verilmiştir. Bunun nedeni, muhtemelen oğullardan birinin başka bir anneden olmasıdır.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş