1. Tarihler 14

14
Davut'un Ailesi
(2Sa.5:11-16)
1Sur Kralı Hiram Davut'a ulaklar ve bir saray yapmak için sedir tomrukları, taşçılar, marangozlar gönderdi. 2Böylece Davut RAB'bin kendisini İsrail Kralı atadığını ve halkı İsrail'in hatırı için krallığını çok yücelttiğini anladı.
3Davut Yeruşalim'de kendine daha birçok karı aldı; bunlardan erkek ve kız çocukları oldu. 4Davut'un Yeruşalim'de doğan çocuklarının adları şunlardı: Şammua, Şovav, Natan, Süleyman, 5Yivhar, Elişua, Elpelet, 6Nogah, Nefek, Yafia, 7Elişama, Beelyada, Elifelet.
Filistliler Yenilgiye Uğruyor
(2Sa.5:17-25)
8Filistliler Davut'un İsrail Kralı olarak meshedildiğini duyunca, bütün Filist ordusu onu aramak için yola çıktı. Bunu duyan Davut onları karşılamaya gitti. 9Filistliler gelip Refaim Vadisi'nde baskın yapmışlardı. 10Davut Tanrı'ya danıştı: “Filistliler'e saldırayım mı? Onları elime teslim edecek misin?”
RAB, “Saldır” dedi, “Onları eline teslim edeceğim.”
11Bunun üzerine Davut'la adamları Baal-Perasim'e gittiler. Davut orada Filistliler'i bozguna uğrattı. Sonra, “Her şeyi yarıp geçen sular gibi, Tanrı düşmanlarımı benim elimle yarıp geçti” dedi. Bundan ötürü oraya Baal-Perasim[a] adı verildi. 12Filistliler putlarını orada bıraktılar. Davut'un buyruğu uyarınca putlar yakıldı.
13Filistliler bir kez daha gelip vadiye baskın yaptılar. 14Davut yine Tanrı'ya danıştı. Tanrı şöyle karşılık verdi: “Buradan saldırma! Onları arkadan çevirip pelesenk ağaçlarının önünden saldır. 15Pelesenk ağaçlarının tepesinden yürüyüş sesi duyar duymaz, saldırıya geç. Çünkü ben Filist ordusunu bozguna uğratmak için önünsıra gitmişim demektir.” 16Davut Tanrı'nın kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Filist ordusunu Givon'dan Gezer'e kadar bozguna uğrattı.
17Böylece Davut'un ünü her yana yayıldı. RAB bütün ulusların ondan korkmasını sağladı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
14:1-17 2Sa.5. bölümdeki konuya devam edilir (bkz. 1Ta.13:1-14’e ait not). Sandığın Ovet-Edom’un evinde kaldığı üç aylık süre boyunca (1Ta.13:14) RAB’bin Davut’u ne kadar kutsadığı vurgulanır.
14:1-2 Bkz. 2Sa.5:11-12 ve ilgili notlar.
14:1 Davut’un öbür uluslar tarafından da İsrail Kralı olarak tanındığı ve Davut ile Hiram arasında bir anlaşmanın varlığı göze çarpar. Hiram daha sonraları tapınağın yapımı için de malzeme ve işçi sağlayacaktır (2Ta.2. bölüm).
14:3-7 Bkz. 1Ta.3:1-9 ve ilgili not; 2Sa.5:13-16. Davut’un Hevron’da doğan çocukları bu listeye dâhil edilmez (bkz. 1Ta.3:1-4; 1Ta.11:1-3’e ait not; 2Sa.3:2-5).
14:7 Beelyada 1Ta.3:8’de Elyada olarak geçer; 2Sa.5:16.
14:8-12 Bkz. 2Sa.5:17-21 ve ilgili notlar.
14:11 Baal-Perasim ‘Yarıp geçen Efendi’ anlamına gelir.
14:12 Davut’un buyruğu uyarınca putlar yakıldı 2Sa.5:21’de putların yakılmasından söz edilmeyip Davut’la adamlarının putları alıp götürdükleri belirtilir. Putlar, Davut ve adamları tarafından götürüldükten sonra yakılmış olabilir (Yas.7:5,Yas.7:25). Septuaginta’daki Samuel kitaplarındaki ayetlerden bazıları 1Ta.14:12’ yle uyumlu olduğuna göre, Septuaginta metni Tarihler kitaplarında kaynak metin olarak kullanılmış olabilir.
14:13-16 Bkz. 2Sa.5:22-25 ve ilgili notlar.
14:17 Bkz. Çık.15:16. Bu şekilde bütün uluslar, Davut’un RAB’bin temsilcisi olduğunu görecektir (krş.Asa, 2Ta.14:14; Yehoşafat, 2Ta.17:10; 2Ta.20:29).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş