1. Tarihler 8

8
Benyamin Soyu
1Benyamin'in ilk oğlu Bala,
İkinci oğlu Aşbel,
Üçüncü oğlu Ahrah, 2Dördüncü oğlu Noha,
Beşinci oğlu Rafa'ydı.
3Bala'nın oğulları: Addar, Gera, Avihut, 4Avişua, Naaman, Ahoah, 5Gera, Şefufan, Huram.
6Ehutoğulları Geva'da yaşayan ailelerin başlarıydı. Oradan Manahat'a sürüldüler. Adları şunlardır: 7Naaman, Ahiya ve onları sürgüne gönderen Gera. Gera Uzza'yla Ahihut'un babasıydı.
8Şaharayim, karıları Huşim'le Baara'yı boşadıktan sonra, Moav kırında çocuk sahibi oldu. 9Yeni karısı Hodeş'ten doğan oğulları şunlardır: Yovav, Sivya, Meşa, Malkam, 10Yeus, Sakeya, Mirma. Bunlar Şaharayim'in oğullarıydı. Hepsi de boy başlarıydı. 11Şaharayim'in karısı Huşim'den de Avituv ve Elpaal adında iki oğlu vardı.
12-13Elpaal'ın oğulları: Ever, Mişam, Ono ve Lod kentleriyle çevrelerindeki köyleri yeniden kuran Şemet, Beria, Şema. Beria'yla Şema Ayalon'da yaşayan halkın boy başlarıydı. Bunlar Gat'ta yaşayan halkı sürdüler.
14Ahyo, Şaşak, Yeremot, 15Zevadya, Arat, Eder, 16Mikael, Yişpa ve Yoha Beria'nın oğullarıydı.
17Zevadya, Meşullam, Hizki, Hever, 18Yişmeray, Yizliya ve Yovav Elpaal'ın oğullarıydı.
19Yakim, Zikri, Zavdi, 20Elienay, Silletay, Eliel, 21Adaya, Beraya ve Şimrat Şimi'nin oğullarıydı.
22Şaşak'ın oğulları: Yişpan, Ever, Eliel, 23Avdon, Zikri, Hanan, 24Hananya, Elam, Antotiya, 25Yifdeya, Penuel.
26Yeroham'ın oğulları: Şamşeray, Şeharya, Atalya, 27Yaareşya, Eliya, Zikri.
28Bunların hepsi soy kütüğüne göre boy başları ve önderlerdi. Yeruşalim'de yaşadılar.
Kral Saul'un Soyu
(1Ta.9:34-44)
29Givon'un kurucusu Yeiel[a] Givon'da yaşadı. Karısının adı Maaka'ydı. 30Yeiel'in ilk oğlu Avdon'du. Öbürleri şunlardı: Sur, Kiş, Baal, Ner[b], Nadav, 31Gedor, Ahyo, Zeker 32ve Şima'nın babası Miklot. Bunlar Yeruşalim'deki akrabalarının yanında yaşarlardı.
33Ner Kiş'in, Kiş Saul'un babasıydı.
Saul Yonatan, Malkişua, Avinadav ve Eşbaal'ın[c] babasıydı.
34Yonatan Merib-Baal'ın[ç], Merib-Baal Mika'nın babasıydı.
35Mika'nın oğulları: Piton, Melek, Tarea, Ahaz.
36Ahaz Yehoadda'nın babasıydı.
Yehoadda Alemet, Azmavet, Zimri'nin,
Zimri Mosa'nın,
37Mosa Binea'nın,
Binea Rafa'nın,
Rafa Elasa'nın,
Elasa da Asel'in babasıydı.
38Asel'in altı oğlu vardı. Adları şöyledir: Azrikam, Bokeru, İsmail, Şearya, Ovadya, Hanan. Bütün bunlar Asel'in oğullarıydı.
39Asel'in kardeşi Esek'in oğulları: İlk oğlu Ulam, ikincisi Yeuş, üçüncüsü Elifelet.
40Ulamoğulları ok atmakta usta, yiğit savaşçılardı. Ulam'ın birçok oğlu, torunu vardı. Sayıları yüz elli kişiydi. Hepsi Benyamin soyundandı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
8:1-40 Benyamin soyuna ait ikinci ve çok daha kapsamlı (bkz. 1Ta.7:6-12’ye ait not) bir bölümün kitapta yer alması, bu oymağın ve Kral Saul’un öneminin vurgulanması amacıyladır. Yahuda, Şimon ve Benyamin oymaklarının toprakları kısmen, hem Yahuda Krallığı’nı (1Kr.12:1-21) hem de sürgün sonrası dönemde (İsrail Krallığı artık yoktu) Yahuda bölgesini oluşturuyordu. Benyamin’in soy kütüğü, Yahuda ve Levi oymaklarının ardından en kapsamlı olarak ele alınan listedir. Saul’un hanedanlığının sona ermesinin ardından (10. bölüm), Davut’un krallığı dönemine geçiş yapmak üzere Saul’un soyu mercek altına alınır (bkz. 1Ta.9:35-44). Bu soy listesinin de askeri nedenlerle oluşturulduğu tahmin edilir (1Ta.8:13,1Ta.8:40).
8:29-38 Krş. 1Ta.9:35-44.
8:29 Yeiel Bu ad, Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde geçmez (bkz. 1Ta.9:35).
8:30 Ner Bu ad Masoretik metinde geçmez (bkz. 1Ta.9:36).
8:33 Bkz. Saul’un oğulları, 1Sa.14:49; 1Sa.31:2. Yonatan Saul’un, hem yiğitliğinden hem de Davut’la olan dostluğundan ötürü en iyi tanınan ilk oğludur (1Sa.13-14; 1Ta.18:1-4; 1Ta.19:1-7; 1Ta.20:1-42; 1Ta.23:16-18; 2Sa.21:13-14). Eşbaal 2Sa.2:8’ de (bkz. ilgili not) adı değiştirilmiş olarak söz edilen bu kişinin, burada kendi adıyla anılmasında artık sakınca görülmez ; çünkü Baalcılık sürgünden dönüşten sonra İsrail halkı için artık bir ayartı veya sorun değildir.
8:34 Merib-Baal Mefiboşet diye de bilinir (bkz. 2Sa.4:4’e ait not).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş