1. Tarihler 7

7
İssakar Soyu
1İssakar'ın dört oğlu vardı: Tola, Pua, Yaşuv, Şimron.
2Tola'nın oğulları: Uzzi, Refaya, Yeriel, Yahmay, Yivsam, Samuel. Bunlar Tola boyunun başlarıydı. Soy kütüğüne göre yiğit savaşçılardı. Davut döneminde sayıları 22 600'dü.
3Uzzi'nin oğlu: Yizrahya.
Yizrahya'nın oğulları: Mikael, Ovadya, Yoel, Yişşiya. Beşi de boy başıydı. 4Soy kütüğüne göre, aralarında savaşa hazır 36 000 kişi vardı. Hepsinin çok sayıda karısı ve çocuğu vardı. 5Soy kütüğüne göre İssakar boylarına bağlı akrabalarından savaşacak durumda olanların sayısı 87 000'di.
Benyamin Soyu
6Benyamin'in üç oğlu vardı: Bala, Beker, Yediael.
7Bala'nın beş oğlu vardı: Esbon, Uzzi, Uzziel, Yerimot, İyri. Bunlar boy başıydı. Soy kütüğüne kayıtlı yiğit savaşçıların sayısı 22 034 kişiydi.
8Beker'in oğulları: Zemira, Yoaş, Eliezer, Elyoenay, Omri, Yeremot, Aviya, Anatot, Alemet. Hepsi Beker'in oğullarıydı. 9Bunların soy kütüğüne kayıtlı aile başlarının ve yiğit savaşçıların sayısı 20 200'dü.
10Yediael'in oğlu: Bilhan.
Bilhan'ın oğulları: Yeuş, Benyamin, Ehut, Kenaana, Zetan, Tarşiş, Ahişahar. 11Yediael'in bütün oğulları boy başlarıydı. Aralarında savaşa hazır 17 200 yiğit savaşçı vardı. 12Şuppim ve Huppim İr'in, Huşim ise Aher'in[a] oğluydu.
Naftali Soyu
13Naftali'nin oğulları: Yahasiel, Guni, Yeser, Şallum. Bunlar Bilha'nın soyundandı.
Manaşşe Soyu
14Manaşşe'nin oğulları: Aramlı cariyenin doğurduğu Asriel, Makir. Makir Gilat'ın babasıydı. 15Makir Huppim'le Şuppim'in kızkardeşi Maaka'yı karı olarak aldı. Makir'in ikinci oğlunun adı Selofhat'tı. Selofhat'ın yalnız kızları oldu.
16Makir'in karısı Maaka, Pereş ve Şereş adında iki oğul doğurdu. Şereş'in de Ulam ve Rekem adında iki oğlu oldu.
17Ulam'ın oğlu: Bedan.
Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilat'ın oğulları bunlardır.
18Gilat'ın kızkardeşi Hammoleket İşhot'u, Aviezer'i, Mahla'yı doğurdu.
19Şemida'nın oğulları: Ahyan, Şekem, Likhi, Aniam.
Efrayim Soyu
20-21Efrayim'in oğulları: Şutelah, Ezer ve Elat.
Beret Şutelah'ın,
Tahat Beret'in,
Elada Tahat'ın,
Tahat Elada'nın,
Zavat Tahat'ın,
Şutelah da Zavat'ın oğluydu.
Ülkede doğup büyüyen Gatlılar Ezer'le Elat'ı öldürdüler. Çünkü onların sürülerini çalmaya gitmişlerdi. 22Babaları Efrayim günlerce yas tuttu. Akrabaları onu avutmaya geldiler. 23Efrayim karısıyla yine yattı. Kadın gebe kalıp bir oğul doğurdu. Evinde talihsizlik var diye babası oğlana Beria[b] adını verdi. 24Kızı Aşağı ve Yukarı Beythoron'u, Uzzen-Şeera'yı kuran Şeera'ydı.
25-27Beria'nın Refah adında bir oğlu vardı.
Refah Beria'nın,
Reşef Refah'ın,
Telah Reşef'in,
Tahan Telah'ın,
Ladan Tahan'ın,
Ammihut Ladan'ın,
Elişama Ammihut'un,
Nun Elişama'nın,
Yeşu da Nun'un oğluydu.
28Efrayimliler'in yerleştikleri topraklar Beytel'i ve çevresindeki köyleri, doğuda Naaran'ı, batıda Gezer'i ve köylerini, Şekem, Aya ve köylerini kapsıyordu. 29Manaşşe oymağının sınırında Beytşean, Taanak, Megiddo, Dor ve bunlara ait köyler vardı. İsrail oğlu Yusuf'un soyu buralarda yaşadı.
Aşer Soyu
30Aşer'in oğulları: Yimna, Yişva, Yişvi, Beria; kızkardeşleri Serah.
31Beriaoğulları: Hever ve Birzayit'in kurucusu Malkiel.
32Hever Yaflet, Şomer, Hotam ve kızkardeşleri Şua'nın babasıydı.
33Yafletoğulları: Pasak, Bimhal, Aşvat. Yaflet'in oğulları bunlardı.
34Şomeroğulları: Ahi, Rohga, Yehubba, Aram.
35Kardeşi Helem'in oğulları: Sofah, Yimna, Şeleş, Amal.
36Sofahoğulları: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Yimra, 37Beser, Hod, Şamma, Şilşa, Yitran, Beera.
38Yeteroğulları: Yefunne, Pispa, Ara.
39Ulla'nın oğulları: Arah, Hanniel, Risya.
40Bunların hepsi Aşer soyundandı. Boy başları, seçkin kişiler, yiğit savaşçılar ve tanınmış önderlerdi. Soy kütüğüne kayıtlı savaşa hazır olanların sayısı yirmi altı bindi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
7:1-5 İssakar’ın soyuna ilişkin bilgiler, Yar.46:13, Say.1:28 ve Say.26:23-25’ ten alıntılanmıştır. Bu boyların listesi Davut dönemine ait ( Say.1:2) olup muhtemelen 21. bölüm ve 2Sa.24. bölümdeki askeri kayıtlara ( Say.1:2,Say.1:4-5) dayanır.
7:6-12 Benyamin’in oğullarının sayısı burada üç, Yar.46:21’de on, Say.26:38-39 ve 1Ta.8:1-2’de ise beş olarak belirtilir (bütün listelerde geçen tek kişi, ilk oğul Bala’dır). Bu farklılıkların nedeni, her bir soy listesinin değişik işlevinin ve kaynağının olmasıdır. Buradaki listenin, ordu için yapıldığı anlaşılır (1Ta.7:7,1Ta.7:9,1Ta.7:11).
7:12 Aher’in ‘Başkası’ anlamına gelen “Aher”, büyük olasılıkla “Dan” yerine yazılmıştır.
7:13 Yar.46:24 ve Say.26:48-50’den alıntılanmıştır. Bilha’nın soyundandı Bkz. Yar.30:3-8.
7:14-19 Bkz. 1Ta.5:23-26’ya ait not. Say.26:29-34 ve Yşu.17:1-18’den alıntılanmıştır. Bu soy listesinde, kadınlara alışılmadık ölçüde yer verildiği görülür. Selofhat’ın kızları ( Yşu.1:15), kadınların miras haklarını düzenleyen yasaya ön ayak olmuşlardı (Say.26:29-34; Say.27:1-11; Say.36:1-12; Yşu.17:3-4).
7:20-29 Say.26:35’ten alıntılanmıştır. Eğer Refah ( Say.1:25) Efrayim’in torunu ise, Efrayim’den Yeşu’ya on kuşak kaydedilmiş demektir. Yeşu’nun atasının Efrayim olmasından Say.13:8’de de söz edilir (ancak “Hoşea” adıyla geçer ; bkz. Say.13:16). Gatlılar’a karşı yapılan akın ( Say.1:21-22), İsrailliler’in Yeşu önderliğinde Kenan topraklarını fethetmesinden çok önce Mısır’da gerçekleşmiş olmalıdır. Yerleşim yerlerinin listesi ( Say.1:28-29), Yşu.16-17. bölümlerin bir özetidir.
7:23 Beria ‘Talihsizlik’ anlamına gelir.
7:30-40 Yar.46:17’den alıntılanmıştır; ayrıca Say.26:44-46’daki bilgilerle, Yişva ( Say.7:30) adı dışında, uyumludur. Bu soy listesi de askeri bir amaç taşımaktaydı ( Say.7:40).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş