1. Tarihler 24

24
Kâhinlerin Görevleri
1Harunoğulları'nın bağlı oldukları bölükler: Harun'un oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar. 2 Nadav'la Avihu babalarından önce, oğul sahibi olamadan öldüler. Onun için Elazar'la İtamar kâhinlik yaptılar. 3Davut Elazar soyundan Sadok'la İtamar soyundan Ahimelek'in yardımıyla Harunoğulları'nı yaptıkları göreve göre bölüklere ayırdı. 4Elazaroğulları arasında İtamaroğulları'ndan daha çok önder olduğundan, buna göre bölündüler: Elazaroğulları'ndan on altı boy başı, İtamaroğulları'ndan ise sekiz boy başı çıktı. 5Gerek Elazaroğulları, gerekse İtamaroğulları arasında kutsal yerden ve Tanrı'yla ilgili hizmetlerden sorumlu önderler vardı. Bu yüzden atanmaları kayırılmaksızın kurayla yapıldı.
6Levili Netanel oğlu Yazman Şemaya, kralın ve görevlileri Kâhin Sadok, Aviyatar oğlu Ahimelek, kâhinler ve Levililer'in boy başlarının gözü önünde kura çekimini kaydetti. Kura sırayla, bir Elazar ailesinden, bir İtamar ailesinden çekildi.
7Birinci kura Yehoyariv'e düştü,
İkincisi Yedaya'ya.
8Üçüncüsü Harim'e,
Dördüncüsü Seorim'e,
9Beşincisi Malkiya'ya,
Altıncısı Miyamin'e,
10 Yedincisi Hakkos'a,
Sekizincisi Aviya'ya,
11Dokuzuncusu Yeşu'ya,
Onuncusu Şekanya'ya,
12On birincisi Elyaşiv'e,
On ikincisi Yakim'e,
13On üçüncüsü Huppa'ya,
On dördüncüsü Yeşevav'a,
14On beşincisi Bilga'ya,
On altıncısı İmmer'e,
15On yedincisi Hezir'e,
On sekizincisi Happises'e,
16On dokuzuncusu Petahya'ya,
Yirmincisi Yehezkel'e,
17Yirmi birincisi Yakin'e,
Yirmi ikincisi Gamul'a,
18Yirmi üçüncüsü Delaya'ya,
Yirmi dördüncüsü Maazya'ya düştü.
19İsrail'in Tanrısı RAB'bin buyruğu uyarınca ataları Harun'un verdiği ilkelere göre RAB'bin Tapınağı'na gidip görev yapma sırası buydu.
20Öbür Levililer:
Amramoğulları'ndan Şuvael,
Şuvaeloğulları'ndan Yehdeya.
21Rehavyaoğulları'ndan önder Yişşiya.
22Yisharoğulları'ndan Şelomot,
Şelomotoğulları'ndan Yahat.
23Hevron'un oğulları: İlk oğlu Yeriya, ikincisi Amarya, üçüncüsü Yahaziel, dördüncüsü Yekamam.
24Uzziel'in oğlu: Mika.
Mika'nın oğlu: Şamir.
25Mika'nın kardeşi: Yişşiya.
Yişşiya'nın oğlu: Zekeriya.
26Merarioğulları: Mahli, Muşi, Yaaziya.
27Merari'nin torunlarından Yaaziya'nın oğulları: Şoham, Zakkur, İvri.
28Mahli'den: Elazar. Elazar'ın oğlu olmadı.
29Kiş'ten: Kiş oğlu Yerahmeel.
30Muşi'nin oğulları: Mahli, Eder, Yerimot.
Levi soyundan gelen boylar bunlardır. 31Bunlar da kardeşleri Harunoğulları gibi, Kral Davut'un, Sadok'un, Ahimelek'in, kâhinler ve Levililer'in boy başlarının gözü önünde kura çekti. Büyük boy başları da, kardeşleri olan küçük boy başları da kura çektiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
22:1-29:30 Bu bölümlerde, Tarihler kitaplarının vurgulamayı amaçladığı konular bulunur:tapınağın yapımı için yapılan hazırlıklar, kâhinlerin ve Levililer’in belirlenip onaylanması ve krallığın devredilmesi. Davut ve Süleyman’ın krallığı, geleceği bildirilen Mesih’in krallığında görülecek teokratik yönetimin birer habercisi niteliğindedir. Davut’un tapınağın inşası için temin ettiklerinin miktarı “ölçülemez” olarak tanımlanmıştır (1Ta.22:16); sürgünden dönenler de tapınağı onarırken, Davut’un bu isteğini ve adanmışlığını örnek alacaklardı.
23:1-27:34 Kral Davut, hem tapınağın yapımında kullanılacak malzemelerin toplanmasını sağladı hem de tapınağın idaresi ile ibadet düzenini oluşturdu. Davut’un yaptığı bu düzenlemeler, sürgünden sonra Yeruşalim’e dönen İsrailliler’in eski düzeni yeniden oturtmaları için bir temel sağladı. Tarihler kitaplarının ana konularından biri olan (bkz. 1Ta.21:1-29 :30’a ait not) teokratik düzenle (Tanrı’nın buyruklarına uygun yönetilen krallıkla) ilgili ayrıntılar, kitabın yazıldığı dönemde büyük bir öneme sahipti; bu yüzden kitapta kutsallıkla ve dinle ilgili meselelere (23-26. bölümler), siyasal ve dünyevi olanlardan (27. bölüm) önce yer verilmişti.
24:3 Sadok’la...Ahimelek’in Sadok veAviyatar, Davut’un başkâhinleriydi (bkz. 1Ta.6:8’e ait not; 1Ta.16:39’a ait not ; krş. 2Sa.8:17’ye ait not).
24:4 on altı... sekiz Toplam yirmi dört bölük kura ile seçilmiştir. Görev değişiminin ya Mısırlı kâhinlerin ölülere ait tapınaklarda yaptıkları gibi aylık ya da YeniAntlaşma’da görüldüğü gibi her bölük yılda bir kere olmak üzere iki haftalık süreyle yapıldığı tahmin edilir (bkz. 1Ta.24:7-18). Sekizincinin adı Luk.1:5’te geçer (ayrıca bkz. Neh.12:7’ye ait not).
24:10 Aviya’ya Bkz. Luk.1:5. Yahya’nın babası, Aviya’nın kâ-hinler bölüğüne mensuptu.
24:20-31 Krş. 1Ta.23:7-23.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş