1. Tarihler 6:8

8Sadok Ahituv'un,
Ahimaas Sadok'un,
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
6:4-15 Elazar’ın döneminden Babil sürgününe kadarki süre içinde görev yapan başkâhinlerin listesi kısaltılmıştır. Başkâhinler Eli (1Sa.1:9; 1Sa.14:3),Aviyatar (2Sa.8:17), Yehoyada (2Kr.12:2) ve Uriya’nın (2Kr.16:10-16) dâhil olmadığı bu liste, bir takım farklılıklarla Ezr.7:1-6’ da da yer alır (bkz. ilgili not).
6:8 SadokAhituv’un... oğluydu Sadok, Davut’un iki kâhininden biriydi (1Ta.18:16; 2Sa.8:17). Adoniya’nın ayaklanmasına destek olan kâhin Aviyatar’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından (1Kr.2:26-27) Sadok kâhinliği tek başına yürüttü (1Ta.29:22) ve kâhin hizmeti onun soyuyla devam etti (1Kr.4:2). Burada adı geçen Ahituv, Eli’nin torunu (1Sa.14:3) ve Aviyatar’ın büyükbabası (1Sa.22:20) kâhin Ahituv değildir; Sadok’un soyu, Eli soyunun yerini almıştır (1Sa.2:27-36; 1Kr.2:26-27; bkz. Hez.40:46; Hez.43:19; Hez.44:15; Hez.48:11). Ezra’nın kâhinliği de bu soya dayanır (Ezr.7:1-5).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş