1. Tarihler 13

13
Antlaşma Sandığı'nın Kiryat-Yearim'den Taşınması
(2Sa.6:1-11)
1Davut binbaşılara, yüzbaşılara ve subaylarına danıştı. 2Sonra bütün İsrail topluluğuna şöyle seslendi: “Eğer onaylarsanız ve Tanrımız RAB'bin isteğiyse, İsrail ülkesinin her yanına yayılmış öbür soydaşlarımıza ve onlarla birlikte kendi kentlerinde ve otlaklarında yaşayan kâhinlerle Levililer'e haberciler gönderelim. Onlar da gelip bize katılsınlar. 3Tanrımız'ın Sandığı'nı geri getirelim. Çünkü Saul'un krallığı döneminde ona gereken önemi vermedik.” 4Topluluk bu öneriyi benimseyerek sandığı geri getirmeye karar verdi.
5 Davut Tanrı'nın Antlaşma Sandığı'nı Kiryat-Yearim'den geri getirmek için Mısır'daki Şihor Irmağı'ndan Levo-Hamat'a kadar bütün İsrailliler'i topladı. 6 Böylece Davut'la İsrailliler Keruvlar arasında taht kuran RAB Tanrı'nın adıyla anılan Tanrı'nın Antlaşma Sandığı'nı getirmek için Yahuda'daki Baala Kenti'ne –Kiryat-Yearim'e– gittiler.
7Tanrı'nın Sandığı'nı Avinadav'ın evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Arabayı Uzza'yla Ahyo sürüyordu. 8Bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da Tanrı'nın önünde lir, çenk, tef, zil ve borazanlar eşliğinde ezgiler okuyarak, var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı.
9Kidon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp sandığı tuttu. 10RAB sandığa elini uzatan Uzza'ya öfkelenerek onu yere çaldı. Uzza orada, Tanrı'nın önünde öldü.
11Davut, RAB'bin Uzza'yı cezalandırmasına öfkelendi. O günden bu yana oraya Peres-Uzza[a] denilir.
12Davut o gün Tanrı'dan korkarak, “Tanrı'nın Sandığı'nı nasıl yanıma getirsem?” diye düşündü. 13Sandığı yanına, Davut Kenti'ne götüreceğine Gatlı Ovet-Edom'un evine götürdü. 14 Tanrı'nın Sandığı Gatlı Ovet-Edom'un evinde üç ay kaldı. RAB Ovet-Edom'un ailesini ve ona ait her şeyi kutsadı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
13:1-14 Bkz. 2Sa.6:1-11 ve ilgili notlar. 2Sa. 5-6. bölümlerde tarihsel sıralamaya sadık kalınırken buradaAntlaşma Sandığı’nın taşınmasına öncelik verilir. 14. bölümde tekrar tarihsel sıralamaya göre devam edilerek saray yapımı ve Filistliler’le girilen savaş anlatılır. Davut,Antlaşma Sandığı ile ilgili kaygısını tahta geçer geçmez dile getirerek, oymaklar halinde dağınık yaşayan İsrail halkını hem siyasi hem de dini bakımından RAB’bin krallığı altında birleştirmek istediğini gösterir.
13:1-4 Antlaşma Sandığı’nın geri getirilmesi amacıyla düzenlenen seferin ne denli büyük olduğu burada daha detaylı açıklanır (krş. 2Sa.6:1). RAB sadece kâhinler ile Levililer’eAntlaşma Sandığı’nı taşıma izni verdiğinden, bu sefere katılmaları büyük önem taşıyordu (2Sa.15:2,2Sa.15:13; 2Sa.23:25-27; Yas.10:8).
13:5 Şihor Irmağı’ndan Nil Irmağı’nın bir bölümü ya da kollarından biri olabilir (bkz. Yşa.23:3; Yer.2:18 ve ilgili notlar).
13:6 Baala Kiryat-Baal (Yşu.18:14) olarak da bilinen KiryatYearim’e Kenanlılar’ın verdiği ad (bkz. 1Sa.1:1-7:1). adıyla Bkz. Çık.23:21.
13:7 Uzza’ylaAhyo Avinadav’ın oğulları veya torunları (2Sa.6:3-4).
13:10 sandığa elini uzatan RAB, Antlaşma Sandığı’nın sadece Levililer tarafından sandığın iki yanında bulunan halkalardan geçirilen sırıklar yardımıyla elde taşınmasını buyurmuştu (Çık.25:12-15). Kutsal eşyalara dokunmanın cezası ise ölümdü (Say.4:15). Bu yasalara,Antlaşma Sandığı’nın Yeruşalim’e ikinci defa taşınması sırasında da uyuldu (Say.15:1-15).
13:11 Bkz. 2Sa.6:8’e ait not.
13:13-14 Ovet-Edom’un Muhtemelen 1Ta.15:18,1Ta.15:21,1Ta.15:24’te adı geçen kişi. 1Ta.26:4’ te, Ovet-Edom’un RAB’bin kutsaması sayesinde çok çocuk sahibi olduğu belirtilir. Gat’ta yaşamış Ovet-Edom bir Levili olduğu için Antlaşma Sandığı onun gözetimine verilebilirdi (Çık.25:12-15).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş