1. Tarihler 27

27
Ordudaki Görevliler
1İsrail'de görev yapan İsrailli boy başlarının, binbaşılarla yüzbaşıların ve görevlilerin listesi. Bunlar değişen birliklerde yıl boyunca aydan aya her konuda krala hizmet ederlerdi. Her birlik 24 000 kişiden oluşurdu.
2Birinci ay için birinci birliğin komutanı Zavdiel oğlu Yaşovam'dı. Komutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu. 3Birinci ay için görevlendirilen ordunun başkomutanı Yaşovam, Peres soyundandı.
4İkinci ay için ikinci birliğin komutanı Ahohlu Doday'dı. Miklot bu birliğin baş görevlisiydi. Doday komutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu.
5Üçüncü ay için üçüncü birliğin komutanı Kâhin Yehoyada oğlu önder Benaya'ydı. Komutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu. 6Otuz yiğitlerden biri ve Otuzlar'ın önderi olan Benaya'ydı bu. Oğlu Ammizavat da onun birliğinde görevliydi.
7Dördüncü ay için dördüncü birliğin komutanı Yoav'ın kardeşi Asahel'di. Sonradan yerine oğlu Zevadya geçti. Birliğinde 24 000 kişi vardı.
8Beşinci ay için beşinci birliğin komutanı Yizrahlı Şamhut'tu. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
9Altıncı ay için altıncı birliğin komutanı Tekoalı İkkeş oğlu İra'ydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
10Yedinci ay için yedinci birliğin komutanı Efrayimoğulları'ndan Pelonlu Heles'ti. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
11Sekizinci ay için sekizinci birliğin komutanı Zerahlılar'dan Huşalı Sibbekay'dı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
12Dokuzuncu ay için dokuzuncu birliğin komutanı Benyaminoğulları'ndan Anatotlu Aviezer'di. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
13Onuncu ay için onuncu birliğin komutanı Zerahlılar'dan Netofalı Mahray'dı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
14On birinci ay için on birinci birliğin komutanı Efrayimoğulları'ndan Piratonlu Benaya'ydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
15On ikinci ay için on ikinci birliğin komutanı Otniel soyundan Netofalı Helday'dı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
İsrail Oymaklarının Yöneticileri
16İsrail oymaklarının yöneticileri:
Ruben oymağı: Zikri oğlu Eliezer.
Şimon oymağı: Maaka oğlu Şefatya.
17Levi oymağı: Kemuel oğlu Haşavya.
Harunoğulları: Sadok.
18Yahuda oymağı: Davut'un kardeşlerinden Elihu.
İssakar oymağı: Mikael oğlu Omri.
19Zevulun oymağı: Ovadya oğlu Yişmaya.
Naftali oymağı: Azriel oğlu Yerimot.
20Efrayimoğulları: Azazya oğlu Hoşea.
Manaşşe oymağının yarısı: Pedaya oğlu Yoel.
21Gilat'taki Manaşşe oymağının öbür yarısı: Zekeriya oğlu Yiddo.
Benyamin oymağı: Avner oğlu Yaasiel.
22Dan oymağı: Yeroham oğlu Azarel.
İsrail oymaklarının yöneticileri bunlardı.
23 Davut yirmi ve daha aşağıdaki yaştakilerin sayımını yapmadı. Çünkü RAB İsrail'i gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağına söz vermişti. 24 Seruya oğlu Yoav da başladığı sayımı bitirmedi. Bu sayımdan ötürü RAB İsrail'e öfkelendi. Bu yüzden sayımın sonucu Kral Davut'un tarihinde yazılmadı.
Kralın Yöneticileri
25Kralın hazinelerine yönetici olarak Adiel oğlu Azmavet atanmıştı. Açık bölgelerdeki, kentlerdeki, köylerdeki, kalelerdeki depolardan da Uzziya oğlu Yehonatan sorumluydu.
26Toprağı süren tarım işçilerinden: Keluv oğlu Ezri,
27Bağlardan: Ramalı Şimi,
Üzümlerden ve şarap mahzenlerinden: Şefamlı Zavdi,
28Şefela bölgesindeki zeytinliklerden ve yabanıl incir ağaçlarından: Gederli Baal-Hanan,
Zeytinyağı depolarından: Yoaş,
29Şaron'da otlatılan sığırlardan: Şaronlu Şitray,
Vadilerdeki sığırlardan: Adlay oğlu Şafat,
30Develerden: İsmaili Ovil,
Eşeklerden: Meronotlu Yehdeya,
31Davarlardan: Hacerli Yaziz sorumluydu.
Bunların hepsi Kral Davut'un servetinden sorumlu yöneticilerdi.
32Davut'un amcası Yehonatan anlayışlı bir yazman ve danışmandı.
Hakmoni oğlu Yehiel kralın oğullarına bakardı.
33Ahitofel kralın danışmanıydı.
Arklı Huşay kralın dostuydu.
34Ahitofel'den sonra yerine Benaya oğlu Yehoyada'yla Aviyatar geçti.
Yoav kralın ordu komutanıydı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
22:1-29:30 Bu bölümlerde, Tarihler kitaplarının vurgulamayı amaçladığı konular bulunur:tapınağın yapımı için yapılan hazırlıklar, kâhinlerin ve Levililer’in belirlenip onaylanması ve krallığın devredilmesi. Davut ve Süleyman’ın krallığı, geleceği bildirilen Mesih’in krallığında görülecek teokratik yönetimin birer habercisi niteliğindedir. Davut’un tapınağın inşası için temin ettiklerinin miktarı “ölçülemez” olarak tanımlanmıştır (1Ta.22:16); sürgünden dönenler de tapınağı onarırken, Davut’un bu isteğini ve adanmışlığını örnek alacaklardı.
23:1-27:34 Kral Davut, hem tapınağın yapımında kullanılacak malzemelerin toplanmasını sağladı hem de tapınağın idaresi ile ibadet düzenini oluşturdu. Davut’un yaptığı bu düzenlemeler, sürgünden sonra Yeruşalim’e dönen İsrailliler’in eski düzeni yeniden oturtmaları için bir temel sağladı. Tarihler kitaplarının ana konularından biri olan (bkz. 1Ta.21:1-29 :30’a ait not) teokratik düzenle (Tanrı’nın buyruklarına uygun yönetilen krallıkla) ilgili ayrıntılar, kitabın yazıldığı dönemde büyük bir öneme sahipti; bu yüzden kitapta kutsallıkla ve dinle ilgili meselelere (23-26. bölümler), siyasal ve dünyevi olanlardan (27. bölüm) önce yer verilmişti.
27:1-15 Davut’un yiğit askerleri olarak tanınan bu kişilerin, daha sonra ordu komutanları oldukları görülür (bkz. 1Ta.11:11-47; ayrıca bkz. 2Sa.23:8-39 ve ilgili notlar).
27:1 24 000 Muhtemelen, her biri 24 000 kişiden oluşan 12 birlikli (toplam 288 000 kişilik) bir ordu söz konusudur.Ancak birim komutanlarından ve birliklerden özellikle söz edilmesi, “1 000” sayısını ifade eden İbranice sözcüğün askeri bir birimi tanımladığı nın kanıtı olabilir (bkz. 1Ta.12:23-37’ye ait not); eğer böyleyse, tekrarlanan 24 000 sayısı “24 birim” olarak anlaşılmalıdır.
27:2 Yaşovam’dı Bkz. 1Ta.11:11.
27:4 Doday’dı Bkz. 1Ta.11:12.
27:5 Benaya’ydı Bkz. 1Ta.11:22-25; 1Ta.18:17.
27:7 Asahel’di Bkz. 1Ta.11:26; 2Sa.2:18-23.
27:9-15 Geri kalan komutanlar, Otuzlar arasından seçilir (bkz. 1Ta.11:25 ve 1Ta.11:27-31’de verilen adlar).
27:16-22 On iki oymağın yöneticileri sıralanarak, bir kere daha, İsrail oymaklarının birleşip tek halk olması vurgulanır (bkz. Giriş). Gad veAşer oymakları hariç tutularak on iki sayısına ulaşılmıştır (bkz. 1Ta.2:1-2’ye ait not).
27:17 Sadok Bkz. 1Ta.6:8’e ait not; ayrıca bkz. 1Ta.12:28; 1Ta.16:39.
27:18 Elihu Bu kişi muhtemelen, 1Ta.2:10-17’de verilen listede yer almayan oğuldur (bkz. ilgili not). Elihu, İşay’ın en büyük oğlu Eliav’ın adının bir başka söylenişi olabileceği gibi, “kardeşlerinden” ifadesinin ‘akrabadan’ anlamında kullanılması göz önüne alındığında Davut’un uzak bir akrabası da olabilir.
27:21 Avner Kral Saul’un bir akrabası (bkz. 1Ta.26:28; 1Sa.14:50-51; 1Sa.17:55-58; 1Sa.26:5-16; 2Sa.2:8-4:1).
27:23-24 sayımını 21. bölümde söz edilen sayım (2Sa.24. bölüm).
27:23 yirmi ve daha aşağıdaki 21. bölüm ve 2Sa.24. bölümde, yirmi yaş üzerindekiler sıralanır. İsrail’i gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağına Yoav’ın ( 1Ta.21:24) sayım yapılmasına karşı çıkmasının nedeni (1Ta.21:3; 2Sa.24:3), RAB’bin İsrail’in atalarına verdiği, soylarının alabildiğine çoğalacağına dair ilk vaatlerdi (Yar.12:2; Yar.13:16; Yar.15:5; Yar.22:17).
27:24 bitirmedi Yoav, yirmi yaş altındakilerin yanı sıra Levililer ile Benyaminliler’i de saymadı (1Ta.21:6). Kral Davut’un tarihinde Bkz. Giriş.
27:25-31 O çağda Ortadoğu’nun büyük kentlerinin başlıca üç ekonomik desteği vardı: (1) kraliyet, (2) tapınak ve (3) bireylerin serveti. Sarayın masrafları, krallığın sahip olduğu topraklardan, ticaretten, savaşlarda yağmalanan mallardan ve boyunduruk altına alınan krallıklardan toplanan haraçlardan karşılanıyordu. Davut’un döneminde doğrudan vergilendirme yapıldığına dair bir kanıt yoktur.
27:32-34 1Ta.18:14-17’de verilene ek olmak üzere Davut’un danışmanlarının bir listesi.
27:33-34 Ahitofel Avşalom’un ayaklanmasına destek vermesinin ardından intihar etmiş (2Sa.15:12,2Sa.15:31-37; 2Sa.16:20-17:23), yerine Benaya geçmişti (2Sa.27:5).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş