1. Tarihler 18:14-17

Davut'un Görevlileri
(2Sa.8:15-18)
14Bütün İsrail'de krallık yapan Davut halkına doğruluk ve adalet sağladı. 15Seruya oğlu Yoav ordu komutanı, Ahilut oğlu Yehoşafat devlet tarihçisiydi. 16Ahituv oğlu Sadok'la Aviyatar oğlu Ahimelek kâhin, Şavşa yazmandı. 17Yehoyada oğlu Benaya Keretliler'le Peletliler'in komutanıydı. Davut'un oğulları da sarayda yüksek görevlere atanmışlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
18:1-20:8 Krallığının Tanrı tarafından kutsandığının kanıtı olarak, Davut’un kazandığı zaferler anlatılır. RAB, Davut’un düşmanlarının boyun eğeceğine dair verdiği vaadi yerine getirmiştir (1Ta.17:9-10). Bu ayetlerde ayrıca, Babil sürgünü ardından RAB’bin peygamberler aracılığıyla bildirdiği bir tema da ele alınır: ulusların serveti Yeruşalim’e akacak, yani düşmanların ödediği haraçlar tapınağın yapımında kullanılacaktır (1Ta.18:7-8,1Ta.18:11; 1Ta.22:2-5,1Ta.22:14-15; krş. Hag.2:1-9,Hag.2:20-23; Zek.Hag.2:7-13; Hag.6:9-15; Hag.14:12-14).
18:15 Bkz. 1Ta.11:4-6; 2Sa.5:6-8.
18:16 Sadok’la Aviyatar oğlu Ahimelek Bkz. 1Ta.6:8; 1Ta.16:39 ve 2Sa.8:17’ye ait notlar.
18:17 Keretliler’le Peletliler’in Kraliyetin koruma birliğini oluşturan bir grup yabancı paralı asker (2Sa.8:18; 2Sa.20:23; bkz. 1Sa.30:14’e ait not). Avşalom’un (2Sa.15:18) ve Şeva’nın (2Sa.20:7) çıkardığı ayaklanmalar sırasında Davut’a sadık kalmışlar ve rakibiAdoniya’ya karşı Süleyman’ın tahta çıkışını desteklemişlerdir (1Kr.1:38,1Kr.1:44). yüksek görevlere 2Sa.8:18’de bu kiş iler, İbranice’de ‘kâhinler’ anlamına gelen sözcükle tanımlanır (bkz. ilgili not). Burada ise, bürokratik görevi ifade eden bir tanımlama yer alır. Bunun nedeni, bazı yorumculara göre, burada dinsel kurumların Kutsal Yasa’ya uygun düzenlenmesiyle ilgili olarak kâhinlik görevinin Levi soyu ile sınırlandırılmasıdır. Bazılarına göre ise 2Sa.8:18’de kullanılan İbranice sözcüğün Samuel kitaplarının yazıldığı tarihte kâhinlik hizmetinin daha geniş kapsamlı olması ve “kâhin” tanımının tapınmayla dolaylı yönden ilgili olan idari görevleri yürüten kişiler için de kullanılmasıdır (krş. 2Sa.20:26; 1Kr.4:5).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş