1. Tarihler 23

23
1 Davut çok yaşlanınca, oğlu Süleyman'ı İsrail Kralı yaptı.
Levililer'in Görevleri
2Davut İsrail'in bütün önderlerini, kâhinleri, Levililer'i bir araya topladı. 3Otuz ve daha yukarı yaştaki Levililer sayıldı. Toplamı otuz sekiz bin erkekti. 4Bunlardan yirmi dört bini RAB'bin Tapınağı'nın işlerini gözetecek, altı bini memur ve yargıç olacaktı; 5dört bini kapı nöbetçisi olacak, dört bini de Davut'un RAB'bi övmek için sağladığı çalgıları çalacaktı.
6Davut Levililer'i Levi'nin oğullarına göre bölümlere ayırdı: Gerşon, Kehat, Merari.
7Gerşonlular: Ladan, Şimi.
8Ladan'ın oğulları: İlk oğlu Yehiel, Zetam, Yoel. Toplam üç kişiydi.
9Bunlar Ladan boyunun boy başlarıydı. Şimi'nin oğulları: Şelomit, Haziel, Haran. Toplam üç kişiydi.
10Şimi'nin öbür oğulları: Yahat, Ziza, Yeuş, Beria. Bu dördü Şimi'nin oğullarıydı. 11Yahat ilk, Ziza ikinci oğuldu. Ancak Yeuş'la Beria'nın çok sayıda oğulları olmadığı için bir boy sayıldılar.
12Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel. Toplam dört kişi.
13 Amram'ın oğulları: Harun, Musa.
Harun'la oğulları en kutsal eşyaları korumak, RAB'bin önünde buhur yakmak, O'na hizmet etmek ve sonsuza dek O'nun adına halkı kutsamak için atandılar. 14Tanrı adamı Musa'nın oğulları da Levi oymağından sayıldı.
15Musa'nın oğulları: Gerşom, Eliezer.
16Gerşom'un oğulları: Önder Şevuel.
17Eliezer'in oğlu: Önder Rehavya. Eliezer'in başka oğlu yoktu. Rehavya'nınsa birçok oğlu vardı.
18Yishar'ın oğulları: Önder Şelomit.
19Hevron'un oğulları: İlk oğlu Yeriya, ikincisi Amarya, üçüncüsü Yahaziel, dördüncüsü Yekamam.
20Uzziel'in oğulları: İlk oğlu Mika, ikincisi Yişşiya.
21Merari'nin oğulları: Mahli, Muşi.
Mahli'nin oğulları: Elazar, Kiş.
22Elazar oğul sahibi olmadan öldü. Ama kızları vardı. Amcaları Kiş'in oğulları onlarla evlendi.
23Muşi'nin oğulları: Mahli, Eder, Yeremot. Toplam üç kişi.
24Boylarına göre Levioğulları bunlardı. Boy başlarının her biri kendi adıyla sayıldı. Yirmi ve daha yukarı yaştaki Levililer, RAB'bin Tapınağı'nın işlerinde görev aldılar. 25Çünkü Davut, “İsrail'in Tanrısı RAB halkını rahata kavuşturdu” demişti, “Yeruşalim'i de sonsuza dek kendine konut seçti. 26 Onun için Levililer'in RAB'bin Çadırı'nı ve tapınma hizmetinde kullanılan eşyaları taşımalarına artık gerek yok.” 27Davut'un son buyruğu uyarınca, yirmi ve daha yukarı yaştaki Levililer sayıldı.
28 Levililer'in görevi RAB'bin Tapınağı'nın hizmetinde Harunoğulları'na yardım etmekti: Avlulardan, odalardan, kutsal eşyaların arınmasından ve Tanrı'nın Tapınağı'ndaki öbür hizmetlerden sorumluydular. 29Adak ekmeklerinden, tahıl sunusu için kullanılan ince undan, mayasız ince ekmekten, sacda pişirilen yiyeceklerden ve zeytinyağıyla karıştırılan sunulardan, her tür hacim ve uzunluk ölçülerinden onlar sorumluydu. 30RAB'be şükretmek, övgüler sunmak üzere her sabah ve akşam tapınakta hazır bulunacaklardı. 31Şabat Günü, Yeni Ay Töreni ve öbür bayramlarda RAB'be yakmalık sunular sunulduğunda da hazır bulunacaklardı. RAB'bin önünde, kendileri için belirlenen ilkeler uyarınca uygun sayıda sürekli hizmet edeceklerdi.
32Böylece Levililer Buluşma Çadırı'na ve kutsal yere bakma, RAB'bin Tapınağı'nın hizmetinde kardeşleri Harunoğulları'na yardım etme görevini üstlendiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
22:1-29:30 Bu bölümlerde, Tarihler kitaplarının vurgulamayı amaçladığı konular bulunur:tapınağın yapımı için yapılan hazırlıklar, kâhinlerin ve Levililer’in belirlenip onaylanması ve krallığın devredilmesi. Davut ve Süleyman’ın krallığı, geleceği bildirilen Mesih’in krallığında görülecek teokratik yönetimin birer habercisi niteliğindedir. Davut’un tapınağın inşası için temin ettiklerinin miktarı “ölçülemez” olarak tanımlanmıştır (1Ta.22:16); sürgünden dönenler de tapınağı onarırken, Davut’un bu isteğini ve adanmışlığını örnek alacaklardı.
23:1-27:34 Kral Davut, hem tapınağın yapımında kullanılacak malzemelerin toplanmasını sağladı hem de tapınağın idaresi ile ibadet düzenini oluşturdu. Davut’un yaptığı bu düzenlemeler, sürgünden sonra Yeruşalim’e dönen İsrailliler’in eski düzeni yeniden oturtmaları için bir temel sağladı. Tarihler kitaplarının ana konularından biri olan (bkz. 1Ta.21:1-29 :30’a ait not) teokratik düzenle (Tanrı’nın buyruklarına uygun yönetilen krallıkla) ilgili ayrıntılar, kitabın yazıldığı dönemde büyük bir öneme sahipti; bu yüzden kitapta kutsallıkla ve dinle ilgili meselelere (23-26. bölümler), siyasal ve dünyevi olanlardan (27. bölüm) önce yer verilmişti.
23:1 oğlu Süleyman’ı İsrail Kralı yaptı Bkz. 1Ta.21:1-29 :30’a ait not.
23:2-5 Levililer, Tanrı’nın gazabına yol açan sayımdan hariç tutulmuşlardı (1Ta.21:6-7).
23:3 Otuz ve daha yukarı yaştaki Levililer Levililer ilk olarak RAB’bin buyruğu üzerine sayılmışlardı (Say.4:1-3). Bu sayımdan kısa süre sonra, Davut’un, Levililer için belirlenen yaş sınırının yirmiye indirilmesini buyurduğu anlaşılıyor (Say.23:24,Say.23:27). Musa’nın döneminde yaş sınırı yirmi beşe indirilmişti (bkz. Say.8:23-24; Say.8:24’e ait not).
23:6 Bkz. 6. bölüm; Çık.6:16-19; Say.3. bölüm. Bu liste, Çık.6:16-30 ve Çık.24:20-30’dakilerle uyumludur.
23:28-32 Bkz. 1Ta.9:28-34’e ait not. Levililer’in görevi kâhinlere yardımcı olmaktı.
23:30 sabah ve akşam Bkz. Çık.29:38-41; Say.28:3-8.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş