1. Tarihler 29

29
Tapınağın Yapımı için Verilen Armağanlar
1 Kral Davut bütün topluluğa şöyle dedi: “Tanrı'nın seçtiği oğlum Süleyman genç ve deneyimsizdir. İş büyüktür. Çünkü bu tapınak insan için değil, RAB Tanrı içindir. 2Tanrım'ın Tapınağı'na gereç sağlamak için var gücümle çalıştım. Altın eşyalar için altın, gümüş için gümüş, tunç için tunç, demir için demir, ahşap için ağaç sağladım. Ayrıca oniks, kakma taşlar, süs taşları, çeşitli renklerde değerli taşlar ve çok miktarda mermer sağladım. 3Bu kutsal tapınak için sağladıklarımın yanısıra, Tanrım'ın Tapınağı'na sevgim yüzünden, kişisel servetimden de altın ve gümüş de veriyorum: 4Üç bin talant[a] Ofir altını ve tapınağın duvarlarını kaplamak için yedi bin talant[b] kaliteli gümüş. 5Bunları altın, gümüş gerektiren işlerde ve sanatkârların el işçiliğinde kullanılmak üzere veriyorum. Kim bugün kendini RAB'be adamak istiyor?”
6Bunun üzerine boy başları, İsrail'in oymak önderleri, binbaşılar, yüzbaşılar ve saray yöneticileri gönülden armağanlar verdiler. 7Tanrı'nın Tapınağı'nın yapımı için beş bin talant[c], on bin darik[ç] altın, on bin talant[d] gümüş, on sekiz bin talant[e] tunç, yüz bin talant[g] demir bağışladılar. 8Değerli taşları olanlar, Gerşonlu Yehiel'in denetiminde, bunları RAB'bin Tapınağı'nın hazinesine verdi. 9Halk verdiği armağanlar için seviniyordu. Çünkü herkes RAB'be içtenlikle ve gönülden vermişti. Kral Davut da çok sevinçliydi.
Davut'un Övgüsü
10Davut bütün topluluğun gözü önünde RAB'bi övdü. Şöyle dedi:
“Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB,
Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun!
11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,
Zafer ve görkem senindir.
Gökte ve yerde olan her şey senindir.
Egemenlik senindir, ya RAB!
Sen her şeyden yücesin.
12Zenginlik ve onur senden gelir.
Her şeye egemensin.
Güç ve yetki senin elindedir.
Birini yükseltmek ve güçlendirmek
Senin elindedir.
13Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz,
Görkemli adını överiz.
14“Ama ben kimim, halkım kim ki, böyle gönülden armağanlar verebilelim? Her şey sendendir. Biz ancak senin elinden aldıklarımızı sana verdik. 15Senin önünde garibiz, yabancıyız atalarımız gibi. Yeryüzündeki günlerimiz bir gölge gibidir, kalıcı değildir. 16Ya RAB Tanrımız, kutsal adına bir tapınak yapmak için sağladığımız bu büyük servet senin elindendir, hepsi senindir. 17Yüreği sınadığını, doğruluktan hoşlandığını bilirim. Her şeyi içtenlikle, gönülden verdim. Şimdi burada olan halkının sana nasıl istekle bağışlar verdiğini sevinçle gördüm. 18Ya RAB, atalarımız İbrahim'in, İshak'ın, İsrail'in Tanrısı, bu isteği sonsuza dek halkının yüreğinde ve düşüncesinde tut, onların sana bağlı kalmalarını sağla. 19Oğlum Süleyman'a bütün buyruklarına, uyarılarına, kurallarına uymak, hazırlığını yaptığım tapınağı kurmak için istekli bir yürek ver.”
20Sonra Davut bütün topluluğa, “Tanrınız RAB'bi övün!” dedi. Böylece hepsi atalarının Tanrısı RAB'bi övdü; Tanrı'nın ve kralın önünde başlarını eğip yere kapandı.
Süleyman Kral Olarak Yağla Kutsanıyor
21Ertesi gün halk RAB'be kurbanlar kesip yakmalık sunular sundu: Bin boğa, bin koç, bin kuzunun yanısıra, bütün İsrailliler için dökmelik sunular ve birçok başka kurban. 22O gün İsrailliler büyük bir sevinçle RAB'bin önünde yiyip içtiler.
Bundan sonra Davut oğlu Süleyman'ı ikinci kez kral olarak onayladılar. Süleyman'ı RAB'bin önünde önder, Sadok'u da kâhin olarak meshettiler. 23 Böylece Süleyman babası Davut'un yerine RAB'bin tahtına oturdu. Başarılı oldu. Bütün İsrail halkı onun sözüne uydu. 24Yöneticilerin, güçlü kişilerin ve Davut'un oğullarının tümü Kral Süleyman'a bağlı kalacaklarına söz verdiler. 25RAB bütün İsrailliler'in gözünde Süleyman'ı çok yükseltti ve daha önce İsrail'de hiçbir kralın erişemediği bir krallık görkemiyle donattı.
Davut'un Ölümü
(1Kr.2:10-12)
26İşay oğlu Davut bütün İsrail'de krallık yaptı. 27 Yedi yıl Hevron'da, otuz üç yıl Yeruşalim'de olmak üzere toplam kırk yıl İsrail'de krallık yaptı. 28Güzel bir yaşlılık döneminde öldü. Zenginlik ve onur dolu günler yaşadı. Yerine oğlu Süleyman kral oldu.
29Kral Davut'un krallığı dönemindeki öteki olaylar, başından sonuna dek Bilici Samuel'in, Peygamber Natan'ın, Bilici Gad'ın tarihinde yazılıdır. 30Krallığı dönemindeki bütün ayrıntılar, ne denli güçlü olduğu, başından geçen olaylar, İsrail'de ve çevredeki ülkelerde olup bitenler bu tarihte yazılıdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
22:1-29:30 Bu bölümlerde, Tarihler kitaplarının vurgulamayı amaçladığı konular bulunur:tapınağın yapımı için yapılan hazırlıklar, kâhinlerin ve Levililer’in belirlenip onaylanması ve krallığın devredilmesi. Davut ve Süleyman’ın krallığı, geleceği bildirilen Mesih’in krallığında görülecek teokratik yönetimin birer habercisi niteliğindedir. Davut’un tapınağın inşası için temin ettiklerinin miktarı “ölçülemez” olarak tanımlanmıştır (1Ta.22:16); sürgünden dönenler de tapınağı onarırken, Davut’un bu isteğini ve adanmışlığını örnek alacaklardı.
28:1-29:30 1Kr.1-2. bölümlerle karşılaştırıldığında, Tarihler kitaplarında Davut’un krallığının sona erdiği ve Süleyman’ın tahta geçtiği sırada yaşanan olaylar aktarılırken, ihtiyarlamış Davut’un zayıflıklarından (1Kr.1:1-4), Adoniya’nın ve kralın oğullarının ayaklanmasından (1Kr.1:5-10), Süleyman’ın tahta çıkışını güvence altına almak için kurulan entrikadan (1Kr.1:11-31) veya Davut’un, oğlu Süleyman’a, kendisi öldükten sonra düşmanlarını cezalandırmasını buyurmasından (1Kr.2:1-9) hiç söz edilmez. İsrail oymaklarının bir bütün olduğu (1Kr.29:25), yöneticilerin ve halkın (1Kr.28:1-2; 1Kr.29:6-9,1Kr.29:21-25) karşılıklı desteğiyle sürdürülen, pürüzsüz ve barışçıl bir geçiş dönemi resmi çizilir. Oğlu Süleyman’ı kral olarak meshetmeye kendisi gidemediği için yerine başkalarını gönderen yatağa bağımlı bir Davut yerine (1Kr.1:32-35), törende bizzat hazır bulunan bir kral görülür (bkz. 1Ta.23:1 ve ilgili not).
29:1 seçtiği Bkz. 1Ta.28:5’e ait not. genç Bkz. 1Ta.22:5’e ait not.
29:2-9 Tapınağın yapımı için kişisel servetinden bağışta bulunan Davut, halkı da armağanlar vermeye çağırır. Musa da Buluşma Çadırı kurulacağı zaman böyle yapmıştı (Çık.25:1-8; Çık.35:4-9,Çık.35:20-29; bkz. 1Ta.28:12). Halkın her iki çağrıya da gönülden karşı lık vermesi, hem Buluşma Çadırı’na hem de tapınağa ne kadar saygı duyduklarını gösterir.
29:7 darik Darik, ilk defa I. Darius’un krallığı (İÖ 522-486) zamanında kullanılan (bkz. Ezr.8:27) ve adını da ondan alan İran madeni parasıdır. Metnin yazıldığı dönemde kullanılmaya başlanan bu para birimi, eski bir hazinenin değerini güncelleştirmek amacıyla kullanılır.
29:11-29 Davut duasında RAB’bin mutlak yetkisini ve insanın iyilik yaparken takındığı tutumun önemini vurgular. İnsanın tüm baş arıları ve sahip olduğu her şey RAB’bin sayesinde olduğu için onları RAB’be sunmak övünülecek bir şey değildir ; bu konuda övünülebilecek tek şey, kişinin bunları RAB’be gönüllü olarak, sevinçle sunması olabilir (bkz. 2Ko.9:7-9).
29:22 yiyip içtiler Bkz. 1Ta.12:38-40 ve ilgili not. ikinci kez Krş. 1Kr.1:32-36. Saul ve Davut da birden fazla meshedilmişlerdi (1Sa.10:1,1Sa.10:24; 1Sa.11:14-15; 1Sa.16:13; 2Sa.2:4 ; 2Sa.5:3).
29:24 bağlı kalacaklarına söz verdiler Krş. 1Kr.1:9,1Kr.1:19,1Kr.1:25. Bir kez daha, Davut ve Süleyman hakkında olumsuz bir açıklama yapmaktan kaçınıldığı görülür.
29:25 bütün İsrailliler’in Bkz. 1Ta.11:1,1Ta.11:10; 1Ta.12:38-40; ayrıca bkz. Giriş.
29:27 Bkz. 1Ta.3:1-9’a ait not.
29:28 zenginlik ve onur dolu “Yaptığının karşılığını alma” teması vurgulanıyor(bkz.Giriş;ayrıcakrş.Mez.128;Özd.3:2,Özd.3:4,Özd.3:9-10,Özd.3:16,Özd.3:22,Özd.3:33-35).
29:29 Bkz. Giriş.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş