1. Tarihler 28

28
Davut'un Tapınakla İlgili Tasarıları
1Davut İsrail'deki bütün yöneticilerin –oymak başlarının, kralın hizmetindeki birlik komutanlarının, binbaşıların, yüzbaşıların, kralla oğullarına ait servetten ve sürüden sorumlu kişilerin, saray görevlilerinin, bütün güçlü adamların ve yiğit savaşçıların– Yeruşalim'de toplanmasını buyurdu.
2 Kral Davut ayağa kalkıp onlara şöyle dedi: “Ey kardeşlerim ve halkım, beni dinleyin! RAB'bin Antlaşma Sandığı, Tanrımız'ın ayak basamağı için kalıcı bir yer yapmak istedim. Konutun yapımı için hazırlık yaptım. 3Ama Tanrı bana, ‘Adıma bir tapınak kurmayacaksın’ dedi, ‘Çünkü sen savaşçı birisin, kan döktün.’
4“İsrail'in Tanrısı RAB, sonsuza dek İsrail Kralı olmam için bütün ailem arasından beni seçti. Önder olarak Yahuda'yı, Yahuda oymağından da babamın ailesini seçti. Babamın oğulları arasından beni bütün İsrail'in kralı yapmayı uygun gördü. 5Bütün oğullarım arasından –RAB bana birçok oğul verdi– İsrail'de RAB'bin krallığının tahtına oturtmak için oğlum Süleyman'ı seçti. 6RAB bana şöyle dedi: ‘Tapınağımı ve avlularımı yapacak olan oğlun Süleyman'dır. Onu kendime oğul seçtim. Ben de ona baba olacağım. 7Bugün yaptığı gibi buyruklarıma, ilkelerime dikkatle uyarsa, krallığını sonsuza dek sürdüreceğim.’
8“Şimdi, Tanrımız'ın önünde, RAB'bin topluluğu olan bütün İsrail'in gözü önünde size sesleniyorum: Tanrınız RAB'bin bütün buyruklarına uymaya dikkat edin ki, bu verimli ülkeyi mülk edinip sonsuza dek çocuklarınıza miras olarak veresiniz.
9“Sen, ey oğlum Süleyman, babanın Tanrısı'nı tanı. Bütün yüreğinle ve istekle O'na kulluk et. Çünkü RAB her yüreği araştırır, her düşüncenin ardındaki amacı saptar. Eğer O'na yönelirsen, kendisini sana buldurur. Ama O'nu bırakırsan, seni sonsuza dek reddeder. 10Şimdi dinle! Tapınağı yapmak için RAB seni seçti. Yürekli ol, işe başla!”
11Davut tapınağa ait eyvanın, binaların –hazine odalarının, yukarıyla iç odaların ve Bağışlanma Kapağı'nın bulunduğu yerin– tasarılarını oğlu Süleyman'a verdi. 12Ruh aracılığıyla kendisine açıklanan bütün tasarıları verdi: RAB'bin Tapınağı'nın avlularıyla çevredeki bütün odaların, Tanrı'nın Tapınağı'nın hazinelerinin, adanmış armağanların konulacağı yerlerin ölçülerini verdi. 13Kâhinlerle Levililer'in bölüklerine ilişkin kuralları, RAB'bin Tapınağı'ndaki hizmet ve hizmette kullanılan bütün eşyalarla ilgili ilkeleri, 14değişik hizmetlerde kullanılan altın eşyalar için saptanan altın miktarını, değişik hizmetlerde kullanılan gümüş eşyalar için saptanan gümüş miktarını, 15altın kandilliklerle kandiller –her bir altın kandillikle kandil– için saptanan altını, her kandilliğin kullanış biçimine göre gümüş kandilliklerle kandiller için saptanan gümüşü, 16adak ekmeklerinin dizildiği masalar için belirlenen altını, gümüş masalar için gümüşü, 17büyük çatallar, çanaklar ve testiler için belirlenen saf altını, her altın tas için saptanan altını, her gümüş tas için saptanan gümüşü, 18buhur sunağı için saptanan saf altın miktarını bildirdi. Davut arabanın –RAB'bin Antlaşma Sandığı'na kanatlarını yayarak onu örten altın Keruvlar'ın– tasarısını da verdi. 19“Bütün bunlar RAB'bin eli üzerimde olduğu için bana bildirildi” dedi, “Ben de tasarının bütün ayrıntılarını yazılı olarak veriyorum.”
20Sonra oğlu Süleyman'a, “Güçlü ve yürekli ol!” dedi, “İşe giriş. Korkma, yılma. Çünkü benim Tanrım, RAB Tanrı seninledir. RAB'bin Tapınağı'nın bütün yapım işleri bitinceye dek seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacaktır. 21Tanrı'nın Tapınağı'nın yapım işleri için kâhinlerle Levililer'in bölükleri burada hazır bekliyor. Her tür yapım işinde usta ve istekli adamlar sana yardım edecek. Önderler de bütün halk da senin buyruklarını bekliyor.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
22:1-29:30 Bu bölümlerde, Tarihler kitaplarının vurgulamayı amaçladığı konular bulunur:tapınağın yapımı için yapılan hazırlıklar, kâhinlerin ve Levililer’in belirlenip onaylanması ve krallığın devredilmesi. Davut ve Süleyman’ın krallığı, geleceği bildirilen Mesih’in krallığında görülecek teokratik yönetimin birer habercisi niteliğindedir. Davut’un tapınağın inşası için temin ettiklerinin miktarı “ölçülemez” olarak tanımlanmıştır (1Ta.22:16); sürgünden dönenler de tapınağı onarırken, Davut’un bu isteğini ve adanmışlığını örnek alacaklardı.
28:1-29:30 1Kr.1-2. bölümlerle karşılaştırıldığında, Tarihler kitaplarında Davut’un krallığının sona erdiği ve Süleyman’ın tahta geçtiği sırada yaşanan olaylar aktarılırken, ihtiyarlamış Davut’un zayıflıklarından (1Kr.1:1-4), Adoniya’nın ve kralın oğullarının ayaklanmasından (1Kr.1:5-10), Süleyman’ın tahta çıkışını güvence altına almak için kurulan entrikadan (1Kr.1:11-31) veya Davut’un, oğlu Süleyman’a, kendisi öldükten sonra düşmanlarını cezalandırmasını buyurmasından (1Kr.2:1-9) hiç söz edilmez. İsrail oymaklarının bir bütün olduğu (1Kr.29:25), yöneticilerin ve halkın (1Kr.28:1-2; 1Kr.29:6-9,1Kr.29:21-25) karşılıklı desteğiyle sürdürülen, pürüzsüz ve barışçıl bir geçiş dönemi resmi çizilir. Oğlu Süleyman’ı kral olarak meshetmeye kendisi gidemediği için yerine başkalarını gönderen yatağa bağımlı bir Davut yerine (1Kr.1:32-35), törende bizzat hazır bulunan bir kral görülür (bkz. 1Ta.23:1 ve ilgili not).
28:1 Yeruşalim’e çağrılanların çoğu 27. bölümde adı geçen kiş ilerdir. Halka yapılan bu duyuru ( 1Ta.28:5), 22. bölümde Süleyman’ın tahta çıkacağının seçkin bir topluluğa (sadece önderler vardı, 1Ta.22:17-19; krş. 1Ta.22:2-19’a ait not) bildirilmesinin ardından gelir.
28:2 ayak basamağı Bkz. Mez.99:5; Mez.132:7’ye ait not.
28:3 sen savaşçı birisin, kan döktün Bkz. 1Ta.22:8-9’a ait not.
28:5 RAB’bin krallığının Bkz. 1Ta.17:14’e ait not. seçti Bkz. 1Ta.21:6,1Ta.21:10; 1Ta.29:1. Eski Antlaşma’da İbranice metinde kralın belirlenmesini ifade eden “seçmek” fiili, Davut’tan sonraki krallar arasında sadece Süleyman için kullanılır (bkz. Giriş).
28:6 kendime oğul Bkz. 1Ta.17:12-14 ve ilgili not; ayrıca bkz. 1Ta.22:10.
28:8-9 Bkz. Giriş.
28:12 Davut, bir kere daha Musa’ya benzetilir (bkz. 1Ta.17:1-15 ; 1Ta.22:2-19 ; 1Ta.29:2-9 ve ilgili notlar). RAB, Musa’ya Buluşma Çadırı’nın nasıl kurulacağını öğrettiği gibi (Çık. 25-30. bölümler), Davut’a da tapınağın nasıl inşa edileceğini öğretir (bkz. Giriş).
28:18 arabanın Bkz. Mez.18:10’a ait not.
28:20 Bkz. Giriş.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş