1. Tarihler 17:1-15

17
Tanrı'nın Davut'a Verdiği Söz
(2Sa.7:1-17)
1Davut sarayına yerleştikten sonra Peygamber Natan'a, “Bak, ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa RAB'bin Antlaşma Sandığı bir çadırın altında duruyor!” dedi.
2Natan, “Tasarladığın her şeyi yap, çünkü Tanrı seninledir” diye karşılık verdi.
3O gece Tanrı Natan'a şöyle seslendi: 4“Git, kulum Davut'a şöyle de: ‘RAB diyor ki, oturmam için bana tapınak yapmayacaksın. 5İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana tapınakta oturmadım. Bir çadırdan öbür çadıra, orada burada konaklayarak dolaştım. 6İsrailliler'le birlikte dolaştığım yerlerin herhangi birinde, halkımı gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine, neden bana sedir ağacından bir konut yapmadınız diye hiç sordum mu?’
7“Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin: ‘Her Şeye Egemen RAB diyor ki: Halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. 8Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. 9-10Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar, bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi, bir daha onlara baskı yapmasınlar. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. RAB'bin senin için bir soy yetiştirecek, bilesin.
11 “ ‘Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. 12Benim için tapınak kuracak olan odur. Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. 13 Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. 14Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım; tahtı sonsuza dek sürecektir.’ ”
15Böylece Natan bütün bu sözleri ve görümleri Davut'a aktardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
17:1-27 Bkz. 2Sa.7. bölüm ve ilgili notlar.
17:1-15 Bu ayetlerde, 2Sa.7:1,2Sa.7:11’de geçen, Davut’un düşmanlarından kurtulup rahata erdiği ifadesi bulunmaz. Bunun muhtemel nedenleri ; (1)Antlaşma Sandığı ve tapınakla ilgili konuların (2Sa.11:4-6,2Sa.11:12) devamlılığını bozmamak adına, Davut’un daha sonra girdiği büyük savaşlardan bir sonraki bölümde söz edilmeye başlanacak olmasıdır (18-20. bölümler). (2) Barış ve refah içinde yaşayan (2Sa.22:9) ve tapınağı inşa edecek olan (2Sa.22:10) Süleyman’ın tersine, Davut’un hayatı boyunca savaşmış biri olmasıdır (2Sa.22:6-8). Tarihler kitaplarında, Davut’un ancak hayatının son yıllarını rahat geçirdiği belirtilir (2Sa.22:18). (3) Halkı vaat edilen topraklara götürmek üzere yola çıkan Musa’nın görevini Yeş u’nun tamamlaması gibi, halkı düşmanlarından kurtarıp refaha kavuşturmak üzere seferler düzenleyen Davut’un hedefine ulaşması da oğlu Süleyman sayesinde olur (bkz. Giriş).
17:12-14 RAB’bin bildirdiği bu sözler Süleyman’a yönelik olmakla birlikte, nihai olarak Mesih’in gelişiyle gerçekleşecektir (bkz. Mar.1:11; Luk.1:32-33; İbr.1:5).
17:13 2Sa.7:14’te geçen “insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla” ifadelerinin burada yer almamasının nedeni, Tarihler kitaplarında Süleyman’ın, Mesih’i tasvir eden bir kral olarak gösterilmesinden ötürü böyle bir cezaya çarptırılmasının uygun düşmeyeceğinin düşünülmesi olabilir (bkz. Giriş).
17:14 2Sa.7:16’da geçen “soyun ve krallığın” ifadesi, Tarihler kitaplarının yazıldığı zaman sahip olunan bilgiye dayanılarak “tapınağımın ve krallığımın” şeklinde değiştirilmiştir (krş. 1Ta.28:5-6; 1Ta.29:23; 2Ta.1:11; 2Ta.9:8; 2Ta.13:4-8).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş