2. Tarihler 13:4-8

4Aviya Efrayim dağlık bölgesindeki Semarayim Dağı'na çıkıp şöyle seslendi: “Ey Yarovam ve bütün İsrailliler, beni dinleyin! 5İsrail'in Tanrısı RAB'bin bozulmaz bir antlaşmayla[a] İsrail Krallığı'nı sonsuza dek Davut'a ve soyuna verdiğini bilmiyor musunuz? 6Nevat oğlu Yarovam efendisi Davut oğlu Süleyman'a başkaldırdı. 7Bir takım işe yaramaz kötü kişiler çevresinde toplanıp Süleyman oğlu Rehavam'a baskı yaptılar. O sırada Rehavam onlara karşı koyamayacak kadar genç ve deneyimsizdi.
8“Şimdi de siz Davut soyunun elindeki RAB'bin Krallığı'na karşı gelmeyi tasarlıyorsunuz. Büyük bir ordusunuz. Üstelik Yarovam'ın ilahlarınız olsun diye yaptırdığı altın buzağılar da yanınızda.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
13:1-14:1 Bkz. 1Kr.15:1-8. Tarihler ile Krallar kitaplarının üslubu arasındaki fark,Aviya hakkındaki değerlendirmede göze çarpar. Krallar kitabında Aviya olumsuz yönleri nedeniyle birlikte ele alınırken (1Kr.15:3), 1. Tarihler Kitabı’nda olabildiğince olumlu yanlarıyla kendisinden söz edilir.
13:4 Semarayim Dağı’na Semarayim Kenti, Benyamin bölgesinde bulunuyordu (Yşu.18:22); savaş tahminen Benyamin ile İsrail’in ortak sınırında gerçekleşmişti.
13:5 Bkz. 2Ta.7:17-18; 1Ta.17:13-14. bozulmaz bir antlaşmayla İbranice’den birebir çevirisi: “tuz antlaşmasıyla”.
13:7 işe yaramaz kötü kişiler Bkz. Yas.13:13’e ait not. genç ve deneyimsizdi Krş. 1Ta.22:5; 1Ta.29:1. Rehavam, krallık bölündüğü zaman kırk bir yaşındaydı (1Ta.12:13).
13:8 RAB’bin Krallığı’na Davut soyu, Tanrı’nın egemenliğini temsil ediyordu (bkz. 2Ta.9:8 ve ilgili not; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Tanrı’nın Egemenliği, s.1383).

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş