2. Tarihler 14

14
1Aviya ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde gömüldü, yerine oğlu Asa kral oldu. Ülke Asa'nın yönetimi altında on yıl barış içinde yaşadı.
Asa'nın Yahuda Krallığı
(1Kr.15:9-12)
2Asa Tanrısı RAB'bin gözünde iyi ve doğru olanı yaptı. 3Yabancı ilahların sunaklarını, puta tapılan yerleri kaldırdı. Dikili taşları parçaladı, Aşera putlarını devirdi. 4Yahudalılar'dan atalarının Tanrısı RAB'be yönelmelerini, O'nun yasasına ve buyruklarına uymalarını istedi. 5Yahuda'nın bütün kentlerinden puta tapılan yerlerle buhur sunaklarını kaldırdı. Ülke onun yönetimi altında barış içinde yaşadı. 6Ülke barış içinde olduğu için Asa Yahuda'daki bazı kentleri surlarla çevirdi. O yıllarda kimse ona karşı savaş açmadı. Çünkü RAB ona esenlik vermişti.
7Asa Yahudalılar'a, “Bu kentleri onaralım” dedi, “Onları surlarla kuşatıp kulelerle, kapılarla, sürgülerle güçlendirelim. Ülke hâlâ bizim elimizde, çünkü Tanrımız RAB'be yöneldik, O da bizi her yandan esenlikle kuşattı.”
Böylece yapım işlerini başarıyla bitirdiler.
8Asa'nın Yahudalılar'la Benyaminliler'den oluşan bir ordusu vardı. Yahudalılar büyük kalkan ve mızraklarla donanmış üç yüz bin kişiydi. Benyaminliler ise küçük kalkan ve yay taşıyan iki yüz seksen bin kişiydi. Bunların hepsi yiğit savaşçılardı.
9Kûşlu Zerah binlerce asker ve üç yüz savaş arabasıyla Mareşa'ya ilerledi. 10Asa ona karşı durmak için yola çıktı. İki ordu Mareşa yakınlarında Sefata Vadisi'nde savaş düzeni aldı.
11Asa, Tanrısı RAB'be, “Ya RAB, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek senden başka kimse yoktur” diye yakardı, “Ey Tanrımız RAB, bize yardım et, çünkü sana güveniyoruz. Senin adınla bu kalabalığa karşı çıktık. Ya RAB, sen bizim Tanrımız'sın. İnsanlar sana karşı zafer kazanmasın.”
12RAB Kûşlular'ı Asa'yla Yahudalılar'ın önünde bozguna uğrattı. Kûşlular kaçmaya başladı. 13Asa ordusuyla onları Gerar'a kadar kovaladı. Kûşlular'dan kurtulan olmadı. RAB'bin ve ordusunun önünde kırıldılar. Yahudalılar çok miktarda mal yağmalayıp götürdüler. 14Gerar'ın çevresindeki bütün köyleri yerle bir ettiler. Çünkü RAB'bin dehşeti onları sarmıştı. Bu köylerde çok mal olduğundan onları yağmaladılar. 15Çobanların çadırlarına da saldırdılar. Çok sayıda davar ve deveyi alıp Yeruşalim'e döndüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
13:1-14:1 Bkz. 1Kr.15:1-8. Tarihler ile Krallar kitaplarının üslubu arasındaki fark,Aviya hakkındaki değerlendirmede göze çarpar. Krallar kitabında Aviya olumsuz yönleri nedeniyle birlikte ele alınırken (1Kr.15:3), 1. Tarihler Kitabı’nda olabildiğince olumlu yanlarıyla kendisinden söz edilir.
14:1 on yıl barış Asa’nın doğru yönetimi sayesinde RAB ülkeyi bu şekilde kutsar.
14:2-16:14 Asa’nın krallık dönemi (İÖ 910-869; bkz. 1Kr.15:9-24 ve ilgili notlar). Bir kere daha Tarihler kitaplarında ele alınan “yaptığının karşılığını alma” ilkesi işlenir. Bu kısımdaAsa’nın krallığı iki döneme ayrılır (bkz. 2Ta.12:2’ye ait not). İlk otuz beş yıl RAB’bin yolunda yürüyen KralAsa, halkının güven içinde yaşamasını sağlayabilmiş, antlaşmaya bağlılığını yenileyerek onları refah ve barış içinde yaşatmıştır (2Ta.14:1-15:19). Ancak sonradan bu durum değişmeye başlar ; RAB’be güvenmek yerine başka bir ulusla ittifak yaparak kendisinin ve halkının aniden cezalandırılmasına neden olur (2Ta.16:1-14).
14:3 Dikili taşlar Bkz. 1Kr.14:23’e ait not.
14:5 puta tapılan yerlerle buhur sunaklarını 1Kr.15:14’teAsa’nın puta tapılan yerleri kaldırmadığı belirtilir, ancak hemen ardından (1Kr.11:17), krallığının ilk yıllarında puta tapılan yerleri kaldırma girişiminde bulunan Asa’nın tüm çabalarının, putperestliğin son derece dirençli olması sonucunda başarısızlığa uğradığından da söz edilir. Yehoşafat’ın krallık döneminde de buna benzer bir durum yaşanmıştır (1Kr.17:6; 1Kr.20:33; krş. Yas.12:2-3).
14:7 her yandan esenlikle Bkz. 2Ta.20:30’a ait not.
14:9 Zerah Muhtemelen Firavun I. Osorkon’un hizmetindeki Mısır ordusunun komutanıydı. Bu saldırı, Şişak’ın otuz yıl önce kazandığı zafer (2Ta.12:1-12) örnek alınarak başlatılmıştı, ancak bu kez elde ettikleri sonuç farklı oldu.
14:10 Mareşa Burada söz edilen yolu güvenlik altına almak için Kral Rehavam tarafından güçlendirilmişti (2Ta.11:8). Sefata Vadisi’nde Yahuda Krallığı ve Yeruşalim’in tepelerine giden yola açılan vadi.
14:13 Gerar’a Bkz. Yar.20:1’e ait not. yağmalayıp Bu malların çoğu (2Ta.14:14) tapınak hazinesine bağışlanırdı (2Ta.15:18; bkz. 1Ta.11:1-20 :8’e ait not).
14:14 RAB’bin dehşeti Bkz. 1Ta.14:17’ye ait not.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş