2. Tarihler 23:2

2Yahuda'yı dolaşarak bütün kentlerden Levililer'le İsrail[a] boy başlarını topladılar. Yeruşalim'e dönen
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
23:1-24:27 Bkz. 2Kr.11:4-12:21 ve ilgili notlar. Bu metinde Yoaş’ın krallığı (İÖ 835-796) üç kısımda ele alınır: (1) Tahtın Davut’un soyuyla sürmesinin sağlanması (23. bölüm); (2) Yoaş’ın Kâhin Yehoyada ile birlikte sürdürdüğü iyi yönetim (2Kr.24:1-16); (3) Yoaş’ın tek başına sürdürdüğü kötü yönetim (2Kr.24:17-27). Son ayetlerde “yaptığının karşılığını alma” teması vurgulanır (bkz. 1. Tarihler: Giriş).
23:1-21 Bu ayetlerde Tarihler kitaplarının üç temel üslubu göze çarpar: (1) Krallar metninde aynı olaylardan söz edilirken ordunun ayaklanmadaki rolü daha fazla vurgulanırken, burada tapınak görevlilerine ve yaptıklarına daha çok yer verilir (2Ta.23:2,2Ta.23:6,2Ta.23:8, 13,18-19). (2) Ayaklanmanın yaygın halk desteği gördüğünü göstermek amacıyla “bütün halk” ve “topluluk” ifadeleriyle geniş kitlelerin varlığı vurgulanır (2Ta.23:3,2Ta.23:5-6,2Ta.23:8,2Ta.23:10,2Ta.23:16-17). (3) Tapınağa ve çevresine sadece yetkili kişilerin girmesini güvence altına almak amacıyla yapılan bazı uygulamalara yer verilerek, tapınak çevresinin kutsallığına gösterilen önem ifade edilir (2Ta.23:5-6,2Ta.23:19).
23:2 İsrail Yahuda (bkz. 2Ta.11:1-36 :23’e ait not). Levililer’le İsrail boy başlarını Bir yandan tapınak görevlilerinin önemi öne çıkarılırken, diğer yandanAtalya’ya karşı yapılan ayaklanmanın bulduğu geniş halk desteği vurgulanıyor.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş