2. Tarihler 23

23
Atalya'ya Karşı Ayaklanma
(2Kr.11:4-16)
1Yedinci yıl gücünü gösteren Yehoyada yüzbaşı olan Yeroham oğlu Azarya, Yehohanan oğlu İsmail, Ovet oğlu Azarya, Adaya oğlu Maaseya, Zikri oğlu Elişafat'la bir antlaşma yaptı. 2Yahuda'yı dolaşarak bütün kentlerden Levililer'le İsrail[a] boy başlarını topladılar. Yeruşalim'e dönen 3 topluluk Tanrı'nın Tapınağı'nda kralla bir antlaşma yaptı. Yehoyada onlara şöyle dedi: “Davut'un soyuna ilişkin RAB'bin verdiği söz uyarınca, kralın oğlu kral olacak. 4Siz şunları yapacaksınız: Şabat Günü göreve giden kâhinlerle Levililer'in üçte biri kapılarda nöbet tutacak, 5üçte biri sarayda, üçte biri de Temel Kapısı'nda duracak. Bütün halk RAB'bin Tapınağı'nın avlularında toplanacak. 6Kâhinlerle görevli Levililer'in dışında RAB'bin Tapınağı'na kimse girmesin. Onlar kutsal oldukları için girebilirler. Halk da RAB'bin buyruğunu yerine getirmeye özen gösterecek. 7Levililer yalın kılıç kralın çevresini saracaklar. Tapınağa yaklaşan olursa öldürün. Kral nereye giderse, ona eşlik edin.”
8Levililer'le Yahudalılar Kâhin Yehoyada'nın buyruklarını tam tamına uyguladılar. Şabat Günü göreve gidenlerle görevi biten adamlarını aldılar. Çünkü Kâhin Yehoyada bölüklere izin vermemişti. 9Kâhin Yehoyada Tanrı'nın Tapınağı'ndaki Kral Davut'tan kalan mızrakları ve büyük küçük kalkanları yüzbaşılara dağıttı. 10Kralı korumak için sunağın ve tapınağın çevresine tapınağın güneyinden kuzeyine kadar bütün silahlı adamları yerleştirdi. 11Yehoyada'yla oğulları kralın oğlu Yoaş'ı dışarı çıkarıp başına taç koydular. Tanrı'nın Yasası'nı da ona verip krallığını ilan ettiler. Onu meshederek, “Yaşasın kral!” diye bağırdılar.
12Atalya koşuşan, kralı öven halkın çıkardığı gürültüyü duyunca, RAB'bin Tapınağı'nda toplananların yanına gitti. 13Baktı, kral tapınağın girişinde sütunun yanında duruyor; yüzbaşılar, borazan çalanlar çevresine toplanmış. Ülke halkı sevinç içindeydi, borazanlar çalınıyor, ezgiciler çalgılarıyla övgüleri yönetiyordu. Atalya giysilerini yırtarak, “Hainlik! Hainlik!” diye bağırdı.
14Kâhin Yehoyada yüzbaşıları çağırarak, “O kadını aradan çıkarın. Ardından kim giderse kılıçtan geçirin” diye buyruk verdi. Çünkü, “Onu RAB'bin Tapınağı'nda öldürmeyin” demişti. 15Atalya yakalandı ve sarayın At Kapısı'na varır varmaz öldürüldü.
Kâhin Yehoyada'nın Yaptığı Yenilikler
(2Kr.11:17-20)
16Yehoyada RAB'bin halkı olmaları için kendisiyle halk ve kral arasında bir antlaşma yaptı. 17Bütün halk gidip Baal'ın tapınağını yıktı. Sunaklarını, putlarını parçaladılar; Baal'ın Kâhini Mattan'ı da sunakların önünde öldürdüler.
18Yehoyada Levili kâhinleri RAB'bin Tapınağı'ndaki işin başına getirdi. Onları Davut tarafından atanmış oldukları görevleri yerine getirmek, Musa'nın Yasası'nda yazılanlar uyarınca RAB'be yakmalık sunular sunmak ve Davut'un koyduğu düzene göre sevinçle ezgiler okumakla görevlendirdi. 19Ayrıca dinsel açıdan herhangi bir nedenle kirli birinin içeri girmemesi için RAB'bin Tapınağı'nın kapılarına da nöbetçiler yerleştirdi. 20Sonra yüzbaşıları, soyluları, halkın yöneticilerini ve ülke halkını yanına alarak kralı RAB'bin Tapınağı'ndan getirdi. Yukarı Kapı'dan geçip saraya girerek kralı tahta oturttular. 21Ülke halkı sevinç içindeydi, ancak kent suskundu. Çünkü Atalya kılıçla öldürülmüştü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
23:1-24:27 Bkz. 2Kr.11:4-12:21 ve ilgili notlar. Bu metinde Yoaş’ın krallığı (İÖ 835-796) üç kısımda ele alınır: (1) Tahtın Davut’un soyuyla sürmesinin sağlanması (23. bölüm); (2) Yoaş’ın Kâhin Yehoyada ile birlikte sürdürdüğü iyi yönetim (2Kr.24:1-16); (3) Yoaş’ın tek başına sürdürdüğü kötü yönetim (2Kr.24:17-27). Son ayetlerde “yaptığının karşılığını alma” teması vurgulanır (bkz. 1. Tarihler: Giriş).
23:1-21 Bu ayetlerde Tarihler kitaplarının üç temel üslubu göze çarpar: (1) Krallar metninde aynı olaylardan söz edilirken ordunun ayaklanmadaki rolü daha fazla vurgulanırken, burada tapınak görevlilerine ve yaptıklarına daha çok yer verilir (2Ta.23:2,2Ta.23:6,2Ta.23:8, 13,18-19). (2) Ayaklanmanın yaygın halk desteği gördüğünü göstermek amacıyla “bütün halk” ve “topluluk” ifadeleriyle geniş kitlelerin varlığı vurgulanır (2Ta.23:3,2Ta.23:5-6,2Ta.23:8,2Ta.23:10,2Ta.23:16-17). (3) Tapınağa ve çevresine sadece yetkili kişilerin girmesini güvence altına almak amacıyla yapılan bazı uygulamalara yer verilerek, tapınak çevresinin kutsallığına gösterilen önem ifade edilir (2Ta.23:5-6,2Ta.23:19).
23:1 Azarya... Elişafat’la 2. Krallar Kitabı’nda adları geçmeyen yüzbaşıların adlarına burada yer verilir, ancak paralı kraliyet korumaları olan Karyalılar’dan söz edilmez (bkz. 2Kr.11:4’e ait not; krş. 2Ta.23:20; 2Kr.11:19). Bunun nedeni, sadece yetkili kişilerin tapınak çevresinde bulunması gerektiğinden dolayı yetkili olmayanlardan söz edilmemesinin daha uygun görülmesi olabilir.
23:2 İsrail Yahuda (bkz. 2Ta.11:1-36 :23’e ait not). Levililer’le İsrail boy başlarını Bir yandan tapınak görevlilerinin önemi öne çıkarılırken, diğer yandanAtalya’ya karşı yapılan ayaklanmanın bulduğu geniş halk desteği vurgulanıyor.
23:11 Tanrı’nın Yasası’nı Bkz. Yas.17:18-20.
23:20 Bkz. 2Ta.23:1’e ait not.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş