2. Tarihler 28

28
Ahaz'ın Yahuda Krallığı
(2Kr.16:1-20)
1Ahaz yirmi yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de on altı yıl krallık yaptı. RAB'bin gözünde doğru olanı yapan atası Davut gibi davranmadı. 2İsrail krallarının yollarını izledi; Baallar'a tapmak için dökme putlar bile yaptırdı. 3Ben-Hinnom Vadisi'nde buhur yaktı. RAB'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğullarını ateşte kurban etti. 4Puta tapılan yerlerde, tepelerde, bol yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktı.
5 İşte bu nedenle Tanrısı RAB Ahaz'ı Aram Kralı'nın eline teslim etti. Aramlılar onu bozguna uğrattılar, halkından birçoğunu tutsak alıp Şam'a götürdüler.
Ayrıca onu ağır bir yenilgiye uğratan İsrail Kralı'nın eline de teslim edildi. 6Remalya oğlu İsrail Kralı Pekah, Yahuda'da bir günde yüz yirmi bin yiğit askeri öldürttü. Çünkü Yahuda halkı atalarının Tanrısı RAB'be sırt çevirmişti. 7Efrayimli yiğit Zikri, kralın oğlu Maaseya'yı, saray sorumlusu Azrikam'ı ve kraldan sonra ikinci adam olan Elkana'yı öldürdü.
8İsrailliler kardeşleri olan Yahudalılar'dan iki yüz bin kadınla çocuğu tutsak aldı. Bu arada çok miktarda malı da yağmalayıp Samiriye'ye taşıdılar. 9Orada RAB'bin Odet adında bir peygamberi vardı. Odet Samiriye'ye dönmekte olan ordunun karşısına çıkıp şöyle dedi: “Atalarınızın Tanrısı RAB, Yahuda halkına öfkelendiği için onları elinize teslim etti. Ama siz göklere erişen bir öfkeyle onları öldürdünüz. 10Şimdi de Yahuda ve Yeruşalim halkını kendinize kadın ve erkek köleler yapmayı düşünüyorsunuz. Tanrınız RAB'be karşı siz hiç suç işlemediniz mi? 11Şimdi beni dinleyin! Kardeşlerinizden aldığınız tutsakları geri gönderin, çünkü RAB'bin kızgın öfkesi üzerinizdedir.”
12Efrayim halkının önderlerinden Yehohanan oğlu Azarya, Meşillemot oğlu Berekya, Şallum oğlu Yehizkiya ve Hadlay oğlu Amasa savaştan dönenlerin karşısına çıkarak, 13“Tutsakları buraya getirmeyin, yoksa RAB'be karşı suç işlemiş olacağız” dediler, “Suçlarımızı, günahlarımızı çoğaltmak mı istiyorsunuz? Şimdiden yeterince suçumuz var zaten. RAB'bin kızgın öfkesi İsrail halkının üzerindedir.”
14Bunun üzerine savaşçılar tutsaklarla yağmalanan malları önderlerin ve topluluğun önüne bıraktılar. 15Görevlendirilen belirli kişiler tutsakları aldılar, yağmalanmış giysilerle aralarındaki çıplakların hepsini giydirdiler. Onlara giysi, çarık, yiyecek, içecek sağladılar. Yaralarına zeytinyağı sürdüler. Yürüyemeyecek durumda olanları eşeklere bindirdiler. Onları hurma kenti Eriha'ya, kardeşlerine geri götürdükten sonra Samiriye'ye döndüler.
16O sırada Kral Ahaz yardım istemek için Asur Kralı'na haber gönderdi. 17Edomlular yine Yahuda'ya saldırmış, onları yenip tutsak almışlardı. 18Filistliler ise Şefela bölgesiyle Yahuda'nın Negev bölgesindeki kentlere akınlar düzenleyip Beytşemeş, Ayalon, Gederot ile Soko, Timna, Gimzo ve çevre köylerini ele geçirerek buralara yerleşmişlerdi. 19RAB İsrail[a] Kralı Ahaz yüzünden Yahuda halkını bu ezik duruma düşürmüştü. Çünkü Ahaz Yahuda'yı günaha özendirmiş ve RAB'be ihanet etmişti. 20Asur Kralı Tiglat-Pileser Ahaz'a geldi, ama yardım edeceğine onu sıkıntıya düşürdü. 21Ahaz RAB'bin Tapınağı'ndan, saraydan ve önderlerden aldıklarını Asur Kralı'na armağan ettiyse de ona yaranamadı.
22İşte Ahaz denen bu kral, sıkıntılı günlerinde RAB'be ihanetini artırdı. 23Daha önce kendisini bozguna uğratan Şam ilahlarına kurbanlar sundu. “Madem ilahları Aram krallarına yardım etti, onlara kurban sunayım da bana da yardım etsinler” diye düşünüyordu. Ne var ki, bu ilahlar onun da, bütün İsrail halkının da yıkımına neden oldu. 24Ahaz Tanrı'nın Tapınağı'ndaki eşyaları toplayıp parçaladı. RAB'bin Tapınağı'nın kapılarını kapatıp Yeruşalim'in her köşesinde sunaklar yaptırdı. 25Başka ilahlara buhur yakmak için Yahuda'nın her kentinde tapınma yerleri yaparak atalarının Tanrısı RAB'bi öfkelendirdi.
26Ahaz'ın yaptığı öbür işler ve bütün uygulamaları, başından sonuna dek, Yahuda ve İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. 27 Ahaz ölüp atalarına kavuşunca, onu İsrail krallarının mezarlığına gömeceklerine Yeruşalim Kenti'nde gömdüler. Yerine oğlu Hizkiya kral oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
28:1-27 Bkz. 2Kr.16:1-20’ye ait notlar.Ahaz’ın krallık dönemi, Tarihler kitaplarında olumlu şekilde anılmayan tek dönemdir. Ahaz’ın döneminde de RAB’bin antlaşmasına aykırı davranışların sürdüğünü belirtmek amacıyla, Aviya’nın kuzeydeki krallığın hatalarını açıkladığı konuşmasından (13. bölüm) birebir ifadeler yer alır.Aviya’nın övünerek sözünü ettiği Yahuda Krallığı’nın antlaşmaya bağlılığı,Ahaz’ın döneminde tamamen bozulmuştur.
28:1 on altı yıl Yotam’la birlikte krallık yaptığı yıllar (İÖ 735-732) hariç, İÖ 732-715 yılları.
28:2 dökme putlar Krş. 2Ta.13:8.
28:3 Ben-Hinnom Vadisi’nde Bkz. 2Ta.33:6; ayrıca bkz. Neh.11:30; Yer.7:31’e ait notlar. Yoşiya, burada söz edilen puta tapma törenlerine son verir (2Kr.23:10). oğullarını ateşte kurban etti Bkz. Lev.20:1-5; Yer.7:31-32. 2Kr.16:3’te tek bir oğuldan söz edilir. Bazı uzmanlar, Ahaz’ın kötülüğünün boyutlarının vurgulanması için burada çoğul bir ifade kullanıldığını öne sürer.
28:5 Krş. 2Ta.13:16-17. RAB... eline teslim etti Tarihler kitaplarının “yaptığının karşılığını alma” temasına göre, savaşta yenilgiye uğramak itaatsizliğin bir sonucudur (bkz. 2Ta.20:30’a ait not). İsrail Kralı’nın eline de teslim edildi 2Kr.16:5-6 ve Yşa.7. bölümde, Resin (Aram Kralı) ve Pekah’ın Yahuda Krallığı’na karşı ortak hareket ettikleri belirtilir. Burada ya bunlar ayrı olarak ele alınmakta ya daAram ile İsrail’in ittifakının farklı iki döneminden söz edilmektedir.
28:6 Pekah İÖ 752-732 yıllarında kuzeydeki krallığı yönetmiştir (bkz. 2Kr.15:27-31). RAB’be sırt çevirmişti Bkz. 2Ta.13:11.
28:9-15 O dönemde savaş tutsaklarına kötü davranılırdı (örn. çıplak bırakılır, dudaklarına veya burunlarına halka takılırdı). Bu yüzden buradaki davranışlar dikkate değerdir (krş. Luk.10:25-37). 13. bölümde güneyli oymakların tutsaklara karşı daha adil bir davranış sergilediği görülürken, burada kuzeydekilerin adil davrandıkları görülür.
28:17-18 Edomlular... Yahuda’ya saldırmış... Filistliler... akınlar düzenleyip Yabancılarla ittifaka girmesi (2Ta.28:16), Ahaz’ın daha çok yenilgiye uğramasına yol açar (bkz. 2Ta.16:2-9’a ait not).
28:19,27 İsrail Yahuda (bkz. 2Ta.11:1-36 :23’e ait not).
28:20 Tiglat-Pileser İÖ 745-727 yıllarında yönetimde olan, büyük fetihlerle ülkeninAkdeniz’deki sınırlarını bir hayli genişleten Asur kralı (bkz. 1Ta.5:26). yardım edeceğine onu sıkıntıya düşürdü 2Kr.16:9’da da belirtildiği gibi, III. Tiglat-PileserAhaz’ın isteğini olumlu karşılayarak Şam’ı ele geçirecek ve ardından halkı sürüp Resin’i öldürecek, bu şekilde Yahuda Krallığı geçici olarak rahatlayacaktır. Ancak Yahuda bir süre sonra Asur’a haraç vermek zorunda kalacaktır.
28:22-23 Bkz. 2Kr.16:10-16.
28:24-25 Krş. 2Ta.13:11; 2Kr.16:17-18.Ahaz’ın krallığı döneminde, güneydeki krallık kuzey krallığınınkine benzer bir tutum içine girmiştir (bkz. 2Ta.28:1-27’ye ait not).
28:27 İsrail krallarının mezarlığına gömeceklerine Yaptığı kötülükler yüzünden ölümünden sonra bu onurdan yoksun bırakılmış üçüncü kraldır (bkz. 2Ta.21:20; 2Ta.24:25; krş. 2Ta.26:23; 2Ta.33:20).

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş