2. Tarihler 11

11
Şemaya'nın Peygamberliği
(1Kr.12:21-24)
1Rehavam Yeruşalim'e varınca, İsrailliler'le savaşıp onları yeniden egemenliği altına almak amacıyla Yahuda ve Benyamin oymaklarından yüz seksen bin seçkin savaşçı topladı.
2Bu arada RAB, Tanrı adamı Şemaya'ya şöyle seslendi: 3“Süleyman oğlu Yahuda Kralı Rehavam'a, Yahuda ve Benyamin bölgesinde yaşayan bütün İsrailliler'e şunu söyle: 4‘RAB diyor ki, İsrailli kardeşlerinize saldırmayın, onlarla savaşmayın. Herkes evine dönsün! Çünkü bu olayı ben düzenledim.’ ” RAB'bin bu sözlerini duyan halk Yarovam'a karşı savaşmaktan vazgeçti.
Rehavam Yahuda'yı Güçlendiriyor
5Rehavam Yeruşalim'de yaşadı ve savunma amacıyla Yahuda'daki şu kentleri onardı: 6Beytlehem, Etam, Tekoa, 7Beytsur, Soko, Adullam, 8Gat, Mareşa, Zif, 9Adorayim, Lakiş, Azeka, 10Sora, Ayalon, Hevron. Bunlar Yahuda ve Benyamin bölgesinde surlu kentlerdi. 11Rehavam bu kentlerin surlarını güçlendirerek buralara komutanlar atadı; yiyecek, zeytinyağı, şarap depoladı. 12Her kent için kalkanlar, mızraklar sağladı. Kentleri iyice güçlendirdi. Böylece Yahuda ve Benyamin bölgeleri onun denetimi altında kaldı.
13İsrail'in her bölgesinden kâhinlerle Levililer Rehavam'dan yana geçtiler. 14Levililer otlaklarını, mallarını bırakıp Yahuda ve Yeruşalim'e gelmişlerdi. Çünkü Yarovam'la oğulları onları RAB'bin kâhinliğinden uzaklaştırmıştı. 15 Yarovam tapınma yerleri ve yaptırdığı teke ve buzağı biçimindeki putlar için kâhinler atamıştı. 16İsrail'in her oymağından RAB'be, İsrail'in Tanrısı'na yönelmeye yürekten kararlı olanlar ise, atalarının Tanrısı RAB'be kurban sunmak için kâhinlerle Levililer'in ardından Yeruşalim'e geldiler. 17Üç yıl Davut'la Süleyman'ın izinde yürüyen bu kişiler, Süleyman oğlu Rehavam'ı destekleyerek Yahuda Krallığı'nı güçlendirdiler.
Rehavam'ın Ailesi
18Rehavam Davut oğlu Yerimot'un kızı Mahalat'la evlendi. Mahalat'ın annesi Avihayil, İşay oğlu Eliav'ın kızıydı. 19Mahalat Rehavam'a şu oğulları doğurdu: Yeuş, Şemarya, Zaham. 20Rehavam Mahalat'tan sonra Avşalom'un kızı Maaka ile evlendi. Maaka ona Aviya'yı, Attay'ı, Ziza'yı, Şelomit'i doğurdu. 21Rehavam Avşalom'un kızı Maaka'yı öbür eşleriyle cariyelerinin hepsinden daha çok severdi. Rehavam'ın on sekiz karısı, altmış cariyesi vardı. Bunlardan yirmi sekiz erkek, altmış kız çocuğu oldu.
22Rehavam Maaka'dan doğan Aviya'yı kral yapmak amacıyla onu kardeşleri arasında önder ve tahta geçecek aday atadı. 23Bilgece davranarak oğullarının bazılarını Yahuda ve Benyamin topraklarına, surlu kentlere dağıttı. Onlara bol yiyecek sağladı ve birçok kadınla evlendirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
11:1-23 Rehavam’ın hayatının Tarihler kitabındaki anlatımı, kitapta özellikle ele alınan “yaptığının karşılığını alma” ilkesine iyi bir örnektir (bkz. 1. Tarihler: Giriş). Tanrı’nın buyruğuna uyulmasının (2Ta.11:1-4) karşılığında ödüllendirilme konusu işlenir. 12. bölümde ise bu durumun tam tersi gözlenir: İtaatsizlik yargıya ve cezaya yol açar.
11:2 Şemaya’ya Tarihler kitaplarında, peygamberlerin (görevlerinin gerektirdiği üzere) kralın vicdanına seslendiği, onun Tanrı’ya ve antlaşmasına bağlı kalmasını sağlamaya gayret gösterdiği anlatılır; Yahuda krallarının çoğunun peygamberlerden öğüt aldığından söz edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş).
11:3 bütün İsrailliler’e 1Kr.12:23’teki ifade, burada “bütün İsrailliler’in birlik içinde olması” temasına uygun olarak düzenlenmiştir (bkz. 1. Tarihler: Giriş).
11:4 ben düzenledim Bkz. 2Ta.10:15.
11:5-10 Kral Rehavam’ın doğu, batı ve güney sınırında bulunan bu kentleri güçlendirirken, kuzey sınırında önlem almaması, Mısır’dan bir askeri saldırı gelmesinin muhtemel olduğunu kabul ettiğini, ayrıca krallıkların tekrar birleşmesi umudu olduğunu gösterir.
11:13-17 Bkz. “yaptığının karşılığını alma” teması, 1. Tarihler: Giriş; 1Kr.12:26-33.
11:14 otlaklarını, mallarını Bkz. 1Ta.6:54-81; Lev.25:32-34; Say.35:1-5; ayrıca bkz. 1. Tarihler: Giriş.
11:15 teke ve buzağı biçimindeki putlar 1. Krallar Kitabı’nda sadece altın buzağılardan söz edilir.
11:17 Üç yıl Bkz. 2Ta.12:2’ye ait not. Davut’la Süleyman’ın izinde Bkz. 1Kr.11:1-13. Tarihler kitaplarının üslubuna uygun olarak, bir kere daha Kral Süleyman’ın hataları göz ardı edilir (krş. 2Ta.8:1-2’ye ait not).
11:18-22 Tarihsel bir sıra gözetmeksizin Rehavam’ın krallığı dönemindeki olayların bir özeti aktarılır. Rehavam’ın ailesinin geniş olduğunun burada vurgulanmasının nedeni, Tanrı’nın Rehavam’ı itaati karşılığında kutsadığının gösterilmek istenmesidir (bkz. 2Ta.13:21; ayrıca bkz. 2Ta.21:2 ve 1Ta.25:5’e ait notlar). Böylelikle bir kere daha Tarihler kitaplarında ele alınan ilkelerden birine değinilmiş olur (bkz. 2Ta.11:1-23’e ait not).
11:23 oğullarının bazılarını... dağıttı Saraydaki oğullarının (Avş alom ve Adoniya) tahtı ele geçirme girişimleri dolayısıyla Davut’un yaşadığı zorlukların yaşanmasını istemeyen Rehavam, kendisinden sonra, en sevdiği eşinden olan ilk oğlu Aviya’nın tahta geçişini kesinleştirmek için öbür oğullarını uzak kentlere gönderir.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş