1. Krallar 11:1-13

11
Süleyman Tanrı'dan Uzaklaşıyor
1 Kral Süleyman firavunun kızının yanısıra Moavlı, Ammonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli birçok yabancı kadın sevdi. 2 Bu kadınlar RAB'bin İsrail halkına, “Ne siz onların arasına girin, ne de onlar sizin aranıza girsinler; çünkü onlar kesinlikle sizi kendi ilahlarının ardınca yürümek üzere saptıracaklardır” dediği uluslardandı. Buna karşın, Süleyman onlara sevgiyle bağlandı. 3Süleyman'ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi vardı. Karıları onu yolundan saptırdılar. 4Süleyman yaşlandıkça, karıları onu başka ilahların ardınca yürümek üzere saptırdılar. Böylece Süleyman bütün yüreğini Tanrısı RAB'be adayan babası Davut gibi yaşamadı. 5Saydalılar'ın tanrıçası Aştoret'e ve Ammonlular'ın iğrenç ilahı Molek'e taptı. 6Böylece RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı, RAB'bin yolunda yürüyen babası Davut gibi tam anlamıyla RAB'bi izlemedi. 7Yeruşalim'in doğusundaki tepede Moavlılar'ın iğrenç ilahı Kemoş'a ve Ammonlular'ın iğrenç ilahı Molek'e tapmak için bir yer yaptırdı. 8İlahlarına buhur yakıp kurban kesen bütün yabancı karıları için de aynı şeyleri yaptı.
9-10İsrail'in Tanrısı RAB, kendisine iki kez görünüp, “Başka ilahlara tapma!” demesine karşın, Süleyman RAB'bin yolundan saptı ve O'nun buyruğuna uymadı. Bu yüzden RAB Süleyman'a öfkelenerek, 11“Seninle yaptığım antlaşmaya ve kurallarıma bilerek uymadığın için krallığı elinden alacağım ve görevlilerinden birine vereceğim” dedi, 12“Ancak baban Davut'un hatırı için, bunu senin yaşadığın sürede değil, oğlun kral olduktan sonra yapacağım. 13Ama oğlunun elinden bütün krallığı almayacağım. Kulum Davut'un ve kendi seçtiğim Yeruşalim'in hatırı için oğluna bir oymak bırakacağım.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1 Moavlı, Ammonlu Lut’un soyu (Yar.19:36-38). Edomlu Esav’ın soyu (Yar.36:1). birçok yabancı kadın sevdi Süleyman, bir kral olarak, evliliklerini doğu sınırındaki krallıklarla uluslararası ticari ve askeri ilişkileri sağlamlaştırmak amacıyla yapmıştı. Oysa bu durumda, hem Yas.17:17’de belirtilen kurala hem de İsrailliler’in aralarında yaşadıkları putperest halklardan eş alması yasağına karşı gelmiş oluyordu (bkz. Çık.34:16; Yas.7:1-3; Yşu.23:12-13; Ezr.9:2; Ezr.10:2-3; Neh.13:23-27).
11:4 bütün yüreğini Tanrısı RAB’be adayan Davut birçok kadınla evlenmişti ama asla putperestliğe yönelmemişti.
11:5 Aştoret’e Özellikle Sur ve Sayda’da tapınılan aşk ve verimlilik ilahesi. Molek’e Bu ilah adına zaman zaman çocuk da kurban edilirdi (bkz. 2Kr.16:3; 2Kr.17:17; 2Kr.21:6; Lev.18:21; Lev.20:2-5; Hak.10:6).
11:6 babası Davut gibi Bkz. 1Kr.11:4’ e ait not.
11:7 Kemoş’a Moavlılar’ın bu ilahı için özellikle çocuk kurban edilirdi (2Kr.3:27).
11:11 antlaşmaya... uymadığın Bkz. Çık.20:2-5. Kral Süleyman, bu günahlarıyla Tanrı ile halkı arasındaki antlaşmaya dayalı ilişkiye ciddi biçimde zarar vermiş oldu (bkz. 1Kr.8:59’a ait not).
11:12 baban Davut’un hatırı için RAB, Davut’la yaptığı antlaşmaya sadıktır (bkz. 1Kr.11:34; 1Kr.15:4; 2Kr.8:19; 2Kr.19:34; krş. 2Sa.7:11-16). Davut, Krallar ve Tarihler kitaplarında sonraki bütün krallar için örnek olarak gösterilir.
11:13 kendi seçtiğim Yeruşalim’in hatırı için Bkz. 2Sa.7:13.Artık Yeruşalim’de Davut’un oğlu tarafından yapılmış (Antlaşma Sandığı’nın yer aldığı) gerçek bir tapınak bulunduğu için, Yeruş alim’in ve Davut’un Hanedanlığı’nın geleceği birlikte anılır olmuştur (bkz. 2Kr.19:34; 2Kr.21:7-8; Mez.132). bir oymak Yahuda oymağı (bkz. 1Kr.12:20).

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş