2. Tarihler 8

8
Süleyman'ın Öbür Etkinlikleri
(1Kr.9:10-28)
1Süleyman RAB'bin Tapınağı'yla kendi sarayını yirmi yılda bitirdi. 2Sonra Hiram'ın kendisine verdiği kentleri onarıp İsrailliler'in buralara yerleşmesini sağladı. 3Ardından Hamat-Sova üzerine yürüyerek orayı ele geçirdi. 4Çölde Tadmor Kenti'ni onardı. Hama yöresinde yaptırdığı bütün ambarlı kentlerin yapımını bitirdi. 5Yukarı ve Aşağı Beythoron'u yeniden kurup çevrelerini surlarla, sürgülü kapılarla sağlamlaştırdı. 6Baalat'ı ve yönetimindeki bütün ambarlı kentleri, savaş arabalarıyla atların bulunduğu kentleri de onarıp güçlendirdi. Böylece Yeruşalim'de, Lübnan'da, yönetimi altındaki bütün topraklarda her istediğini yaptırmış oldu.
7İsrail halkından olmayan Hititler, Amorlular, Perizliler, Hivliler ve Yevuslular'dan artakalanlara gelince, 8Süleyman İsrail halkının yok etmediği bu insanların soyundan gelip ülkede kalanları angaryaya koştu. Bu durum bugün de sürüyor. 9Ancak İsrail halkından hiç kimseye kölelik yaptırmadı. Onlar savaşçı, birlik komutanı, savaş arabalarıyla atlıların komutanı olarak görev yaptılar. 10Kral Süleyman adına halkı denetleyen iki yüz elli görevli de İsrail halkındandı.
11Süleyman, “Karım İsrail Kralı Davut'un sarayında kalmamalı. Çünkü RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın girdiği yerler kutsaldır” diyerek firavunun kızını Davut Kenti'nden kendisi için yaptırdığı saraya getirtti.
12Tapınağın eyvanının önünde, yaptırdığı sunakta RAB'be yakmalık sunular sundu. 13 Şabat Günü, Yeni Ay, yılın üç bayramı –Mayasız Ekmek, Haftalar ve Çardak bayramları– için Musa'nın buyurduğu sunuları günü gününe sundu. 14Babası Davut'un koyduğu kural uyarınca, kâhin bölüklerine ayrı ayrı görevler verdi. Levililer'i Tanrı'yı övme ve her günün gerektirdiği işlerde kâhinlere yardım etme görevine atadı. Kapı nöbetçilerini de bölüklerine göre değişik kapılarda görevlendirdi. Çünkü Tanrı adamı Davut böyle buyurmuştu. 15Bunlar, hazine odalarına ilişkin konular dahil, hiçbir konuda kralın kâhinlerle Levililer'e verdiği buyruklardan ayrılmadılar.
16RAB'bin Tapınağı'nın temelinin atıldığı günden bitimine dek Süleyman'ın yapmak istediği her iş yerine getirildi. Böylece RAB'bin Tapınağı'nın yapımı tamamlanmış oldu.
17Bundan sonra Süleyman Esyon-Gever'e, Edom kıyısındaki Eylat'a gitti. 18Hiram ona denizi bilen gemiciler ve kendi görevlileri aracılığıyla gemiler gönderdi. Kral Süleyman'ın adamlarıyla birlikte Ofir'e giden bu gemiciler, dört yüz elli talant[a] altın getirdiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
1:1-9:31 Süleyman’ın krallık döneminin anlatıldığı bu kısımda en çok tapınağın yapımından söz edilir (2-7. bölümler). RAB Süleyman’a bilgelik armağanını özellikle bu iş için vermiştir.
8:1-18 Bkz. 1Kr.9:10-18’e ait notlar. 13-16. ayetlerde, Tarihler kitaplarının temalarından olan, geçmişin devamlılığı ve Davut’un Musa’yla bağlantısı vurgulanmaktadır (bkz. 1. Tarihler: Giriş).
8:1-2 1Kr.9:10-14’te Süleyman’ın bu kentleri Sur Kralı Hiram’a, muhtemelen Hiram’dan alınan borçların kapatılacağına dair bir çeşit teminat olarak vermek istediği, ama Hiram’ın bunu kabul etmediği belirtilir (bkz. 1Kr.9:11’e ait not; ayrıca bkz. 1Kr.5:1’e ait not). Tarihler kitaplarında kralların hatalarına yer verilmediğinden dolayı burada bu olaydan söz edilmez; yalnızca Hiram’ın kentleri geri vermesi ve ardından kentlerin onarılması anlatılır.
8:3-4 Bu ayetlerde, Krallar kitaplarında anlatılmamış, kuzeye doğru bir askeri harekattan söz edilir. Daha önce Kral Davut da kuzeydeki Sova’ya sefer düzenlemişti (2Sa.8:3-12; 2Sa.10:6-8; 1Ta.18:3-9; 1Ta.19:6; krş. 1Kr.11:23-24).
8:5 İki Beythoron da, kuzeyden Yeruşalim’e giden stratejik yolun üzerinde bulunuyordu.
8:7 İsrail halkından olmayan Bkz. 2Ta.2:17; 1Ta.22:2; 1Kr.9:21.
8:8 bugün de Bkz. 2Ta.5:9’a ait not.
8:11 kutsaldır Bkz. 1Kr.9:24. Antlaşma Sandığı, RAB’bin halkıyla buluştuğu yer olduğu için bulunduğu yeri kutsal kılıyordu (bkz. Çık.25:10-22).
8:12-16 Tarihler kitaplarının genel üslubu doğrultusunda, Süleyman’ın sunduğu sunular ve tapınak için yaptıkları ayrıntılarıyla anlatılır. 1Kr.9:25’te sadece üç büyük bayramda sunulan sunulardan söz edilirken, burada Kutsal Yasa’ya tam uygunluğu göz önüne alınarak Şabat Günü ve Yeni Ay sunuları da eklenir (Lev.23:1-37; Say.28-29. bölümler).
8:17-18 Bkz. 1Kr.9:26-28’e ait notlar. İsrail Kralı Süleyman ile Sur Kralı Hiram’ın işbirliği, bu iki ülkenin Akdeniz’den Arap Yarımadası’nın güneyine kadar uzanan kârlı ticaret güzergahına hâkim olmalarını sağladı (bkz. 2Kr.5:21-31’e ait not).
8:17 Esyon Gever’e... Eylat’a Bkz. Yas.2:8’e ait not.
8:18 Hiram ona... gemiler gönderdi Muhtemelen Fenike’de yapılıp karadan parçalar halinde taşındıktan sonra Esyon Gever limanında bir araya getirilmişlerdir (bkz. 2Ta.9:21).

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş