2. Tarihler 22

22
Ahazya'nın Yahuda Krallığı
(2Kr.8:25-29; 9:21-28)
1Yeruşalim halkı Yehoram'ın en küçük oğlu Ahazya'yı babasının yerine kral yaptı. Çünkü Araplar'la ordugaha gelen akıncılar büyük kardeşlerinin hepsini öldürmüştü. Dolayısıyla Yehoram oğlu Ahazya Yahuda Kralı oldu.
2Ahazya yirmi iki[a] yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de bir yıl krallık yaptı. Annesi Omri'nin torunu Atalya'ydı.
3Ahazya da Ahav ailesinin yollarını izledi. Annesi onu kötülüğe itiyordu. 4Ahav ailesi gibi RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. Çünkü babasının ölümünden beri Ahav ailesi onu yıkıma götürecek öğütler veriyordu. 5Ahazya onların öğütlerine uyarak, Aram Kralı Hazael'le savaşmak üzere İsrail Kralı Ahav oğlu Yoram'la birlikte Ramot-Gilat'a gitti. Aramlılar Yoram'ı yaraladılar. 6 Yoram Ramot-Gilat'ta Aram Kralı Hazael'le savaşırken aldığı yaraların iyileşmesi için Yizreel'e döndü. Yahuda Kralı Yehoram oğlu Ahazya da yaralanan Ahav oğlu Yoram'ı görmek için Yizreel'e gitti.
7Yoram'ı ziyaret eden Ahazya'yı Tanrı yıkıma uğrattı. Ahazya oraya varınca, Yoram'la birlikte Nimşi oğlu Yehu'yu karşılamaya gitti; RAB Yehu'yu Ahav soyunu ortadan kaldırmak için meshetmişti. 8Yehu, Ahav soyunu cezalandırırken, Ahazya'ya hizmet eden Yahuda önderleriyle Ahazya'nın yeğenlerini bulup hepsini öldürdü. 9Sonra Ahazya'yı aramaya koyuldu. Onu Samiriye'de gizlenirken yakalayıp Yehu'ya getirdiler, sonra öldürdüler. Ahazya'yı, “Bütün yüreğiyle RAB'be yönelen Yehoşafat'ın torunudur” diyerek gömdüler. Böylece Ahazya'nın soyunda krallığı yönetebilecek güçte kimse kalmadı.
Atalya Yönetime El Koyuyor
(2Kr.11:1-3)
10Ahazya'nın annesi Atalya, oğlunun öldürüldüğünü duyunca, Yahuda'da kral soyunun bütün bireylerini yok etmeye çalıştı. 11Ne var ki, Kral Yehoram'ın kızı Yehoşavat, Ahazya oğlu Yoaş'ı kralın öldürülmek istenen öteki oğullarının arasından alıp kaçırdı ve dadısıyla birlikte yatak odasına gizledi. Yehoşavat Kral Yehoram'ın kızı, Kâhin Yehoyada'nın karısı, Ahazya'nın da üvey kızkardeşiydi. Öldürülmesin diye çocuğu Atalya'dan gizledi. 12Atalya ülkeyi yönetirken, çocuk altı yıl boyunca Tanrı'nın Tapınağı'nda onların yanında gizlendi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
22:1-9 Ahazya’nın krallık dönemiyle ilgili olaylar burada, 2Kr.8:24-9:29’da anlatılanlardan (muhtemelen 2. Krallar Kitabı, Yehu’nun ayaklanmasına ve Omri Hanedanlığı’nın çöküşüne daha çok yer verdiğinden dolayı) çok daha kısadır (bkz. 2Kr.8:26; ayrıca bkz. 1Kr.16:21-28). Burada da Tarihler kitaplarına özgü olan “yaptığının karşılığını alma” teması işlenir: Başka bir ülkeyle ittifaka giren kötü karakterliAhazya’nın krallığı sadece bir yıl sürer (ayrıca bkz. 1. Tarihler: Giriş).
22:1 büyük kardeşlerinin hepsini öldürmüştü Tarihler kitaplarının “yaptığının karşılığını alma” teması bir kere daha göze çarpar (bkz. 1. Tarihler: Giriş):Bütün kardeşlerini öldüren Yehoram (2Ta.21:4,2Ta.21:13,2Ta.21:16-17), kendi oğullarının ölümünü seyretmek zorunda kalmıştır.
22:2 yirmi iki 2Kr.8:26’da, bazı Septuaginta elyazmalarında ve Peşitta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “kırk iki” diye geçer. Masoretik metinde verilen bilgiden, Ahazya’nın, babasından daha büyük olduğu sonucu çıkartılır (2Kr.21:20). bir yıl İÖ 841.
22:3-4 Omri Hanedanlığı’nın (İsrail, yani kuzeydeki krallıktan) Yahuda Krallığı (güneydeki krallık) üzerinde bıraktığı büyük etki, Atalya’nın (Omri’nin torunu) sahip olduğu güçten ve kuzey krallığından gelen danışmanların varlığından anlaşılabilir (bkz. 2Ta.18:29’a ait not). Kuzeydeki krallığın güneydeki krallığı siyasal ve dinsel yönden bu şekilde etkilemesi dikkat çekicidir.
22:5 savaşmak üzere... Yoram’la birlikte... gitti Daha önce buna benzer bir eylemden ötürü Yehoşafat paylanmıştı (bkz. 2Ta.19:2 ve ilgili not). Hazael’le Elişa ona RAB’bin onu kral olarak seçtiğini bildirdikten sonra bunun gerçekleşmesini beklemeden tahtı ele geçirmek için efendisini öldürmüştü (2Kr.8:13-15; krş. 1Kr.19:15-16 ve ilgili not). Ramot-Gilat’a İsrail ile Aram arasında Şeria Irmağı’nın doğu yakasındaki bölgede yer alır. Yehoşafat, yaklaşık on yıl önce Ahav’la beraber bu bölgede, Ahav’ın ölümüyle sonuçlanan bir savaşa katılmıştı (18. bölüm; 1Kr.22. bölüm).
22:6 Yizreel’e döndü Anlaşılan Yoram, Ramot-Gilat’ı bir daha ele geçirmiş ve kenti Yehu’ya bırakmıştı (2Kr.8:28-9:28).
22:7 Ahazya’yı Tanrı yıkıma uğrattı Krş. 2Kr.8:28-9:28. 2. Krallar Kitabı’nda Omri Hanedanlığı’nın Tanrı’nın cezalandırması sonucunda çöktüğü (1Kr.21:20-29; 2Kr.9:24-10:17), burada, Ahazya’nın öldürülmesinin de bu cezanın bir parçası olduğu belirtilir.
22:9 Ahazya’nın ölümüyle ilgili anlatım 2. Krallar’dakinden kısmen farklıdır (krş. 2Kr.9:21-27; 2Kr.10:12-14; bkz. 2Ta.22:7’ye ait not); olayların kesin sırasının ve geçtiği yerlerin belirlenmesinin zorluğunun yanı sıra Tarihler kitabında yer alan ayrıntılar, Krallar kitabının tamamlayıcısı niteliğindedir.
22:10-12 Atalya, Yahuda Krallığı’nın tarihinde Davut Hanedanlığı’nın devamlılığını bozan tek kişidir ve Yahuda’yı kendi adına yöneten tek kraliçedir (İÖ 841-835). Kocası Yehoram gibi (2Ta.21:4) o da kral soyunu yok etmeyi hedeflemiştir. Bu girişimi, Davut Hanedanlığı’nın devamını ve dolayısıyla RAB’bin Davut’a verdiği vaadi tehlikeye sokacak ölçüye varır, ancak RAB verdiği vaadi yerine getirecek güçtedir.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş