1. Tarihler 4:1-23

4
Yahuda'nın Soyu
1Yahuda oğulları: Peres, Hesron, Karmi, Hur, Şoval. 2Şoval oğlu Reaya Yahat'ın babasıydı. Yahat Ahumay'ın ve Lahat'ın babasıydı. Soralı boylar bunlardı.
3Etam'ın oğulları[a]: Yizreel, Yişma, Yidbaş. Kızkardeşlerinin adı Haselelponi'dir. 4Penuel Gedor'un babasıydı. Ezer Huşa'nın babasıydı. Bunlar Beytlehem'in kurucusu ve Efrat'ın ilk oğlu Hur'un torunlarıydı.
5Tekoa'nın kurucusu Aşhur'un Helah ve Naara adında iki karısı vardı.
6Naara ona Ahuzzam, Hefer, Temeni ve Haahaştari'yi doğurdu. Bunlar Naara'nın oğullarıydı.
7Helah'ın oğulları: Seret, Yishar, Etnan 8ve Anuv'la Hassoveva'nın babası Kos. Kos Harum oğlu Aharhel boylarının atasıydı.
9Yabes[b] kardeşlerinden daha saygın biriydi. Annesi, “Onu acı çekerek doğurdum” diyerek adını Yabes koymuştu. 10Yabes, İsrail'in Tanrısı'na, “Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!” diye yakardı, “Elin üzerimde olsun, beni kötülükten koru. Öyle ki, acı çekmeyeyim.” Tanrı onun yakarışını duydu.
11Şuha'nın kardeşi Keluv, Eşton'un babası Mehir'in babasıydı. 12Eşton Beytrafa'nın, Paseah'ın ve İr-Nahaş'ın kurucusu Tehinna'nın babasıydı. Bunlar Rekalılar'dır.
13-14Kenaz'ın oğulları: Otniel, Seraya.
Otniel'in oğulları: Hatat ve Meonotay. Meonotay Ofra'nın babasıydı. Seraya Ge-Haraşim'in kurucusu Yoav'ın babasıydı. Bunlar el işlerinde becerikli kişilerdi.
15Yefunne oğlu Kalev'in oğulları: İru, Ela, Naam.
Ela'nın oğlu: Kenaz.
16Yehallelel'in oğulları: Zif, Zifa, Tirya, Asarel.
17Ezra'nın oğulları: Yeter, Meret, Efer, Yalon. Meret'in karılarından biri Miryam'ı, Şamma'yı ve Eştemoa'nın kurucusu Yişbah'ı doğurdu. 18Bunlar Meret'in evlendiği firavunun kızı Bitya'nın doğurduğu çocuklardır. Meret'in Yahudalı karısı, Gedor'un kurucusu Yeret'i, Soko'nun kurucusu Hever'i, Zanoah'ın kurucusu Yekutiel'i doğurdu.
19Hodiya Naham'ın kızkardeşiyle evlendi. Ondan doğan oğulları Keila'da yaşayan Garm ve Eştemoa'da yaşayan Maaka boylarının atasıydı.
20Şimon'un oğulları: Amnon, Rinna, Ben-Hanan, Tilon.
Yişi'nin torunları: Zohet ve Ben-Zohet.
21Yahuda oğlu Sela'nın oğulları: Leka'nın kurucusu Er, Mareşa'nın kurucusu Lada, Beytaşbea'da ince keten işinde çalışanların boyları, 22Yokim, Kozevalılar, Moavlı kadınlarla evlenen Yoaş'la Saraf ve Yaşuvi-Lehem. Bu kayıtlar eskidir. 23Netayim ve Gedera'da oturur, çömlekçilik yapar ve kral için çalışırlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
4:1-23 Bu liste, çeşitli notlardan oluşan rastgele bir kayıt gibi görünse de, belirli bir düzene sahiptir. Yahuda’nın soyu, atadan torunlara ve ardından torunlardan ataya doğru sıralanır (Şela, 1Ta.2:3; Peres, 1Ta.2:4-8 ; Hesron, 1Ta.2:9-3:24 ; Peres, 1Ta.4:1-20 ; Şela, 1Ta.4:21-23). Bu düzen, Hesron ile Davut soyunun temel konu olduğunu gösterir (bkz. 1Ta.1:10-3 :24’e ait not). Yahuda’nın en uzun yaşayan oğlu Şela, Yahuda soyu ile ilgili kayıtların çerçevesini oluşturur.
4:2 Reaya Haroe adının farklı bir söylenişidir (1Ta.2:52).
4:3 oğulları Septuaginta’da ve Vulgata’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “kurucusu”, yani “atası” olarak geçer.
4:4,43 İsrailliler ileAmalekliler arasında uzun zamandır süregiden düşmanlık bir kere daha su yüzüne çıkmıştır (krş. Çık.17:8-16; Yas.25:17-19; 1Sa.15. bölüm).
4:5-8 kurucusu Bkz. 1Ta.2:24’ e ait not.
4:9-10 Soy listelerinin kısa tarihsel notlarla süslenmesine, Kutsal Kitap’ta yer alan başka soy listelerinde de rastlanır (Yar.4:19-24; Yar.10:8-12).
4:9 Yabes Bu ad, İbranice’de anlamı ‘acı’ olan sözcüğün kökünden gelir.
4:13 Otniel İsrail’de görev yapan ilk hâkim (Yşu.15:17; Hak.1:13; Hak.3:9-11).
4:16-20 Soy listesinin bu kısmı sürgün öncesi döneme aittir. Adı geçen bazı yerler sürgün sonrasında artık Yahuda İli’ne dâhil olmayan yerlerdir (örn. Zif ve Eştemoa).
4:17-18 Meret, firavun kızıyla evlendiğine göre oldukça tanınan, nüfuzlu biri olmalıdır. Mısırlılar, İsrailliler’e Yusuf zamanından beri itibar göstermekteydi.
4:21,23 İsrail boyları, ait oldukları bölgeyle özdeşleştirilmelerinin yanı sıra, görevleri ve zanaatlarıyla da birbirlerinden ayrılıyorlardı (keten işi, 1Ta.4:21; çömlekçilik, 1Ta.4:23; kraliyet hizmeti, 1Ta.4:23; yazmanlık, 1Ta.2:55).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş