1. Tarihler 22:9

9Ama barışsever bir oğlun olacak. Onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Adı Süleyman[a] olacak. Onun döneminde İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
22:1-29:30 Bu bölümlerde, Tarihler kitaplarının vurgulamayı amaçladığı konular bulunur:tapınağın yapımı için yapılan hazırlıklar, kâhinlerin ve Levililer’in belirlenip onaylanması ve krallığın devredilmesi. Davut ve Süleyman’ın krallığı, geleceği bildirilen Mesih’in krallığında görülecek teokratik yönetimin birer habercisi niteliğindedir. Davut’un tapınağın inşası için temin ettiklerinin miktarı “ölçülemez” olarak tanımlanmıştır (1Ta.22:16); sürgünden dönenler de tapınağı onarırken, Davut’un bu isteğini ve adanmışlığını örnek alacaklardı.
22:2-19 Davut’un görevi Süleyman’a devretmesi, tıpkı Musa’nın görevi Yeşu’ya devretmesi gibi (bkz. Giriş), iki yönlü gerçekleştirilir: (1) Davut ve bazı önderlerin hazır bulunduğu özel bir toplantı düzenlenir (1Ta.21:17-19) ve (2) halka bir bildiri ile açıklanır (28. bölüm).
22:8-9 Bkz. 1Ta.17:1’e ait not. 1Kr.5:3’te Süleyman, babası Davut’un bitmek bilmeyen savaşlar yüzünden tapınağı yaptıramadığını söyler. Ancak sebep, Davut’un savaşlardan ötürü zaman bulamaması değil, kan dökerek dinsel açıdan kirlenmiş olmasıdır.Ayrıca RAB, Davut’a ve Süleyman’a farklı görevler vermiştir; Davut’un kurduğu hanedanlık Süleyman ile sürecek, Süleyman da adının anlamına uygun olarak (bkz. 1Ta.22:9’a ait not), refaha kavuşmuş, savaşsız geçen bir dönemde krallık edip tapınağı kuracaktır.
22:9 Süleyman Bu ad, İbranice’de ‘barış’, ‘esenlik’ anlamına gelen sözcükle aynı kökten gelir.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş