1. Krallar 8:1-11

8
Antlaşma Sandığı'nın Tapınağa Getirilmesi
(2Ta.5:2-6:2)
1 Kral Süleyman RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı Davut Kenti olan Siyon'dan getirmek üzere İsrail halkının ileri gelenleriyle bütün oymak ve boy başlarını Yeruşalim'e çağırdı. 2Hepsi yedinci ay olan Etanim ayındaki bayramda Kral Süleyman'ın önünde toplandı. 3İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanınca, bazı kâhinler Antlaşma Sandığı'nı yerden kaldırdılar. 4Sandığı, Buluşma Çadırı'nı ve çadırdaki bütün kutsal eşyaları kâhinlerle Levililer tapınağa taşıdılar. 5Kral Süleyman ve bütün İsrail topluluğu Antlaşma Sandığı'nın önünde sayısız davar ve sığır kurban etti.
6Kâhinler RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı tapınağın iç odasına, En Kutsal Yer'e taşıyıp Keruvlar'ın kanatlarının altına yerleştirdiler. 7Keruvlar'ın kanatları sandığın konduğu yerin üstüne kadar uzanıyor ve sandığı da, sırıklarını da örtüyordu. 8Sırıklar öyle uzundu ki, uçları iç odanın önündeki Kutsal Yer'den görünüyordu. Ancak dışarıdan görünmüyordu. Bunlar hâlâ oradadır. 9 Sandığın içinde Musa'nın Horev Dağı'nda koyduğu iki taş levhadan başka bir şey yoktu. Bunlar Mısır'dan çıkışlarında RAB'bin İsrailliler'le yaptığı antlaşmanın taş levhalarıydı.
10 Kâhinler Kutsal Yer'den çıkınca, RAB'bin Tapınağı'nı bir bulut doldurdu. 11Bu bulut yüzünden kâhinler görevlerini sürdüremediler. Çünkü RAB'bin görkemi tapınağı doldurmuştu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1 Bkz. sandığın Yeruşalim’e getirilişi, 2Sa.6. bölüm ve ilgili notlar.
8:2 yedinci ay olan Etanim ayındaki bayramda Çardak Bayramı’nda. Süleyman, tapınağı RAB’be Çardak Bayramı’nda adamak istediği için, tapınağın yapımının bitiminden itibaren on bir ay beklemiştir (Lev.23:34; Yas.16:13-15). Çardak Bayramı, İsrail halkının Tanrı’nın bereketiyle toplanan hasattan ötürü O’na şükrettiği bir bayramdı; ayrıca Tanrı’nın, İsrail halkı çöldeyken onları gözetmiş olması ve sonunda vaat edilmiş topraklara ulaştırıp gönence kavuşturması kutlanırdı.Anlaşılan Süleyman’ın gözünde bu tapınak Tanrı’nın verdiği en değerli armağandı.
8:4 Buluşma Çadırı’nı Givon’daydı (bkz. 1Kr.3:4 ve 1Sa.7:1’e ait notlar; ayrıca bkz. 2Ta.5:4-5).
8:8 uçları... görünüyordu Taşıma sırıkları her zaman sandığın altın halkalarına takılı dururdu (Çık.25:15). Bunlar hâlâ oradadır Krallar kitaplarının sürgün döneminde yazıldığı bilindiğine göre, bu kısım doğrudan tarihsel bir kaynaktan alıntılanmıştır (bkz. Giriş; ayrıca bkz. 2Ta.5:9).
8:10 RAB’bin Tapınağı’nı bir bulut doldurdu Krş. Çık.40:33-35; Hez.10:3-5,Hez.10:18-19; Hez.43:4-5.

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş