2. Krallar 14:25

25 İsrail'in Tanrısı RAB'bin, kulu Gat-Heferli Amittay oğlu Yunus Peygamber aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Yarovam Levo-Hamat'tan Arava Gölü'ne[a] kadar İsrail topraklarını yeniden ele geçirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
14:25 Yunus Peygamber Burada Yunus’tan söz edilmesi, hem onun yaşadığı tarih hakkında fikir sahibi olunmasını sağlar hem de hizmetinin sadece Ninovalılar’a yönelik olmadığını gösterir (bkz. Yun.1:1-2). Gat-Heferli Gat-Hefer, Nasıra’nın kuzeydoğusunda, Zevulun oymağına ait bölgede bulunuyordu (bkz. Yşu.19:13). Levo-Hamat’tan II. Yarovam, İsrail Krallığı’nı Hazael ve Ben-Hadat’ın baskısından kurtarmıştı (bkz. 2Kr.10:32; 2Kr.12:17; 2Kr.13:3,2Kr.13:22,2Kr.13:25). Ayrıca babası Yehoaş’ın başlattığı harekâtı sürdürerek Şam’daki Aramlılar üzerinde de hâkimiyet sağladı, İsrail topraklarının egemenlik alanını genişletti. II. Yarovam, Asur’un (İÖ 773’ te IV. Şalmaneser’in ve İÖ 772’ de III.Asur-Dan’ı n) Şam’a düzenlediği seferlerle zayıf düşen Aram’ı kolayca yenilgiye uğrattı; yine bu seferlerden ötürü gücü azalanAsur da Yarovam’ın gitgide daha çok bölgeyi ele geçirmesine engel olamadı. Arava Gölü’ne İsrail halkına vaat edilen toprakların güney sınırıArava, yani Lut Gölü olduğuna göre Yarovam, Moav veAmmon’u da yenilgiye uğratmıştı.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş