2. Krallar 24:18-25

Sidkiya'nın Yahuda Krallığı
(2Ta.36:11-12; Yer.52:1-3a)
18 Sidkiya yirmi bir yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de on bir yıl krallık yaptı. Annesi Livnalı Yeremya'nın kızı Hamutal'dı. 19Yehoyakim gibi Sidkiya da RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. 20 RAB Yeruşalim'le Yahuda'ya öfkelendiği için onları huzurundan attı.
Sidkiya Babil Kralı'na karşı ayaklandı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:18 on bir yıl Sidkiya, Babil egemenliği altındaki Yeruşalim’de İÖ 597-586 yıllarında krallık yaptı.
24:19 Yehoyakim gibi... kötü olanı yaptı Bkz. 2Kr.23:37’ye ait not. Sidkiya’nın krallığı döneminde putperestlerin tapınmalarına ait uygulamalar arttı (bkz. 2Ta.36:14; Hez.8-11. bölümler). Sidkiya, RAB’bin Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözlere (2Ta.36:12) itaat etmeyi reddeden zayıf ve tutarsız bir kraldı (bkz. Yer.38:5,Yer.38:19).
24:20 Sidkiya... ayaklandı Birçok uzman, Sidkiya’nın ayaklanmasını, hırslı bir yönetici olan Firavun Hofra’nın İÖ 589’ da Mısır tahtına çıkmasına bağlar (bkz. Yer.44:30 ve ilgili not). Hofra’nın, Babil’e karşı ayaklanması için Sidkiya’yı kışkırttığı anlaşılmaktadır (Hez.17:15-18).

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş