Yeremya 3:14-18

14“Geri dön, ey dönek halk” diyor RAB, “Çünkü kocan benim. Birinizi kentten, ikinizi bir boydan alıp Siyon'a geri getireceğim. 15Size gönlüme göre çobanlar vereceğim; sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler. 16Ülkede büyüyüp sayıca çoğaldığınız günlerde” diyor RAB, “Halk artık, ‘RAB'bin Antlaşma Sandığı’ demeyecek. Sandık bir daha kimsenin aklına gelmeyecek; anımsanmayacak, özlenmeyecek, bir yenisi de yapılmayacak. 17O zaman Yeruşalim'e, ‘RAB'bin Tahtı’ diyecekler. RAB'bin adını onurlandırmak için bütün uluslar Yeruşalim'de toplanacak. Bundan böyle kötü yüreklerinin inadı uyarınca davranmayacaklar. 18O günlerde Yahuda halkıyla İsrail halkı kuzeyde bir ülkeden birlikte yürüyecek, atalarına mülk olarak vermiş olduğum ülkede bir araya gelecekler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-6:30 Bunlar, Yeremya’nın Yoşiya’nın krallığı döneminde Tanrı’dan aldığı ilk sözlerdir (Yer.3:6). Bu kısmın ana teması, halkın Tanrı’ya sırt çevirmesinden (2-5. bölümler) ötürü Tanrı tarafından yabancı uluslar aracılığıyla cezalandırılmasıdır (6. bölüm).
3:6-6:30 Tanrı, Yahuda halkının sadakatsizliğini (Yer.3:6-5:31) Babilliler aracılığıyla cezalandıracaktır (6. bölüm).
3:14 kocan RAB İsrail halkının sahibi, “efendisi”dir (Hoş.2:16-17). Sözcüğün İbranicesi, “baal” (‘efendi’ anlamına gelir) sözcüğünden türemiştir (bkz. Yer.31:32; Hak.2:11’e ait not). Birinizi kentten, ikinizi bir boydan alıp RAB’be sadık kalanların topraklarına geri döneceği vaat edilmektedir (bkz. Yşa.1:9; Yşa.10:20-22’ye ait notlar). Siyon’a Yeruşalim’e.
3:15 Bkz. Yer.23:4. gönlüme göre Bkz. 1Sa.13:14; ayrıca bkz. Hez.34:23; Hoş.3:5. çobanlar Yöneticiler (bkz. Yer.2:8’e ait not).
3:16 sayıca çoğaldığınız Böylelikle Tanrı’nın vaatleri (bkz. Yar.1:26-28; Yar.12:1-3 ve ilgili notlar) yerine gelmiştir (bkz. Yer.23:3; Hez.36:11). sayıca çoğaldığınız günlerde Mesih’in egemenliğini kuracağı çağdan söz ediliyor (bkz. Yer.3:18). bir yenisi de yapılmayacak Mesih’in egemenliğini kuracağı çağda, Tanrı’nın tahtını ve varlığını simgeleyen (bkz. 1Sa.4:3-4 ve ilgili not) Antlaşma Sandığı’na gerek kalmayacak; çünkü Mesih’in kendisi halkıyla birlikte yönetimde olacaktır (krş. Va.21:22).
3:17 bütün uluslar... toplanacak Bkz. Yşa.2:2-4’e ait not. kötü yüreklerinin inadı uyarınca Halkın Tanrı’ya itaatsizliğinden, özellikle putperestliğinden söz edilirken kullanılan bir deyiştir (Yer.9:14; Yer.11:8; Yer.13:10; Yer.16:12; Yer.18:12; Yer.23:17).
3:18 Yahuda halkıyla İsrail halkı... bir araya gelecekler Bkz. örn. Yer.31:31; Hez.37:15-23; Hoş.1:11. kuzeyde bir ülkeden Sürgün edildikleri yerden (bkz. Yer.3:12’ye ait not; ayrıca bkz. Yer.31:8). mülk olarak vermiş olduğum ülkede Bkz. Yer.2:7’ye ait not.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş