Hezekiel 27

27
Sur Kenti için Yakılan Ağıt
1RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, Sur Kenti için bir ağıt yak. 3Denizin kıyısında kurulmuş, kıyı halklarıyla ticaret yapan Sur Kenti'ne de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor:
“ ‘Ey Sur, güzellikte kusursuzum dedin.
4Sınırların denizin bağrındaydı,
Kurucuların güzelliğini doruğa ulaştırdılar.
5Bütün kerestelerini
Senir'in çam ağaçlarından yaptılar,
Sana direk yapmak için
Lübnan'dan sedir ağaçları aldılar.
6Küreklerini Başan meşelerinden,
Güverteni Kittim[a] kıyılarından getirilen
Selvi ağaçlarından yaptılar,
Fildişiyle süslediler.
7Mısır'ın işlemeli ince keteninden yelkenin,
Bayrağın oldu senin.
Güvertenin gölgeliği Elişa kıyılarının
Lacivert, mor kumaşındandı.
8Kürekçilerin Saydalı ve Arvatlı'ydı,
Gemicilerin, içindeki becerikli kişilerdi, ey Sur.
9Gemilerindeki gedikleri onaranlar
Geval'ın deneyimli, usta adamlarıydı.
Denizdeki bütün gemiler ve denizciler
Mallarını değiş tokuş etmek için sana geldiler.
10Persli, Ludlu, Pûtlu askerler
Ordunda hizmet etti.
Kalkanlarını, miğferlerini
Duvarlarına astılar,
Sana görkem kazandırdılar.
11Arvat'tan, Helek'ten gelen adamlar
Çepeçevre duvarlarını korudular.
Gammat'tan gelen adamlar
Kulelerinde beklediler.
Kalkanlarını duvarlarına astılar.
Güzelliğini doruğa ulaştırdılar.
12“ ‘Tarşiş seninle ticaret yaptı,
Sende her çeşit mal vardı.
Mallarına karşılık
Sana gümüş, demir, kalay, kurşun verdiler.
13Yâvan, Tuval, Meşek seninle ticaret yaptı,
Mallarına karşılık
Sana köle ve tunç kaplar verdiler.
14Beyttogarma halkı
Mallarına karşılık
Sana at, savaş atı, katır verdi.
15Rodos[b] halkı seninle ticaret yaptı.
Birçok kıyı halkı senin müşterindi.
Senden aldıkları mala karşılık
Fildişi ve abanoz verdiler.
16Sende çok çeşit ürün olduğundan,
Edom seninle ticaret yaptı.
Mallarına karşılık
Sana firuze, mor kumaş, işlemeli giysiler,
İnce keten, mercan, yakut verdiler.
17Yahuda ve İsrail seninle ticaret yaptı.
Mallarına karşılık
Sana Minnit buğdayı, darı, bal, zeytinyağı, pelesenk verdiler.
18-19Ürünlerinin çeşitliliği, malının bolluğundan ötürü
Şam seninle ticaret yaptı.
Mallarına karşılık
Sana Helbon şarabıyla Sahar yünü,
Uzal'dan getirilmiş şarap tekneleri verdi[c].
Sana getirilen mallar arasında
İşlenmiş demir, tarçın, güzel kokulu kamış vardı.
20Dedan halkı mallarına karşılık
Sana eyerlik kumaş verdi.
21Arabistan ve Kedar önderleri müşterindi,
Mallarına karşılık
Sana kuzu, koç, teke verdiler.
22Saba ve Raama tüccarları seninle ticaret yaptı,
Mallarına karşılık
Sana her çeşit baharatın en iyisini, değerli taşlar, altın verdiler.
23Harran, Kanne, Eden, Saba, Aşur, Kilmat tüccarları
Seninle ticaret yaptı.
24Pazarlarındaki mallara karşılık
Güzel giysiler, lacivert kumaş, işlemeler,
Sık dokunmuş, iplerle sarılmış renkli halılar verdiler.
25 Ticaret gemileri senin mallarını taşıdı,
Denizin bağrında büyük yükle doldun.
26Kürekçilerin seni açık denizlere götürdü,
Ama doğu rüzgarı
Denizin bağrında parçaladı seni.
27Gemin kazaya uğrayacağı gün,
Zenginliğin, malların, ticari eşyaların,
Gemicilerin, kılavuzların, kalafatçıların,
Seninle ticaret yapanlar,
Askerlerin ve gemide olan herkes
Denizin derinliklerine batacak.
28Gemicilerinin bağırışından
Kıyılar titreyecek.
29Kürekçiler gemilerini bırakacak,
Gemicilerle kılavuzlar kıyıda duracak.
30Yüksek sesle haykırıp
Senin için acı acı ağlayacaklar;
Başlarına toprak serpecek,
Külde yuvarlanacaklar.
31Senin yüzünden başlarını tıraş edecek,
Çul kuşanacaklar.
Senin için acı acı ağlayacak,
Yas tutacaklar.
32Ağlayıp yas tutarken,
Senin için bir ağıt yakacaklar:
Her yanı denizle çevrili Sur Kenti gibi
Susturulmuş bir kent var mı?
33Malların denizaşırı ülkelere vardığında
Birçok ulusu doyurdun,
Büyük zenginliğin, çeşit çeşit malınla
Dünya krallarını zenginleştirdin.
34Şimdiyse denizde, suların derinliklerinde
Darmadağın oldun,
Malların ve çalışanlarının tümü
Seninle birlikte battı.
35Kıyı halkları
Başına gelenlere şaştılar;
Krallarının tüyleri korkudan diken diken oldu,
Yüzleri sarardı.
36Ulusların arasındaki tüccarlar,
Başına gelenlere şaşacaklar;
Sonun korkunç oldu.
Bir daha var olmayacaksın.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

27:2 ağıt Bkz. Hez.19:1’e ait not.
27:3 güzellikte kusursuzum Krş. Hez.28:2. Sur Kenti, sonraki ayetlerde görkemli bir gemi olarak tasvir edildiğinden dolayı bazı yorumcular bu ifadenin İbranice’den “kusursuz güzel bir gemisin” ş eklinde de çevrilebileceğini söyler.
27:5 Senir’in Sedir ağaçlarıyla ünlü Lübnan sıradağlarındaki Hermon Dağı’na verilen eski bir Amor adı.
27:6 Başan Bkz. Hez.39:18’e ait not. Kittim Kıbrıs; ayrıca Güney Kıbrıs’ta Fenikeliler’in kolonisi olan bir kentin adıdır.
27:7 Elişa Kıbrıs’ın doğu yakasında bir kenttir, ayrıca Kıbrıs’ın en eski adıdır (ancak bkz. Yar.10:4’e ait not).
27:8 Saydalı Sur Kenti’nin 40 km kuzeyinde yer alan ve bazı dönemlerde siyasi ve ticari önem bakımından ona rakip olan bir liman kenti halkıdır. Arvatlı’ydı Akdeniz açıklarında Sayda’nın kuzeyinde bir başka Fenike ada kenti halkıdır.
27:9 Geval’ın Sayda ve Arvat arasında önemli bir antik kent olan Biblos’un öbür adıdır (bkz. 1Kr.5:18).
27:10 Persli İbranice’de “Paras” diye geçer. Paraslılar kimliği kesin olarak bilinmeyen bir halktır, ama Mısır’daki Patros bölgesinde yaşayan halktan söz ediliyor olması muhtemeldir. Ludlu Lidya bölgesi halkı (Anadolu’da). Lidyalılar’ın Mısırlılar’a paralı asker olarak hizmet ettiği bilinmektedir. Pûtlu Libya halkı.
27:11 Arvat’tan Bkz. Hez.27:8’e ait not. Helek’ten Anadolu’nun güneydoğusundaki dağlık Kilikya bölgesi. Gammat’tan Bölgenin sınırları kesin olarak bilinmemektedir. Ya Anadolu’nun kuzey bölgesi ya da Arvat yakınlarında bir kıyı kenti olabilir.
27:12 Tarşiş İspanya’nın güney kıyılarında bir kent olduğuna inanılır, ancak İtalya’nın batısındaki Sardinya Adası olması da olasıdır. Yun.1:3’ten kentin Kenan kıyılarından çok uzak bir konumda bulunduğu anlaşılmaktadır. Yun.27:12-23’te sıralanan yer adları genelde batıdan doğuya uzanan bir güzergâh üzerindedir.
27:13 Yâvan Yunanistan. Tuval Kızılırmak’ın güneyinde yer aldığı düşünülen bir bölgedir. Meşek DoğuAnadolu’da yer alan bu bölgenin Tuval’a sınırı vardı.
27:14 Beyttogarma Kuzeydoğu Anadolu’da bulunan bölgenin başkenti Gürün’dü ve iyi cins atlarıyla ünlüydü.
27:15 Septuaginta’da “Rodos” diye geçerken, Masoretik metinde “Dedan” diye geçer.
27:17 Minnit buğdayı Yahudalı ve İsrailli tüccarların Ammon kenti Minnit’ten getirmiş olabileceği kaliteli bir buğday cinsi. pelesenk Birçok bitkiden elde edilebilen Gilat ürünü bir cins macun veya yağ (bkz. Yar.37:25 ve ilgili not; Yer.8:22; Yer.46:11).
27:18-19 Şam Aram’ın başkenti (bkz. Hez.27:16; ayrıca bkz. Yşa.7:8). Helbon Şam’ın kuzeyinde hâlâ bir şarap yapım merkezi olarak varlığını sürdüren kent. Sahar Şam’ın kuzeybatısında günümüzde Sahra olarak bilinen ve meracılığın hâlâ yaygın olduğu bölge. Uzal’dan Yemen veya Harran ile Dicle Irmağı arasındaki bölge. ş arap tekneleri verdi Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Vedan ve Yâvan halkı alışveriş yaptı” diye geçer.
27:20 Dedan Bkz. Hez.25:13’e ait not.
27:21 Arabistan ve Kedar Aram’dan (Suriye) Arap Çölü’ne kadar uzanan bölgede yaşayan göçebe oymaklar için kullanılan genel bir ifade (bkz. Yşa.21:16 ve ilgili not; Yşa.42:11; Yşa.60:7; Yer.49:28).
27:22 Saba Bkz. Hez.23:42 ve Hez.38:13’ e ait notlar. Raama Güney Arabistan’da bir kent.
27:23 Harran Şanlıurfa yakınlarında yer alan bölge, antik dönemlerde hem ticaret hem de ay tanrısı Sin’in tapınma merkezi olarak bilinirdi. İbrahim Kenan topraklarına gitmek üzere buradan yola çıkmıştı (bkz. Yar.11:31 ve ilgili not ; Yar.12:4). Kanne Kesin yeri bilinmeyen, ancak tahminen Mezopotamya’da olan bir yerdir. Çoğunlukla Kalne Kenti’yle özdeşleştirilir (bkz. Yşa.10:9;Amo.6:2). Eden Harran’ın güneyinde bir bölge (krş. Beyteden, Amo.1:5; ancak bkz. ilgili not; 2Kr.19:12 ve ilgili not). Saba Bkz. Hez.23:42’ye ait not. Aşur Sözcük İbranice’de kent, ülke ya da halk anlamına gelebilir. Burada muhtemelen Ninova’nın güneyindeki ülkeye adını veren kenttir. Kilmat Eğer bir kent adı ise yeri henüz belirlenmemiş olup tahminen Mezopotomya’dadır. Bazı yorumcular bu ifadeyi İbranice’den “Med’in tümü” olarak çevirmektedirler.
27:26 doğu rüzgarı Denizde olduğu kadar (Mez.48:7) karada da (Yer.18:17) büyük tahribata yol açan bu rüzgar burada Nebukadnessar’ı simgelemektedir (Yer.17:10 ve Yer.19:12’de olduğu gibi).
27:30 Başlarına toprak serpecek Krş. Hez.26:16.
27:31 başlarını tıraş edecek Krş. Hez.7:18; Yşa.22:12. Çul Bkz. Yar.37:34’e ait not.
27:36 Sonun korkunç oldu. Bir daha var olmayacaksın Ayrıca bkz. Yşa.23:1’e ait not.
25:1-32:32 Tanrı’nın uluslara vereceği cezalarla ilgili bir dizi peygamberlik bildirisi. Her bildirinin başında bulunan, “RAB bana şöyle seslendi” ifadesi peygamberlerin sözlerinin RAB’den kaynaklandığını gösterir, ayrıca özel bir görev için bir tür adanma anlamına gelir (bkz. Hoş.1:1 ve ilgili not). Öbür peygamberliklerde olduğu gibi burada da öteki uluslara yönelik bu bildirinin asıl muhatabı İsrail’dir. Tanrı bu uluslardan korkmaması, onların askeri ve siyasi gücüne bel bağlamaması ve güvenlikleri için onlarla ittifak kurmaması için İsrail’i ikna etmek istemektedir (bkz. Yşa. 13-23. bölümler ve ilgili notlar; krş. Yer. 46-52. bölümler).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş